Математичко моделовање у наставним системима

др Јасмина Милинковић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, имејл: jasmina.milinkovic@uf.bg.ac.rs

Иновације у настави, XXVII, 2014/2, стр. 45–55

doi:10.5937/inovacije1402045M

|PDF|

 

Резиме: Умеће превођења проблема из света реалности у свет математике је важан eлемент математичких знања која се стичу током школовања. Оно има посебно истакнуто место у реалистичном мaтематичком образовању (Treff ers, Gravemeijer, Van den Heuvel-Panhuizen, Romberg, Usiskin). У раду се бавимо математичким моделовањем у почетној настави математике. Прво, одређујемо епистемолошко значење термина. Друго, приказујемо и анализирамо примере математичког моделовања у реалистичном математичком образовању. Треће, анализирамо место моделовања у актуелном наставном програму. Најзад, сагледавамо могуће правце развоја наставног програма математике на основу упоредне анализе места математичког моделовања у нашем програму и у реалистичном математичком образовању. Циљ рада је да укаже на значај развоја способности примене математичког моделовања у решавању проблема.

Кључне речи: настава математике, математичко моделовање, реалистично математичко образовање.

Summary: Th e skill of transmitting the problem from the world of reality into the world of Mathematics is an important element of mathematical knowledge gained during schooling. Th is has particularly signifi cant place in realistic mathematical education (Treff ers, Gravemeijer, Van den Heuvel-Panhuizen, Romberg, Usiskin). In this paper, we are dealing with mathematical modelling in initial Mathematics teaching. First, we determine epistemological meaning of the term. Second, we present and analyse examples of mathematical modelling in real mathematical education. Th ird, we analyse the place of modelling in the actual curriculum. Finally, we analyse possible directions of development of the curriculum of Mathematics based on the comparative analysis of mathematical modelling in our programme and real mathematical education. Th e aim of the paper is to point at the signifi cance of development of abilities of application of mathematical modelling in solving problems.

Key words: teaching Mathematics, mathematical modelling, real mathematical education.

 

Литература

 • Дејић, М., Милинковић, Ј. и Ђокић, О. (2012). Математика за 4. разред основне школе, Радна свеска. Београд: Креативни центар.
 • Милинковић, J. (2007). Реално окружење као извор математичких појмова. Дидактичко-методички аспекти промена у основношколском васпитању. Београд: Учитељски факултет.
 • Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Наставни програм Републике Србије за први циклус образовања. http://www.mpn.gov.rs/prosveta/osnovno-obrazovanje-i-vaspitanje
 • Abrams, J. P. (2001). Teaching mathematical modeling and the skills of representations. In: Couco, A. and Curcio, F. R. (eds.). Th e roles of representation in school mathematics (269–282). NCTM Yearbook.
 • Alsina, C. (2007). Less chalk, less words, less symbols, more objects, more context, more
 • actions. In: Galbraight, P. L., Henn, H.-W. and Niss, M. (eds.). Modelling and applications in mathematics education (36–44). 14th ICMI Study. Springer.
 • Blum, W. (1991). Mathematics modelling in mathematics education and in instruction. In: Blum, W. and Huntley, I. (eds.). Teaching of mathematical modeling and applications. Chichester: Ellis Horwood.
 • Blomhøj, М. and Carreir, S. (eds.). (2009). Mathematical applications and modelling in the teaching and learning of mathematics, Proceedings from Topic Study Group 21 at the 11th International Congress on Mathematical Еducation in Monterrey, Mexico, July 6–13, 2008. IMFUFA tekst nr. 461/ 2009, ISSN: 0106-6242.
 • Cabassut, R. (2010). Th e double transposition in mathematisation at primary school. Proceedings of CERME 6, January 28th–February 1st 2009. Lyon, France.
 • Doosti, A. and Ashtiani, A. M. (2009). Mathematical Modeling: a new approach for mathematics teaching in diff erent levels. Produtos Educacionais no ensino de Física e de Matemática. Посећен 20. 9. 2013. http://www.enrede.ufscar.br/participantes_arquivos/E4_Ashtiani_TC.pdf
 • Еnciklopedia Britannica Educational Corporation (1998). Mathematics in Context, Connected Middle School Curriculum, Grades 5–9. Textbook Series. Еnciklopedia Britannica Educational Corporation: USA.
 • Gabraight, P. L., Henn, H.-W. and Niss, M. (eds.). (2007). Modelling and applications in mathematics education. 14th ICMI Study. Springer.
 • Greer, B. (1997). Modelling reality in mathematics classrooms: the case of word problems. Learning and Instruction, 7(4), 293–307.
 • Kaiser, G., Sriraman, B. and Blomhøj, M. (2007). Report from the working group modellling and applications – diff erentiating perspectives and delineating commonalities, 2035–2041 CERME 2007.
 • Lesh, R. A. and Doerr, H. M. (2003). Beyond constructivism: A models and modeling perspective on teaching, learning, and problem solving in mathematics education. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Matos, J. F., Blum, W., Houston, S. K. and Carreira, S. P. (eds.). (2001). Modelling and Mathematics Education. ICTMA9: Applications in science and technology (36–61). Chichester, U. K.: Horwood.
 • Mayer, M. R. (2001). Representation in Realistic Mathematics Education. In: Couco, A. and Curcio, F. R. (eds.). Th e roles of representation in school mathematics (238–250). NCTM Yearbook. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Milinković, J. (2012). Realistic mathematics education from theory to practice. Proceedings of the fi rst international conference in learning and teaching mathematics, Maribor, Aug 23–24, 2012, (Medjunarodna konferenca o ucenju in poucavanju matematike, KUPM, 2012, zbornik radova ), 43–50. Ljubljana: Zavod za
  školstvo Republike Slovenije.
 • PISA (2006). Assessing Scientifi c, Reading and Mathematical Literacy: A Framework for PISA. OECD.
 • Romberg, T. A. (ed.) (1997). Mathematics in Contexts: A Connected Curriculum for Grade 5–8, Encyclopaedia Britannica Educational Corporation, Chicago, IL, USA.
 • Treff ers, A. (1987). Th ree dimensions. A Model of Goal and Th eory Description in Mathematics Instruction – the Wiskobas Project Dordrecht: Reidel Publishing Company.
 • Van den Heuvel-Panhuizen, M. (2001). Realistic Mathematics Education as work in progress. Proceedings of 2001 Th e Netherlands and Taiwan Conference on Mathematics Education.
 • Van den Heuvel-Panhuizen, M. (2000). Mathematics education in the Netherlands: A guided tour. Freudenthal
Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345