Стандарди постигнућа за предмет Mузичка култура у Србији, Хрватској и Словенији – упоредни приказ

Маја Соколовић Игњачевић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, имејл: maja.ignjacevic@gmail.com

Иновације у настави, XXVII, 2014/2, стр. 71–83

doi:10.5937/inovacije1402071S

|PDF|

 

Резиме: Циљ овог рада је да представи сличности и разлике у стандардима ученичког постигнућа за предмет Mузичка култура за крај основног образовања у трима земљама – Србији, Хрватској и Словенији, чије се образовне политике развијају на заједничким основама које су се деценијама градиле у заједничкој држави – Југославији. Док у Србији постоји засебни документ који се бави овом темом, текст са стандардима представља део Националног оквирног курикулума у Хрватској, односно курикулума за појединачне наставне предмете у Словенији. Стандарди су анализирани са становишта њихове структуре, концепције и садржаја (користећи технику квантитативне и квалитативне анализе садржаја), након чега су категоризовани према садржају, како би била извршена њихова међусобна компарација. Добијени резултати указали су на правце које је у домену овог предмета свака од појединачних држава одабрала у развоју својих образовних политика, а стечени увид може бити користан за процес преиспитивања стандарда у Србији.

Кључне речи: стандарди, исходи, постигнуће, музичка култура.

Summary: The aim of this paper is presenting similarities and diff erences in standards of students’ achievements for the subject Music Culture for the end of primary school education in three countries – Serbia, Croatia and Slovenia, which educaitonal policies develop on common bases which were being based on the same foundations for decades in the same country – Yugoslavia. Whereas, there is a special document in Serbia, dealing with this topic, the text about standards represents a part of national frame curriculum in Croatia, i.e. curriculum for individual teaching subjects in Slovenia. Standards were analysed from the point of their structure, concept and contents (using the technique quantitative and qualitative analysis of contents), aft er that they were categorised according to the standard, so that their mutual competition should be done. Given results showed at the directions in the domain of this subject, and each separate state has chosen the one in developing educational strategies, and the gained review can be signifi cant for the process of re-studying standard in Serbia.

Key words: standards, outcomes, achievement, Music culture.

 

Литература

  • Пешикан, А. (2012). Стандарди у образовању као начин подизања квалитета образовања. Иновације у настави, 25(1), 5–22.
  • Требјешанин, Ж. (2001). Речник психологије. Београд: Стубови културе.
  • Тупањац, А., Богуновић, Б., Ивановић, Н.,Ђуровић, Ј.,Тубин, З. и Нешић, Д. (2009). Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет Музичка култура. Београд: Министарство просвете и спорта Републике Србије – Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. Посећено 1.9.2013. на: http://www.ceo.edu.rs/portal/mod/resource/view.php?id=52.
  • Чарапић, Г. У. (2009). Образовни стандарди за крај обавезног образовања. Београд: Министарство просвете и спорта Републике Србије – Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. Пoсећено 5.9.2013. на: http://www.ceo.edu.rs/en/1/98-2009-06-22-11-24-40.
  • Green, H. (2004). Proff esional Standards for Teachers and School Leaders: A Key to School Improvement. London: Routledge Falmer.
  • Holcar, А. et al. (2011). Učni načrt – Glazbena vzgoja. Program osnovna šola. Ljubljana: Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. Retreived 3.9.2013. from: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/ direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/ucni_nacrti/.
  • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (2010). Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje, te opće obavezno i srednjoškolsko obrazovanje. Posećeno 3.9.2013. na: http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2685.
  • Oblak, B. et al. (2004). Učni načrt: program osnovnošolskega izobraževanja, Glasbena vzgoja. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo.
  • Resnick, L., Nolan, K. and Resnick, D. (1995). Benchmarking Education Standards. Educational Evaluation and Policy Analysis, 17(4), 438–461. Retrieved 4.9.2013. from: http://www.jstor.org/stable/1164437.
Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345