Улога симболичког и експресивног језика уметности у педагошкој концепцији Ређо Емилија

мр Вера Д. Вечански, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, имејл: vera.vecanski@uf.bg.ac.rs

Иновације у настави, XXVII, 2014/4, стр. 44–54

doi:10.5937/inovacije1404044V

|PDF|

 

Резиме: Ређо Емилија је програм предшколског васпитања и образовања који се заснива на холистичком приступу детету, породици, школи и окружењу. Специфичан је по важности коју придаје језику уметности и уметничким начинима образовања и васпитања деце. Циљ рада јесте да се кроз приказ педагогије Ређо Емилијe укаже на важну улогу коју уметнички процеси могу имати у учењу и развоју деце предшколског узраста. У оквиру Ређо педагогије симболички језик уметности и изражавање кроз уметност чине део целовитoг и избалансиранoг развојa деце, важно средство комуникације и учења, покретачe мишљења и сазнања, а употреба уметничких медија интегративни део симболичког изражавања које је присутно у свим сферама сазнања. У тексту је анализирана улога уметничких процеса, естетике и експресије у активирању учења, улога атељеа и физичког окружења у процесу учења, као и улога и међусобна сарадња наставника и ателиеристе (термин који се обично не преводи, а представља особу која има професионално уметничко образовање, најчешће из области визуелних уметности). Анализирани су и различити начини репрезентовања искустава деце, сажети у изразу „сто језика деце“. На основу урађене анализе може се закључити да симболички и експресивни језик уметности има веома важну улогу, како у домену афективног, тако и у домену когнитивног, и да интегративни и холистички карактер уметности може имати позитиван утицај на готово све аспекте развоја детета предшколског узраста.

Кључне речи: Ређо Емилија, холистички образовни системи, симболички и експресивни језик уметности, учење помоћу уметности.

Summary: Reggio Emilia is a preschool educational system based on holistic approach to child, family, school and environment. It is unique in that it insists on the importance of the language of art, and arts based methods in the education of children. Th e aim of the paper is to show, through the presentation of the Reggio Emilia system, the important role artistic approaches can play in the learning process and development of preschoolers. The Reggio system not only considers the symbolic language of art and artistic expression to be indispensable for comprehensive and balanced development of young children, but it also recognizes art as an important means
of communication and learning, as well as a driving force or mover of thinking process and cognizance. The system sees the use of arts media and forms as an integrating part of cognitive and symbolic expression present in the learning process. Th e text analyses the following: the role of artistic processes, aesthetics and expression in the activation of learning; the role of the atelier (studio) and physical environment in the learning process, as well as the role and interaction of teacher and atelierista (the term is usually not translated, and it refers to a professional person with formal education in visual arts). Various forms of presentation of children’s experience abstracted as “hundred languages of children” are also analyzed. Based on the analysis, a conclusion can be made that symbolic and expressive language of art has an exceptional role both in the domain of the aff ective and in the domain of cognitive development, and that the integrating and holistic character of art can have favourable infl uence upon almost all aspects of development of preschool children.

Key words: Reggio Emilia, holistic educational systems, symbolic and expressive language of art, learning through art.

 

Литература:

 • Хаџи-Јованчић, Н. (2012). Уметност у општем образовању: Функције и приступи настави. Београд: Учитељски факултет и Клет.
 • Bruner, J. (1972). Th e nature and uses of immaturity. In: American Psychologists, 27 (8), 687–708.
 • Boone, D. Ј. (2007). A Picasso or a Pre-schooler?: Ways of seeing the ’child as artist’. Conference Presentation 2007 Philosophy of Education Society of Australasia. Queensland: University of Technology.
 • Edmunds, B. (s. a.). A Work of Art from A Work of Art. Приступљено 23.08.2014. на: http://beckyedmunds.com/#/about/4531969006.
 • Edwards, C., Gandini, L. & Forman, G. (Eds.) (1998). Th e Hundred Languages of Children, Th e Reggio Emilia Approach – Advanced Refl ections. Greenwich, CT: Ablex Publishing.
 • Gandini, L. (2005). In the Spirit of the Studio: Learning from the Atelier of Reggio Emilia. New York: Teachers College Press.
 • Gandini, L. (1998). Educational and Caring Spaces. In: Edwards C., Gandini, L. & Forman, G. (Eds.). The Hundred Languages of Children, Th e Reggio Emilia Approach – Advanced Refl ections. Greenwich, CT: Ablex Publishing.
 • Gardner, H. (1983). Frames of mind: Th e theory of multiple intelligences. New York: Basic Books.
 • Hertzog, N. (2001). Refl ections and impressions from Reggio Emilia: „It’s not about Art!“. In: Early Childhood Research and Practice, 3 (1).
 • Krnjaja, Ž. & Breneselović, D. P. (2013). Documentation in Preschool Education. In: Journal of Education and Future (4), 109−122.
 • Malaguzzi, L. (1998). History, ideas, and basic philosophy. In: Edwards C., Gandini, L. & Forman, G. (Eds.). Th e hundred languages of children: Th e Reggio Emilia approach to early childhood education (49–97). Greenwich, CT: Ablex Publishing.
 • OECD, Directorate for Education (2004). Starting Strong: Curricula and Pedagogies in Early Childhood Education and Care. Five Curriculum Outlines. Paris: OECD.
 • Piaget, J. (1964). Part I: Cognitive development in children: Piaget development and learning. In: Journal of research in science teaching, 2 (3), 176−186.
 • Slunjski, E. (2001). Integrirani predškolski kurikulum: rad djece na projektima. Zagreb: Mali profesor.
 • Tarr, P. (1989). Pestalozzian and Froebelian Infl uences on Contemporary Elementary School Art. In: Studies in Art Education, 30 (2), 115−121.
 • Th ompson, K. B., Loft us, D. S., & Bullock, K. (1995). Art Connections: Integrating Art Th roughout the Curriculum. Glenview, IL: Good Year Books.
 • Topal, C. W. & Gandini, L. (1999). Beautiful Stuff : Learning with found materials. Worcester, MA: DAVIS Publications.
 • Vecchi, V. (2010). Art and Creativity in Reggio Emilia, Exploring the role and potential of ateliers in early childhood education. London and New York: Routledge.

 

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345