Различити приступи дефинисању компетенција наставника

др Исидора Б. Кораћ, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре, Сремска Митровица, имејл: oisidora@gmail.com

Иновације у настави, XXVII, 2014/4, стр. 63–71

doi:10.5937/inovacije1404063K

|PDF|

 

Резиме: У раду смо указали на постојање различитих теоријских приступа аутора дефинисању појма компетенција наставника, самим тим и на постојање бројних различитих листа и стандарда компетенција наставника. Осим тога, размотрили смо значење и значај дефиниса них листа компетенција и стандарда компетенција за професију наставник. Ако под професионалним развојем наставника подразумевамо његово образовање током иницијалног образовања, преко увођења у посао и усавршавања током периода рада, онда дефинисане листе компетенција за професију наставник могу бити ослонац за унапређивање политике и праксе професионалног развоја наставника. У закључним разматрањима указали смо да је потребно опрезно приступити дефинисању, примени и евалуацији стандарда компетенција наставника, јер постоји опасност да се стандардизацијом умањи статус наставничке професије. Да би се избегао бихевиористички модел дефинисања компетенција наставника, једно од могућих решења јесте дефинисање листе кључних, генеричких компетенција наставника, која би подразумевала рефлексију, промишљање сопственог рада од стране наставника, освешћивање личних педагошких ставова и вредности који су у основи његове праксе.

Кључне речи: наставник, компетенције, стандарди, професионални развој.

Summary: In the paper, we have tried to point at the existence of diff erent theoretical approaches of defi ning the term teachers’ competencies, and consequently the existence of various lists and standards of teachers’ competencies. Apart from this, we have discussed the meaning and signifi cance of the defi ned lists of competencies and standards of competencies for the teacher’s profession. If the professional development of teachers means his/her education during the initial education, through introducing the professional development, then defi ning a list of competencies for the teacher’s profession can be relied on for the purpose of improving the policy and the praxis for professional development. In the conclusions, we pointed ate the careful defi ning, application and evaluation of the standards of teachers’ competencies, because there is the possibility that standardization can shrink the status of teachers’ profession. In order to avoid behaviourist model of defi ning teachers’ competencies, one of the possible solutions is defi ning the list of key, generic competencies of teachers which would mean refl ection, contemplation on the own work, enlightening personal pedagogical attitudes and values which are the basis of his/her praxis.

Key words: teacher, competencies, standards, professional development.

 

Литература:

 • Башић, В., Кукоч, М. и Спајић-Вркаш, С. (2001). Образовање за људска права и демокрацију. Интердисциплинарни рјечник. Загреб: Хрватско повјеренство за UNESCO.
 • Бјекић, Д. и Златић, Л. (2006). Комуникациона компетенција наставника технике. Техничко (технолошко) образовање у Србији (471−478). Чачак: Технички факултет, Универзитет у Крагујевцу.
 • Вујисић Живковић, Н., Пејатовић, А. и Радуловић, Л. (2010). Професионалне компетенције наставника – да ли су нам потребне и како до њих да дођемо. Андрагошке студије, 37 (1), 161−170.
 • Деспотовић, М. (2010). Развој курикулума у стручном образовању: приступ усмерен на компетенције. Београд: Филозофски факултет, Универзитет у Београду.
 • Елиот, Џ. (2006). Професионално образовање наставника и развијање компетенција: да ли је могућ срећан брак? Педагогија, 61 (4), 431−441.
 • Кораћ, И. (2012). Компетенције – смернице за професионални развој наставника. Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских вредности: образовање и васпитање, традиција и савременост (115−125). Јагодина: Педагошки факултет.
 • Пантић, Н. (2008). (ур.). Усаглашавање програма образовања просветних радника у земљама Западног Балкана. Београд: Центар за образовне политике.
 • Радуловић, Л. и Рајовић, В. (2007). Како наставници опажају своје иницијално образовање: на који начин су стицали знања и развијали компетенције. Настава и васпитање, 56 (4), 413−435.
 • Радуловић, Л. (2007). Стандардизација компетенција наставника као један од приступа професији наставника – критички осврт. У: Алибабић, Ш. и Пејатовић, А. (ур.). Андрагогија на почетку трећег миленијума (383−393). Београд: ИПА.
 • Радуловић, Л. (2011). Образовање наставника за рефлексивну праксу. Београд: Филозофски факултет, Универзитет у Београду.
 • Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја (2011). Београд: Завод за унапређивање образовања и васпитања.
 • Станковић, Д. (2010). Место компетенција у професионалном развоју наставника. У: Половина, Н. и Павловић, Ј. (ур.). Теорија и пракса професионалног развоја наставника (62−84). Београд: Институт за педагошка истраживања.
 • Andevski, M. and Gajić, O. (2010). Diagnostic Competencies of Teachers – A Precongnition of Life-long Learning (LLL). Comparative Education, Teacher Training, Education Policz, School Leadership and Social Inclusion, (8), 451−457.
 • European Commission. (2005). Common European principles for teacher competences and qualifi cations. Brussels.
 • Gonzales, J. and Wagenar, R. (2008). Tuning Educational Structures in Europe II: Universities contribution to the Bologna Process an introduction. 2nd edition. Bilbao: Universidad de Deusto.
 • Husein, V. P., Oers, V. B. and Wubbels, T. (2005). A Vigotskian perspective on teacher education. In: Hyland, T. (Ed.). Competence, education and NVQs: Dissenting perspectives, Jurnal of Curriculum Studies, 37/3, 267−290.
 • Kurtz, R. and Bartram, D. (2002). Competency and Individual Performance: Modeling the World of Work. In: Robertson, T., Callinan, M. and Bartram, D. (Eds.). Organizational Eff ectiveness: Th e Role of Psychology. Retrieved 27.5.2014. from: www.ugurzel.com/dosyalar/doc…/42-competency-at-work.html
 • Mansfi eld, B. and Mitchell, L. (1986). Towards a Competent Workforce. Hampshire: Gower. Ogienko, O. and Royak, A. (2008). Model of Professional Teachers Competencies Formation European Dimension.
 • Professional Standards for Teachers, Why sit still in your career? (2007). London: Training and Development Agency for schools.
 • Roe, R. A. (2002). What Makes a Competent Psychologist?. European Psychologist, 7 (3), 192−202.
 • Rychen, D. S., McLaughlin, M. L. and Salganik, L. (2003). Defi nition and Selection of Key Competencies, Contributions to the Second DeSeCo symposium – Discussion paper. Swiss Federal Statistical Offi ce (SFSO), Education Statistics Services Institute (ESSI), American Institutes for Research. Retrieved 27.5.2014. from:
  http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/41529505.pdf
 • Tatković, N. and Ćatić, I. (2010). Curriculum Focused on the Development of competences. In: Teachers Initial Education. Comparative Education, Teacher Training, Education Policy, School Leadership and Social Inclusion 8 (174−182).
 • Weinert, F. E. (2001). Concept of Competence, A Conceptual Clarifi cation. In: Rychen, D. S., Salgarnik, L. H., Hogrefe and Huber Publishers (Eds.). Defi ning and selecting key competencies, Seattle/Toronto/Bern/Gottingen (45−67).
 • Zgaga, P. (2006). Th e prospects of teacher education in South/east Europe, A regional overwiev. In: Zgaga, P. (Ed.). Th e prospects of teacher education in South/east Europe (5−41). Ljubljana: CEPS, University of Ljubljana.

 

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345