Мишљење наставника о функционалности описног оцењивања

Наташа Николић, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, имејл: natasani88@gmail.com
др Радован Антонијевић, Универзитет у Београду, Филозофски факултет

Иновације у настави, XXVII, 2014/2, стр. 33–44

doi:10.5937/inovacije1402033N

|PDF|

 

Резиме: У систему образовања и васпитања у Србији описно оцењивање се примењује од школске 2003/2004. године, што је довољно дуг период да се преиспитају ефекти поменутог система. Циљ овог рада је да се утврди мишљење наставника разредне наставе о функционалности описног оцењивања. Узорком су обухваћени наставници разредне наставе из девет основних школа у Краљеву. Полазећи од циља, задатака и постављених хипотеза, у истраживању је коришћена дескриптивна метода, а подаци су прикупљени помоћу упитника. Резултати указују да генерално постоји негативан став наставника према примени описног оцењивања. Наставници сматрају да су стручно компетентни за примену описног оцењивања, али да се у пракси суочавају са различитим тешкоћама. Више од половине наставника (62%) изјаснило се да се у пракси суочава са тешкоћама у примени описног оцењивања. Неке од тешкоћа које су посебно издвојили су следеће: велики број ученика, опширна администрација, недовољно времена, недефинисана и недовољно јасна законска регулатива. Уколико желимо да описно оцењивање покаже своје предности, потребно је континуирано праћење и вредновање резултата које такав вид оцењивања доноси у пракси, организовати стручна усавршавања, омогућити размену мишљења и искустава, као и мотивисати наставнике да прихвате новине.

Кључне речи: оцењивање, описно оцењивање, квалитет описног оцењивања, постигнуће, стандарди.

Summary: In the system of education and pedagogical work in Serbia, descriptive marking has been applied since the school year 2003/2004, and this is suffi ciently long period for summarising eff ects of this system. Th e aim of this paper is to determine the attitude of primary school teachers about the function of this system. Th e sample
included primary school teachers from nine primary schools in Kraljevo. Starting from the aim, tasks and stated hypotheses, we used descriptive method in the research, and the data were gathered by the questionnaire. Results show that generally, there is a negative attitude of teachers towards application of the descriptive marking. Teachers think that they are professionally competent for application of descriptive marking, but in praxis they face diffi culties in applying descriptive marking. Some of the diffi culties which should be pointed at are: too many students, too much administrating, insuffi cient time, undefi ned and unclear law regulations. If we want descriptive marking to show advantages, we should continually follow and evaluate results which this form of marking brings in praxis, organise professional development, enable exchange of ideas and experience, and motivate teachers to accept innovations.

Key words: marking, descriptive marking, quality o descriptive marking, achievement, standards.

 

Литература

  • Гојков, Г. (1997). Докимологија. Београд: Учитељски факултет.
  • Данојлић, М. (1984). Описно оцењивање. Оцењивање (31–32). Београд: Просветни преглед.
  • Лоренчич, Б. (1982). О проблематици аналитичког оцењивања ученика. Праћење и оцењивање ученика – зборник радова (54–58). Београд: Завод за унапређивање васпитања и образовања Београда.
  • Матовић Н. и Павловић-Бабић, Д. (2005). Мишљење учитеља о описном оцењивању првака. Иновације у настави, 2, 56–64.
  • Петровић, К. (1982). Описно оцењивање. Праћење и оцењивање ученика – зборник радова (68–76). Београд: Завод за унапређивање васпитања и образовања Београда.
  • Смиљанић, Ђ. (1966). Нека питања оцењивања ученика. Београд: Завод за издавање уџбеника СР Србије.
  • Трнавац, Н. и Ђорђевић, Ј. (2011). Педагогија. Београд: Научна књига.
  • Хавелка, Н., Хебиб, Е. и Бауцал, А. (2003). Оцењивање за развој ученика. Београд: Министарство просвете и спорта.
  • Аntonijević, R. (2013). Evaluation of student achievement: qualitative and processual aspects. In: Nikolić, R. (ed.). International scientifi c conference „Teaching and learning – quality of educational process“. Book of proceedings (29–40). Užice: Teacher Training Faculty.
  • Nikolić, N. and Antonijević, R. (2013). Class teacher’s perceptions about descriptive evaluation. Research in Pedagogy, Vol. 3, No. 2, 31–47. Vršac–Belgrade.
Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345