Апаратура индивидуализације у уџбеницима руског језика Давайте дружить!

др Наталија Ј. Брајковић, Универзитет Црнe Горe, Филозофски факултет, Никшић, имејл: natalijab@t-com.me

Иновације у настави, XXVII, 2014/4, стр. 101–108

doi:10.5937/inovacije1404101B

|PDF|

 

Резиме: У датом раду извршили смо дескрипцију и анализу школских књига из уџбеничког комплета „Давайте дружить!“ које су (осим уџбеничких структура „Орбита, „Родничок“ и „Диалог“) у употреби у основним школама Црне Горе и Србије у последњих двадесет година. Циљ овог рада превасходно се огледа у сагледавању индивидуализације, која је уграђена у анализиране уџбеничке структуре, yказује се на бројне резултате истраживања апаратуре индивидуализације до којих смо дошли на основу експертизе наведеног уџбеничког корпуса, а понудили смо и низ конструкцијских рјешења која обезбјеђују стварање адекватних околности за постизање разноврсних стратегија и нивоа индивидуализације.

Кључне ријечи: уџбеник руског језика, индивидуализација, наставни процес, семантизација лексике, основношколска узрасна формација.

Summary: In the paper, we have done description and analysis of schoolbooks from the course set Давайте дружить! which have been (apart from course book structures Орбита, Родничок and Диалог) in use in primary school in Montenegro and Serbia in the last twenty years. Th e aim of this paper is to primarily analyze individualization, which has been established in analysing course book structures, and these points at many results of the researched apparatus of individualization, which we see. Th ey are based on the expertise of the stated course book corpus, and we off ered a sequence of construction solutions, which enable creating construction solutions, which enable creating adequate possibilities for achieving various strategies and levels of individualization.

Key words: Russian language course book, individualization, taching process, semantisaion of lexical issues, primary school age.

 

Литература:

 • Арутюнов, А. Р. (1987). Конструирование и экспертиза учебников русского языка для иностранцев. Москва: Институт русского языка им. А. С. Пушкина.
 • Кончаревић, К. (2002). Савремени уџбеник страног – руског језика: структура и садржај. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Кончаревић, К. (2009). Функција индивидуализације и диференцијације у уџбенику страног (руског) језика: теоријски принципи и конструкцијска решења. Individualizacija i diferencijacija u nastavi stranog jezika i književnosti (162–171). Никшић: Филозофски факултет.
 • Плут, Д. (2003). Уџбеник као културно-потпорни систем. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Раичевић, В. (2006). Прилози методици наставе руског језика: од теорије ка пракси. Београд: Завет.

Извори:

 • Пипер, П., Петковић, М. и Мирковић, С. (2003). Давайте дружить! – руски језик за 5. разред основне
  школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Пипер, П., Петковић, М. и Мирковић, С. (1995). Давайте дружить! – руски језик за 6. разред основне
  школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Пипер, П., Петковић, М. и Мирковић, С. (2003). Давайте дружить! – руски језик за 7. разред основне
  школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Пипер, П., Петковић, М. и Мирковић, С. (2005). Давайте дружить! – руски језик за 8. разред основне
  школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

 

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345