History of Mathematics and Teaching Mathematics

Mirko Dejić, PhD, Teacher Education Faculty, University of Belgrade, Belgrade, Serbia, e-mail: mirko.dejic@gmail.com
Aleksandra M. Mihajlović, PhD, Faculty of Pedagogical Sciences, University of Kragujevac, Jagodina, Serbia

Teaching Innovations, 2014, Volume 27, Issue 3, pp. 15–30

doi:10.5937/inovacije1403015D

|PDF|

 

Abstract: The paper discusses the possibilities of using contents of history of mathematics as a supporting strategy in the teaching of mathematics. Th ere is plenty of research that promotes using historical content in mathematics lessons, but only a few of them are of empirical nature. We will give the brief overview of some studies and consider diff erent possibilities of integrating contents of history of mathematics into the teaching and learning process. Moreover, we will point out some benefi ts of using the history of mathematics such as: increasing students’ motivation, decreasing anxiety related to the subject, building positive attitude towards mathematics, better understanding and development of mathematical concepts, changing the students’ perception about mathematics, development of multicultural approach to the subject, more chances for individual work and learning by discovery, helping students to understand the role and importance of  mathematics in society etc. Furthermore, we are analyzing the current state of mathematical education in Serbia and some other countries from the aspect of integrating the contents of the history of mathematics into teaching. Th e main goal of this paper is to investigate the teachers’ beliefs and attitudes about possibilities of using history of mathematics in their practice. Based on the results of the inquiry we will suggest possible ways of how to include and use the history of mathematics in mathematics classrooms.

Key words: history of mathematics, teaching mathematics, beliefs and attitudes of teachers.

Историја математике и настава математике
У овом раду бавићемо се могућностима примене садржаја историје математике као подршке настави математике. Постоји велики број истраживања која промовишу коришћење  историјских садржаја на часовима математике, али је мали број њих емпиријског карактера. У раду ћемо дати кратак приказ неких истраживања, указаћемо на различите могућности укључивања садржаја историје математике у наставу и истакнућемо неке предности њиховог коришћења, попут: повећања мотивације ученика, смањивања страха од предмета, хуманизације математике, изградње позитивног става према математици, бољег разумевања математике и развоја математичких појмова, промене перцепције ученика о математици, развијања мултикултуралног приступа, пружања ученицима могућности да самостално истражују, бољег схватања улоге и важности математике у друштву итд. Такође, анализираћемо ситуацију у математичком образовању у неким другим земљама и у Србији са аспекта интеграције садржаја историје математике у наставу. Главно истраживачко интересовање нашег рада односило се на утврђивање постојећег стања у нижим разредима основне школе по питању коришћења садржаја историје математике у настави, као и ставова и спремности учитеља да у већој мери у свој наставни рад укључе ове садржаје. Основни циљ рада било је испитивање мишљења и ставова учитеља о могућностима коришћења садржаја историје математике у наставном раду. Општа хипотеза спроведеног истраживања је да учитељи у почетној настави математике не користе у довољној мери садржаје историје математике. Истраживање је спроведено школске 2012/2013. године и обухватило је узорак од сто дванаест учитеља из пет општина Републике Србије. За прикупљање података коришћена је техника анкетирања. Резултати истраживања показали су да, без обзира на чињеницу да већина учитеља има позитиван став према коришћењу историје математике у настави, ипак, то у знатно мањем проценту примењују у пракси. Најчешћи разлози су недостатак одговарајућих књига и методичких упутстава, као и недовољно времена због реализације обавезног програма. Показало се да постоји интересовање учитеља да се на акредитованим семинарима више пажње посвети примени историје математике у настави. Требало би садржаје историје математике укључити и у часописе за ученике, али и за наставнике, а нарочиту пажњу треба обратити при писању математичких уџбеника.

Кључне речи: историја математике, настава математике, мишљење и ставови учитеља.

 

References:

 • Akinsola, M. K., Olowojaiye, F. B. (2008). Teacher instructional methods and students attitudes towards
  mathematics. International Electronic Journal of Mathematics Education, 3(4), 60-73. Retrieved August 17,
  2014. from http://www.iejme.com/012008/d4.pdf
 • Bertolino, M. (1979). Uloga matematike u obrazovanju celovite ličnosti [Role of mathematics in education].
  In: Bertolino M. et all. (ed.). Neki problemi savremenog matematičkog obrazovanja (9-33). Beograd: Institute
  for Educational Research.
 • Burns, B. A. (2010). Pre-Service Teachers’ Exposure to Using the History of Mathematics to Enhance Th eir
  Teaching of High School Mathematics. Issues in the Undergraduate Mathematics Preparation of School Teachers:
  Th e Journal, 4, 1-9.
 • Carter, D. B. (2006). Th e Role of the History of Mathematics in Middle School. Unpublished master’s thesis,
  East Tennessee State University, United States. Retreived August 10th, 2014. from http://www.cimm.ucr.ac.cr/
  ciaem/articulos/historia/textos/Th erole%20of%20the%20history%20of%20mathematics%20in%20the%20
  middle%20school.*Donette%20Barker,%20Carter.*historia-%20tesis%20completa.pdf
 • Dejić, M. (2013). Broj, mera i bezmerje [Number, measure, infi nity]. Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Dejić, M., Egerić, M. (2010). Metodika nastave matematike [Methodology of Teaching Mathematics]. Jagodina:
  Učiteljski fakultet u Jagodini.
 • Dejić, M., Milinković, J., Djokić, O. (2012). Matematika, udžbenik za četvrti razred osnovne škole [Mathematics
  textbook, 4th grade]. Beograd: Kreativni Centar.
 • Furinghetti, F. (2005). History and mathematics education: a look around the world with particular reference
  to Italy. Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education 3 (1-2), 1-20.
 • Furinghetti, F., Radford, L., (2002). Historical conceptual developments and the teaching of mathematics:
  from phylogenesis and ontogenesis theory to classroom practice. In: D. L. English (ed.). Handbook of International
  Research in Mathematics Education (631–654). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Gnedenko, B.,V. (1996). Uvod u struku matematika (prevod), Kragujevac: DSP mecatronic.
 • Goktepe, S., Ozdemir, A. S. (2013). An example of using history of mathematics in classes. European Journal
  of Science and Mathematics Education, 1 (3), 125 -136.
 • Haverhals, N., Roscoe, M. (2010). Th e history of mathematics as a pedagogical tool: Teaching the integral of
  the secant via Mercator’s projection. Th e Montana Mathematics Enthusiast, 7 (2&3), 339-368.
 • Ho, W. K. (2008). Using history of mathematics in teaching and learning of mathematics in Singapore. Paper
  presented at Raffl es International Conference on Education, Singapore. Retrieved on July 10th, 2014. from
  http://math.nie.edu.sg/wkho/Research/My%20publications/Math%20Education/hom.pdf
 • Klowss, J. (2009). Using History to Teach Mathematics. In: Paditz L. & Rogerson A. (ed.). Proceedings of the
  10th International Conference Models in Developing Mathematics Education (328-330). Dresden: Th e University
  of Applied Sciences.
 • Karaduman, G. B. (2010). A sample study for classroom teachers addressing the importance of utilizing history
  of math in math education. Procedia Social and Behavioral Sciences, Elsevier, 2, 2689–2693.
 • Kaye, E. (2008). Th e aims of and responses to a history of mathematics videoconferencing project for schools.
  In: Joubert, M. (ed.). Proceedings of the British Society for Research into Learning Mathematics, 28 (3), 66-71.
  London: British Society for Research into Learning Mathematics.
 • Lawrence, S. (2009). What works in the Classroom Project on the History of Mathematics and the Collaborative
  Teaching Practice. Paper presented at CERME 6, Lyon France. Retrieved on September 12th 2014, from
  http://ife.ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/cerme6/wg15-08-lawrence.pdf
 • Ma, X., & Kishor, N. (1997). Assessing the relationship between attitude toward mathematics and achievement
  in mathematics: A meta-analysis. Journal for Research in Mathematics Education, 28, 26-47.
 • Man-Keung, С. (2000). Th e ABCD of using history of mathematics in the (undergraduate) classroom. In:
  Katz V. J. (ed.). Using History to Teach Mathematics: An International Perspective (3-10). Th e Mathematical
  Association of America.
 • Memnun, D. S., Akkaya R. (2012). Pre-service teachers’attitudes toward mathematics in Turkey. International
  Journal of Humanities and Social Science, 2 (9), 90 – 99.
 • Paschos, T., Farmaki, V., Klaudatos, N. (2004). Integrating the History of Mathematics in Educational Praxis.
  An Euclidean Geometry Approach to the Solution of Motion Problems. In: Høines M., Fuglestad A. (ed.).
  Proceedings of the 28th annual conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education
  (Vol. 3, 505-512). Bergen, Norway: Bergen University College.
 • Radford, L., Furinghetti, F., Katz, V. (2007). Introduction Th e topos of meaning or the encounter between
  past and present. Educational Studies in Mathematics, 66 (2), 107-110.
 • Kolpas, S. J. (2002). Let your fi ngers do the multiplying. Mathematics Teacher, 95 (4), 246-251.
 • Siu, M. K. (2007). No, I don’t use history of mathematics in my class. Why? In F. Furinghetti et all (ed.). Proceedings
  HPM2004 & ESU4 (268–277). Uppsala: Uppsala Universitet.
 • Schubring G. et all (2000). History of mathematics for trainee teachers. In: Fauvel J., Maanen J. V. (ed.). History
  in Mathematics Education, Th e ICMI Study (201–240). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 • Trifunović, D. (1980). Neke napomene o istoriji matematike u nastavi. [Some notes on the history of
  mathematics in teaching]. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja 13. Beograd: Institut za pedagoška
  istraživanja, Prosveta, 47-52.
 • Tzanakis, C., Arcavi A. (2000). Integrating history of mathematics in the classroom: an analytic survey. In:
  Fauvel J., Maanen J. V. (ed.). History in Mathematics Education, Th e ICMI Study (201–240). Dordrecht: Kluwer
  Academic Publishers.
Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345