Наставнички модели и стратегије успостављања и одржавања разредне дисциплине

др Александар Тадић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, имејл: aleksandar.tadic@uf.bg.ac.rs

Иновације у настави, XXVII, 2014/4, стр. 7–20

doi:10.5937/inovacije1404007T

|PDF|

 

Резиме: У раду се анализирају модели и стратегије разредне дисциплине, односно карактеристике уверења наставника о процесу успостављања и одржавања разредне дисциплине и дисциплинских поступака које наставници примењују на наставним часовима. Циљ истраживања је био утврдити израженост модела и стратегија успостављања и одржавања разредне дисциплине и њихове корелате (међусобну повезаност модела и стратегија, као и њихову повезаност са васпитним концептом наставника, социодемографским и професионалним карактеристикама наставника). За потребе истраживања конструисана су и валидирана четири инструмента. У истраживању су учествовала четиристо четрдесет четири наставника предметне наставе основних школа из Србије.
Спроведеним истраживањем добијена је емпиријска потврда претпоставке о постојању повезаности базичних васпитних концепата наставника са уверењима о разредној дисциплини (модели разредне дисциплине) и поступцима које примењују како би одржавали дисциплину на часовима (стратегије разредне дисциплине). Утврђена је повезаност свих димензија наведених варијабли аутономног типа, као и повезаност свих димензија варијабли контролишућег типа. Констатовано је да је у области професионалног развоја наставника потребно усмерити пажњу на освешћивање личних уверења наставника и студената наставничких факултета о разредној дисциплини и основним педагошким дилемама, пружити им подршку да преиспитују лична уверења и тако им омогућити да разумеју суштину властитих поступака.

Кључне речи: разредна дисциплина, аутономија, контрола, васпитни концепт наставника.

Summary: This paper is on the models and strategies of classroom discipline, i.e. characteristics of beliefs of contemporary theoreticians of pedagogical work and teachers in the process of establishing and maintaining classroom discipline and discipline actions applied by teachers during teaching lessons. Th e aim of the research has been to determine the prominence of the models and strategies of establishing and maintaining classroom discipline and their correlates (mutual correlation of models and strategies and their correlation with the teachers’ pedagogical concept, socio-demographic and professional characteristics of teachers). Four instruments were constructed and validated for the purpose of the research. Th e research included 444 primary school teachers in the primary schools in Serbia. In this research, we have proved the empirical acknowledgement of the assumption of the existence of correlation between the basic teachers’ pedagogical concepts with teachers’ beliefs about classroom discipline (models of classroom discipline) and actions they apply with the aim of maintaining classroom discipline (strategies of classroom discipline). Correlations of all dimensions of the stated variables of the autonomous type has been determined, as well as correlations of all dimensions of variables of the controlling type. The summation of this paper is that it is necessary, in the domain of professional development of teachers, to focus on awakening personal beliefs of in-service teachers and students of teacher training faculties on classroom discipline and basic pedagogical dilemmas give them support to reconsider personal beliefs and enable them to understand the essence of their own actions.

Key words: classroom discipline, autonomy, control, teachers’ pedagogical concept.

 

Литература:

