Развој читалачке писмености током прва четири разреда основне школе

др Невена Буђевац, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, имејл: nevena.budjevac@uf.bg.ac.rs
др Александар Бауцал, Универзитет у Београду, Филозофски факултет

Иновације у настави, XXVII, 2014/2, стр. 22–32

doi:10.5937/inovacije1402022B

|PDF|

 

Резиме: Читалачка писменост сматра се једном од базичних компетенција од значаја за учење и развој. Поред вештине декодирања текста, ова сложена компетенција обухвата низ функционалних вештина, попут идентификовања основних идеја текста, повезивања података из једног или више извора, извођења закључака и др. Овај рад бави се развојем читалачке писмености током прва четири разреда основне школе, када је њен развој веома интензиван. Циљ истраживања био је да опише развој читалачке писмености на узрастима између седам и десет година и укаже на тешкоће са којима се деца суочавају приликом овладавања овом компетенцијом. У истраживању је учествовало укупно триста двадесеторо деце –сто четрдесет деветоро деце првог разреда и сто седамдесет једно дете четвртог разреда основне школе. Коришћено је седамдесет седам задатака који су преузети из збирки задатака: Језичке школице 1, Језичке школице 4 и Разумем шта читам 5. Задаци су груписани тако да су блокови за децу првог разреда имали од четири до шест задатака, а за децу четвртог разреда од шест до девет задатака. Блокови су били уједначени по тежини, а њихов распоред балансиран. Свако дете је радило тест који се састојао из два блока (некомплетни истраживачки дизајн). Применом ТАО анализе и логичке анализе задатака добијена је скала читалачке писмености која се састоји из шест нивоа. Кроз њену анализу у прилици смо да видимо са којим аспектима разумевања прочитаног ученици имају највише тешкоћа, односно у чему им је потребна додатна подршка учитеља. Налази до којих смо дошли указују и на то да већина деце на крају четвртог разреда није сасвим спремна да користи компетенцију читања као средство учења и развоја, што би требало да буде њена функција и образовни циљ у првом циклусу образовања, када се очекује да деца пређу из фазе учења читања у фазу читања ради учења.

Кључне речи: читалачка писменост, развојна скала, млађи основношколски узраст.

Summary: Reading literacy is one of the basic competencies, signifi cant for learning and development. Apart from the skill of decoding a text, this complex competency enhances a set of functional skills, such as identifying basic ideas of the text, connecting data from one or many sources, bringing conclusions, etc. Th is paper deals with the development of reading literacy during the fi rst four grades of the primary school, when its development is very intense. Th e aim of the research was to describe reading literacy at the age between seven and ten and to point at the diffi culties children are facing during mastering this competency. Th e research included three hundred twenty children – 149 fi rst graders and 171 fourth grades. We used 77 tasks taken from the task collectionJezicke skolice 1 and Jezicke skolice 4, and Razumem da citam 5. Th e tasks were grouped, so that a group for  the fi rst graders had between four and six tasks, and the group for the fourth grades between six and nine tasks. Th e groups were equalised according to the requirements, and their organisation was balanced. Each child did a test which included two groups of tasks (incomplete research design). Applying IRT analysis and logical analysis of tasks, we got the scale of reading literacy, consisting of six levels. We are able to see in which aspects of the read materials students have the most diffi culties, i.e. in which they mostly need teachers support, through its analysis. Th e results we came to, point at the fact that most children at the end of the fourth grade are not completely ready to use the competence of reading as a tool for learning and development, which should be its function and educational aim in the fi rst cycle of education, when children are expected to transfer from the phase of learning how to read into the phase of reading for the purpose of learning.

Key words: reading literacy, developmental scale, younger primary school age.

 

Литература

 • Општи стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања (2011). Београд: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.
 • Фајгељ, С. (2009). Психометрија. Метод и теорија психолошког мерења. Београд: Центар за примењену психологију.
 • Baucal, A. i Pavlović Babić, D. (2010). PISA 2009 u Srbiji: prvi rezultati. Nauči me da mislim, nauči me da učim. Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Centar za primenjenu psihologiju.
 • Branković, M., Buđevac, N., Ivanović, A. i Jović, V. (2013). Činioci razvoja viših nivoa čitalačke pismenosti – veštine argumentovanja u školskoj nastavi. Psihološka istraživanja, XVI (2), 141–158.
 • Cole, M., Cole, S. R. and Lightfoot, C. (2004). Th e development of children (5th ed.). New York, US: Worth Publisher.
 • Jovanović, V. (2011). Faktori napredovanja na testu čitalačke pismenosti. Psihološka istraživanja, XIV (2), 135–155.
 • Kirsch, I., De Jong, J., Lafontaine, D., McQueen, J., Mendelovits, J. and Monseur, C. (2002). Reading for Change. Performance and Engagement Across Countries. Results from PISA 2000. OECD.
 • Kirby, J. R. (2007). Reading Comprehension: Its Nature and Development. Encyclopedia of Language and Literacy Development (1–8). London, ON: Canadian Language and Literacy Research Network. Retrieved from: http://www.literacyencyclopedia.ca/pdfs/topic.php?topId=227. [26.11.2008]
 • Labrecque, M., Chuy, M., Brochu, P. and Houme, K. (2012). PIRLS 2011. Canada in Context. Canadian Results from the Progress in International Reading Literacy Study. Canada: Coucil of Ministers of Education.
 • Mullis, I., Kennedy, A. M., Martin, M. O. and Sainsbury, M. (2006). PIRLS 2006 assessment framework and specifications (2nd ed.). Chestnut Hill, MA: Boston College.
 • Mullis, V. S. I., Martin, O. M., Kennedy, M. A., Trong, L. K. and Sainsbury, M. (2009). PIRLS 2011 Assessment Framework. TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College.
 • Pavlović Babić, D. i Baucal, A. (2009). Razumevanje pročitanog: određenje i testiranje. Ministarstvo Prosvete Republike Srbije. Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta.
 • Pavlović Babić, D. i Baucal, A. (2013). PISA 2012 u Srbiji: prvi rezultati. Podrži me, inspiriši me. Beograd: Institut za psihologiju.
 • Taboada, A., Tonks, M. S., Wigfi eld, A. & Guthrie, T. J. (2009). Eff ects of motivational and cognitive variables on reading comprehension. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 22, 85–106.
Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345