Позитивни ефекти учења помoћу ликовног дела

мр Марија M. Павловић Универзитет у Београду, Учитељски факултет, имејл: marija.pavlovic@uf.bg.ac.rs

Иновације у настави, XXVII, 2014/4, стр. 55–62

doi:10.5937/inovacije1404055P

|PDF|

 

Резиме: У раду смо истраживали позитивне ефекте које ликовно дело може имати на развој личности детета, пре свега на његов когнитивни и социјални развој. Након одређивања значења „ликовног дела“ у контексту васпитања и образовања деце предшколског и основношколског узраста, истражују се они аспекти ликовног дела који највише доприносе дечјем развоју. Намера је да се покаже да, уколико уче помоћу ликовних дела, деца уче да мисле шире, интензивније и креативније отварајући себи путеве ка новим уметничким, научним и техничким достигнућима, као и да пажљиво посматрање ликовних дела и активан разговор о њима поспешује социјални развој деце. Учење помоћу ликовних дела уводи децу у шири оквир тема и садржаја, јер се, осим упознавања и размишљања о формално-ликовним карактеристикама, могу бавити и свим осталим контекстуалним аспектима дела. Осим тога, важну улогу у процесу разумевања ликовног дела има схватање односа који постоје између дела и индивидуалног искуства сваког детета. Анализирајући релевантну литературу која се бави истраживањем позитивних ефеката учења помоћу ликовних дела, како у области визуелних уметности, тако и у другим уметничким и научним областима, може се закључити да ликовна дела могу бити значајан део успешне примене образовних и васпитних иновативних приступа у предшколским и основношколским установама.

Кључне речи: ликовно дело, позитивни ефекти, когнитивни и социјални развој детета, искуство детета.

Summary: Th is work is a research of a positive impact of artwork on child development, focusing primarily on cognitive and social development. Aft er defi ning what is work of art in context of preschool and school education, this paper deals with those aspects of artwork that most contribute to child development. Intention is to show how incorporating artwork in process of learning, results in children thinking in more diverse and creative way, making them approachable for new artistic, scientifi c and technology innovations. Close observation of artwork and active participation of children in discussion of artwork have positive eff ects on social development. Learning by using artwork represents a great introduction in broader spectre of themes and contents, because children can be engaged in thinking and getting acquainted with formal characteristics of artwork as well as dealing with all others aspects of work of art. In addition, an important role in process of understanding the artwork represents relation between artwork and individual experience of a child. Analysing the relevant bibliography that are covering research of positive eff ects of using artwork in process of learning, not only in visual art but in many other artistic and scientifi c fi elds of education. It can be concluded that the works of art can be used widely in promoting various innovative educational approaches in schools and kindergartens.

Key words: work of art, positive eff ects, cognitive and social child development, child experience.

 

Литература:

 • Врањешевић, Ј. (2012). Развојне компетенције и партиципације деце: од стварног ка могућем. Београд: Учитељски факултет.
 • Пискел, Ђ. (1969). Општа историја уметности, свеска прва. Београд: Вук Караџић.
 • Хаџи-Јованчић, Н. (2012). Уметност у општем образовању: Функције и приступи настави. Београд: Учитељски факултет и Kлет.
 • Alvarez, A. (2005). Please Touch: Th e Use of Tactile Learning in Art Exhibits. Presented at the J. Paul Getty Museum Symposium. From Content to Play: Family-Oriented Interactive Spaces in Art and History Museums. LA: California.
 • Burchenal, M. and Grohe, M. (2007). Th inking Th rough Art: Transforming Museum Curriculum. Journal of Museum Education, 32 (2), 111−122.
 • Gibson, M. and Larson, M. (2007). Visual Arts and Academic Achievement. Journal for Learning through the Arts, 3 (1). Retrieved August 04, 2014. from: http://www.escholarship.org/uc/item/0n8128hm.
 • Goldblatt, P. (2006). How John Dewey’s Th eories Underpin Art and Art Education. Education and Culture, 22 (1), 17−34.
 • Hein, G. (1999). Is Meaning Making Constructivisim? Is Constructivisim Meaning Making? Th e Exhibitionist, 18 (2), 15−18.
 • Housen, A. (2001). Eye of the Beholder: Research, Th eory and Practice. Visual Understanding in Education. Retrieved August 14, 2014. from: http://vtshome.org/system/resources/0000/0006/Eye_of_the_Beholder.pdf.
 • Housen, A. (2001−2002). Aesthetic Th ought, Critical Th inking and Transfer. Arts and Learning Research Journal, 18 (1), 99−132.
 • Hubard, O. (2007). Complete Engagement: Embodied Response in Art Museum Education. Art Education, 46−53.
 • Hurwitz, А. and Madeja, S. S. (1997). Th e Joyous Vision (A source Book for Elementary Art Appreciation). Englewood Cliff s, New Jersey: Prentice Hall.
 • Moga, E., Burger, K., Hetland, L. and Winner, E. (2000). Does Studying the Arts Engender Creative Th inking? Evidence for Near but Not Far Transfer. Journal of Aesthetic Education, 34 (3/4). Special Issue: Th e Arts and Academic Achievement: What the Evidence Shows, 91−104.
 • Parsons, M. (1986). Developmental Approach to Aesthetic Response. Journal of Aesthetic education, 86 (4), 107−111.
 • Perkins, D. N. (1994). Th e Intelligent Eye − Learn to think by looking Art. Santa Monica: Th e Getty Center for Education in the Arts.
 • Pots, A. (2013). Moris Merlo-Ponti (1908−1961). U: Kostelo, D. i Vikeri, Dž. (ur.). Umetnost – Ključni savremeni mislioci (177−181). Beograd: Službeni glasnik.
 • Richhart, R. (2007). Cultivating a Culture of Th inking in Museums. Journal of Museum Education, 32 (2), 137−154.
 • Smith, R. A. (2004). Aesthetic Education: Questions and Issues. In: Eisner, E.W. & Day, M. (Eds.). Handbook of Research and Policy in Art Education (163−185). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Šuvaković, M. (1999). Pojmovnik moderne i postmoderne likovne umetnosti i teorije posle 1950. godine. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti; Novi Sad: Prometej.
 • Vigotski, L. (1975). Psihologija umetnosti. Beograd: Nolit.
Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345