 • Гашић-Павишић, С. (2005). Модели разредне дисциплине. Београд: Институт за педагошка истраживања.
 • Гордон, Т. (1998). Како бити успешан наставник. Београд: Креативни центар и Мост.
 • Јованчићевић, О. и Рељић, Љ. (2008). Превенција и решавање дисциплинских проблема у настави. Настава и васпитање, 57 (3), 338−356.
 • Ковач Шебарт, М. и Крек, Ј. (2012). Основе васпитања у школи – концептуализација појма и примена у пракси. Београд: Сlio.
 • Лалић-Вучетић, Н., Ђерић, И. и Ђевић, Р. (2009). Ученичка аутономија и интерперсонални стил наставника у теорији самодетерминације. Зборник  Института за педагошка истраживања, 41 (2), 349−366.
 • Малешевић, Н. и Тадић, А. (2012). Анализа односа између индивидуа и идеологије и улоге васпитно-образовних институција у формирању субјеката дате идеологије. Педагогија, 67 (3), 342−351.
 • Рот, Н. (1995). Основи социјалне психологије. У: Богољуб Пејчић (прир.). Методологија емпиријског научног истраживања (780−792). Београд: Дефектолошки факултет.
 • Тадић, А. и Радовановић, И. (2012). Ефекти проблемски заснованог учења о савременим концепцијама васпитања и моделима разредне дисциплине у образовању студената Учитељског факултета. Зборник Института за педагошка истраживања, 44 (2), 237−457.
 • Трнавац, Н. (1996). Дисциплина ученика – између педагогије вођења и педагогије еманципације. У: Слободанка Гашић-Павишић (ур.). Аутономија личности и васпитање (181−194). Београд: Педагошко друштво Србије.
 • Black, A. and Deci, E. L. (2000). Th e Effects of Instructors’ Autonomy Support and Students’ Autonomous Motivation on Learning Organic Chemistry: A Self-Determination Theory Perspective. Science Education, 84, 740−756.
 • Canter, L. (2010). Assertive Discipline: Positive Behavior Management for Today’s Classroom. 4th Edition. Bloomington: Solution Tree Press.
 • Deci, E. L. and Ryan, R. M. (2000). Th e „What“ and „Why“ of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 11, 227–268.
 • Decker, L. E. and Rimm-Kaufman, S. E. (2008). Personality Characteristics and Teacher Beliefs among Preservice Teachers. Teacher Education Quarterly, 35 (2), 45−64.
 • Dreikurs, R., Cassel, P. and Ferguson, Е. D. (2004). Discipline without Tears – How to Reduce Conflict and Establish Cooperation in the Classroom. Revised edition. Toronto: John Wiley & Sons.
 • Evertson, C. M. and Weinstein, C. S. (2006). Classroom Management as a Field of Inquiry, In: Evertson, C. M. and Weinstein, C. S. (Eds.). Handbook of classroom management: Research, practice, and contemporary issues (3−15). New Jersey and London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers Mahwah.
 • Glasser, W. (1994). Kvalitetna škola. Zagreb: Educa.
 • Glickman, C. D. and Tamashiro, R. T. (1980). Clarifying Teachers’ Beliefs about Discipline. Educational Leadership, 37 (6), 459−464.
 • Johnston, M. M. and Finney, S. J. (2010). Measuring Basic Needs Satisfaction: Evaluating previous Research and conducting new Psychometric Evaluations of the Basic Needs Satisfaction in General Scale. Contemporary
  Educational Psichology, 35, 280–296. Jones, F. (2007). Tools for Teaching – Discipline, Instruction, Motivation. 2nd edition. Santa Cruz: Frederic H. Jones & Associates, Inc.
 • Kaya, S., Lundeen, C. and Wolfgang, C. H. (2010). Discipline Orientations of Pre-service Teachers before and aft er Student Teaching. Teaching Education, 21 (2), 157−169.
 • Kohn, A. (2006). Beyond Discipline: From Compliance to Community. 2nd edition. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Landau, B. (2009). Classroom Management; In: Saha, L. J. and Dworkin, A. G. (Eds.). International Handbook of Research on Teachers and Teaching, 21 (9) (739−753). New York: Springer International Handbooks of Education.
 • Lewis, R. (2001). Classroom Discipline and Student Responsibility: Th e Students’ View. Teaching and Teacher Education, 17, 307−319.
 • Lopes, J. and Santos, M. (2013). Teachers’ Beliefs, Teachers’ Goals and Teachers’ Classroom Management: A Study with Primary Teachers. Revista de Psicodidáctica, 18 (1), 5−24.
 • OECD (2009). Creating Eff ective Teaching and Learning Environments: First Results from TALIS, OECD Publishing. Retrived 11.11.2012. from: http://www.oecd-ilibrary.org/education/creating-effective-teaching-and-learning-environments_9789264068780-en
 • Pšunder, M. (2005). How Eff ective is School Discipline in Preparing Students to Become Responsible Citizens: Slovenian Teachers’ and Students’ View. Teaching and Teacher Education, 21 (3), 273−286.
 • Reeve, J. (2006). Teachers as Facilitators: What Autonomy-Supportive Teachers Do and Why Th eir Students Benefi t. Th e Elementary School Journal, 106 (3), 225−236.
 • Roache, J. E. and Lewis, R. (2011). Th e Carrot, the Stick, or the Relationship: What are the Eff ective Disciplinary Strategies? European Journal of Teacher Education, 34 (2), 233–248.
 • Ryan, R. M. and Deci, E. L. (2000). Self-Determination Th eory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-being. American Psychologist, 55, 68–78.
 • Tatto, M. T. (1998). Th e Infl uence of Teacher Education on Teachers’ Beliefs About Purposes of Education, Roles, and Practice. Journal of Teacher Education, 49 (1), 66−77.
 • Tauber, T. R. (2007). Classroom Management – Sound Th eory and Eff ective Practic. Westport, Connecticut, London: Preager.
 • Ünal, Z. and Ünal, A. (2012). Th e Impact of Years of Teaching Experience on the Classroom Management Approaches of Elementary School Teachers. International Journal of Instruction, 5 (2), 41−60.

 

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345