Ставови учитеља о стандардима постигнућа из математике за крај првог циклуса

Јасмина Ђелић, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд, имејл: jasminadjelic67@gmail.com

Иновације у настави, XXVII, 2014/2, стр. 56–70

doi:10.5937/inovacije1402056D

|PDF|

 

Резиме: Циљ истраживања био је да се испитају ставови учитеља о стандардима постигнућа из математике за крај првог циклуса. Анектирањем је обухваћено двеста тринаест учитеља који раде у различитим разредима у осамдесет девет основних школа. У истраживању је примењена анонимна скала процене за учитеље. Резултати истраживања показују да учитељи, испитаници у овом истраживању, нису јединствени у перцепцији стандарда постигнућа као механизма за осигурање квалитета образовања. Они углавном сматрају да стандарди постигнућа могу допринети квалитету наставног рада, али их не перципирају као функционалну алатку, о чему говоре њихови ставови о примени стандарда постигнућа у планирању рада, избору садржаја наставе, облика и метода наставног рада. Према учитељима, исти стандарди нису посебно важан ослонац ни у раду са даровитим ученицима ни са ученицима са сметњама у развоју. Осим тога, приметан је и став неприхватања стандарда постигнућа када је у питању вредновање рада учитеља и школа. Од значаја за планирање системских активности за унапређивање образовне праксе, у којој се стандарди постигнућа користе као функционална алатка, може бити резултат истраживања који указује на то да учитељи који су учествовали у обукама за примену стандарда постигнућа имају позитивнији став о стандардима постигнућа од учитеља који нису добили  потребну подршку путем обука.

Кључне речи: стандарди постигнућа, почетна настава математике, ставови учитеља, осигурање квалитета наставе.

Summary: The aim of the research was to study attitudes of teachers about the Mathematics achievement standards at the end of the fi rst cycle. Th e survey included 213 teachers who work in diff erent classes in 89 primary schools. Th e survey included anonymous scale of teachers’ estimation. Results of the research show that teachers, interviewees in this research are not unique in standard perception as the mechanism for ensuring the quality of education. Th ey mainly think that achievement standards can contribute to the quality of teaching work, but they do not perceive it as a functional tool, and this is supported by their standards of achievement in work planning, choice of teaching contents, forms and methods of teaching work. According to teachers, the same standards are not particularly signifi cant neither in work with the gift ed children or in work with children with developmental disabilities. Apart from this, we noticed the attitude of not accepting the achievement standards when we talk about evaluating teachers’ work at school. Th e result of the research which points at the fact that teachers who participated in training for standard application have more positive attitude than teachers who did not get support by training can be signifi cant for planning systematically activates for improving educational praxis, in which achievement standards are used as a functional tool.

Key words: achievement standards, initial mathematical teaching, attitudes of teachers, ensuring teaching quality.

 

Литература

 • Алексендрић, Б. (2010). Схватања и приступи теорији и пракси курикулума. Настава и васпитање, 3, 331–347.
 • Бауцал, А. (2013). Стандарди образовних постигнућа у Србији: Заједничка размишљања о искуствима из прве деценије. Ка квалитетном базичном образовању и васпитању – стандарди и ефекти (резимеи). Београд: Учитељски факултет.
 • Влада Републике Србије (2012). Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године.
 • Ђорђевић Ј. (1995). Циљеви и задаци наставе: проблеми и перспективе. У: Сазнавање и настава. Београду: Зборник Института за педагошка истраживања, 37–54.
 • Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (2009). Образовни стандарди за крај обавезног образовања.
 • Маричић, С. (2012). Образовни стандарди и унапређивање почетне наставе математике. Настава и учење – циљеви, стандарди, исходи (535–547). Ужице: Учитељски факултет.
 • Министарство просвете и спорта (2002). Квалитетно образовање за све – пут ка развијеном друштву (поглавље – Систем за праћење и вредновање квалитета образовања).
 • Пантић, Н. и сар. (2012). Наставници у Србији: ставови о професији и о реформама у образовању. Београд: Центар за образовне политике.
 • Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за предмете српски језик, математику и природу и друштво (Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 5/2011).
 • Тривић, Д., Ранђеловић, М., Марковић, М., Јанков, Р. М., Зиндовић-Вукадиновић, Г. (2007). Стандарди ученичких постигнућа у настави хемије –визија о хемијски писменим младима. Настава и васпитање, 1, 42–58.
 • Bašić, S. (2007). Obrazovni standardi – didaktički pristup metodologiji izrade kurikuluma. Kurikulum: teorija – metodologija – sadržaj – struktura (117–155). Zagreb: Zavod za pedagogiju.
 • Bloom, B. S. (1981). Тaksonomija ili klasifi kacija obrazovnih i odgojnih ciljeva. Knjiga I – kognitivno područje (prevod Furlan, I.). Beograd: Republički zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja.
 • Hargreves, A. (2001). Learning to change: teaching beyond education and standards. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Smith, M. K. (2000). Curriculum theory and practice. Th e encyclopedia of informal education. www.infed.org/biblio/bcurric.htm.
Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345