Граматичке грешке у писаној продукцији шпанског језика

мср. Милица М. Ђуричић, Универзитет у Београду, Филолошки факултет, имејл: milica.djuricic@gmail.com

Иновације у настави, XXVII, 2014/2, стр. 131–143

doi:10.5937/inovacije1402131D

|PDF|

 

Резиме: Узимајући у обзир чињеницу да метода анализе грешака пружа значајне податке о начину на који ученици усвајају дати страни језик и које структуре изазивају потешкоће приликом тог процеса, у овом раду желело се испитати на које јединице треба посебно обратити пажњу на нивоу Б1 у шпанском језику. У раду се износе резултати истраживања у ком је учествовало тридесет студената друге године шпанског језика и хиспанских књижевности на Филолошком факултету у Београду. Грешке су анализиране на корпусу од тридесет писаних радова. Посебна пажња усмерена је на анализу граматичких грешака на плану морфологије у писаној продукцији које праве студенти шпанског језика који су изворни говорници српског језика. Резултати истраживања су показали да одређене јединице, иако су пређене на претходним нивоима, нису усвојене и да се правила не примењују доследно, што указује да захтевају додатну методолошку пажњу како би се избегло да се дате грешке појављују спорадично и на вишим нивоима. У вези са тим су и сугестије за третирање граматичких грешака у писаним радовима ученика, које су наведене на крају рада.

Кључне речи: граматичке грешке, анализа, морфологија, српски језик, шпански језик.

Summary: Taking into consideration the fact the method of error analysis gives signifi cant data about the ways in which students adopt the given foreign language and which structures provoke diffi culties during this process, in this paper, we want to study in which units should mostly be focused at, for the level B1 in Spanish. The paper shows results of the research which included thirty students of the second year of Spanish Language and Hispanic Literature at the Faculty of Philology in Belgrade. Errors were analysed at the corpus of thirty written papers. Special attention was directed to analysis of the grammar errors at the Morphology plan and written production, which is made by students of Spanish, whose mother tongue is Serbian. Results of the research have shown that some units neither although having been done at previous levels, were nor adopted and are not applied thoroughly, and this points at the fact that they require additional methodological attention, so that the given mistakes appear sometimes and at higher levels. Considering this, there are suggestions for treating grammatical errors in written papers of the students, which are stated in the end of the paper.

Key words: error analysis, morphology, Serbian as mother tongue, Spanish a target language.

 

Литература

 • Babić, Ž. (2005). Analiza grešаka u pisanim radovima. Philologia, (3), 55–61.
 • Bajić, D. (2009). Ser ili estar. Ima li konačnih odgovora? Jezik struke: teorija i praksa (86–97). Beograd: Univerzitet u Beogradu.
 • Bustos Gisbert, J. (1998). Análisis de errores: problemas de categorización. Dicenda: Cuadernos de fi lología hispánica, 16, 11–40.
 • Chlander, J. (2003). Th e effi cacy of various kinds of error feedback for improvement in the accuracy and fl uency of L2 student writing. Journal of Second Language Writing, 12, 267–296.
 • Ellis, R. (1994). Th e Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.
 • Ferrán Salvado, J. M. (1990). La Corrección del Error: Fundamentos, Criterios, Técnicas. In: Ferrán Salvado, J. M. et al. (Ed.). Didáctica de las segundas lenguas (282–300). Mаdrid: Santillana.
 • Fernández, S. (1995). Errores de desarrollo y errores fosilizables en el aprendizaje de E/LE. Tratamiento didáctico. ASELE, Actas VI, 147–154.
 • Fernández, S. (1997). Interlengua y análisis de errores en el aprendizaje de español como lengua extranjera. Madrid: Edelsa.
 • Ferris, D. (2006). Does error feedback help student writers? New evidence on the short- and long-term effects on written error correction. In: Hyland K. & Hyland F. (Ed.). Feedback in Second Language Writing: Contexts and Issues (81–104). Cambridge: Cambridge University Press.
 • García González, J. & Alonso Zarza, M. Á. (2009). Anális de errores en español de serbiohablantes. Jezik struke: teorija i praksa (597–609). Beograd: Univerzitet u Beogradu.
  Gass, S. M. & Selinker, L. (2008). Th e role of the native language: an historical overview. In: Gass, S. M. & Selinker, L. (Ed.). Second Language Acquisition: An Introductory Course (89–120). New York and London: Routledge.
 • Odlin, T. (2003). Cross-linguistic infl uence. In: Dougхty, C. J. & Long, M. H. (Ed.). Handbook of Second Language Acquisition (436–486). Oxford: Blackwell.
 • Rajić, J. & Marcos Blanco, H. (2009). Gramática de la lengua española para serbiohablantes: con ejercicios. Beograd: Zavod za udžbenike.
 • Santos Gargallo, I. (1993). Análisis contrastivo, análisis de errores e interlengua en el marco de la lingüística contrastiva. Madrid: Síntesis.
 • Truscott, J. & Yi-ping Hsu, А. (2008). Error correction, revision, and learning. Journal of Second Language Writing, 17, 292–305.
 • Vázquez, G. (1999). ¿Errores? ¡Sin falta!. Madrid: Edelsa.
 • Vázquez, G. (2009). El concepto de error: estado de la cuestión y posibles investigaciones. Revista Nebrija de Lingüística Aplicada, 5 (3), 104–114.
Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345