Развијеност вештине цртања код деце предшколског узраста

др Емилија Н. Лазаревић, Институт за педагошка истраживања, Београд, имејл: elazarevic@ipi.ac.rs

Иновације у настави, XXVIII, 2015/1, стр. 82–91

doi:10.5937/inovacije1501082L

|PDF|

 

Резиме: У научној литератури, интересовања са теоријског и истраживачког аспекта за дечји цртеж постоје дуго. Проучавање дечјег цртежа омогућило је стварање одређених теорија, а истраживачки налази пружили су обиље информација о различитим аспектима дечјег развоја. У раду је изложен део резултата прве фазе лонгитудиналног истраживања о развоју дечје писмености. Циљ истраживања био је да се испита развијеност вештине цртања деце предшколског узраста. Развијеност вештине цртања испитивана је 13. суптестом Цртање АКАДИА теста развојних способности. Узорак су чинила деца предшколског узраста. Резултати указују на то да, иако резултати већине испитаника на примењеном суптесту указују на просечно и изнад просечно постигнуће за једну или две стандардне девијације, није занемарљив број испитаника који су остварили постигнуће испод просека популације за једну или две стандардне девијације. Овакав налаз упућује на постојање сметњи у неким од базичних способности које подржавају вештину цртања код ових испитаника. Такође, имплицира и неопходност утврђивања типа и врсте грешке на сваком цртежу понаособ и представља јасну индикацију да је ове испитанике потребно укључити на стимулацију у областима у којима су сметње уочене. Налази овог истражи вања ће нам у перспективи омогућити да сагледамо утицај квалитета развијености ове вештине на успех у почетном писању.

Кључне речи: вештиња цртања, развијеност цртежа, деца предшколског узраста.

Summary: There has been interest for children’s drawings in scientific reference books for long time. Studying children’s drawings enabled creating certain theories, and research findings have given much information on different aspects of children’s development. In the paper, we have exposed a part of the results of the first phase of longitudinal research about children’s literacy. The aim of the research was to examine development of the skills of drawing of pre-school children. Development of skills of drawing has been examined by the 13th subtest Drawing AKADIAof the test of developmental abilities. The sample included pre-school children. Results point at the fact that, although results of the majority of interviewees at the applied sub/test show average and above-average achievement for one or two standard deviations, there is a significant number of interviewees who had achievements for one or two standard deviations. This finding points at the existence of deviations of some of basic abilities, which support the skills of drawing of these interviewees. It implies as well, necessity for determination the type and kind of error at each drawing, and it presents indication that these interviewees must be included into stimulation in the field in which these deviations have been noticed. Findings of this research will subsequently enable s to perceive the influence of the quality of development of this research on the success in initial writing.

Key words: drawing skills, development of drawing, pre-school children.

 

Литература:

 • Atkinson, J. S., Jonston, E. E. & Lindsay, A. J. (1972). The acadia test of developmental abilities. Wolfville, Nova Scotia, Canada: University of Acadia.
 • Berninger, V. W. & Rutberg, J. (1992). Relationship of finger function to beginning writing: Application to diagnosis of writing disabilities. Dev Med Child Neurol, 34, (3), 198–215.
 • Bremner J. G., Morse R., Hughes S., & Andreasen, G. (2001). Relations between Drawing Cubes and Copying Line Diagrams of Cubes in 7 – to 10 – Year – Old Children. Child Development, 71, (3), 621–634.
 • Cvetković, A. (2014a). Osobenosti dinamičkog crteža kod dece predškolskog uzrasta i mlađeg školskog uzrasta. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 13, (3), 259–273.
 • Cvetković, A. (2014b). Transparentnost i mešanje uglova na crtežima dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 13, (1), 35–49.
 • Farokhi, M. & Hashemi, M. (2011). The analysis of children’s drawings: social, emotional, physical, and psychological aspects. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30, 2219–2224.
 • Gligorović, M., Glumbić, N., Maćešić Petrović, D., Kaljača, S., Brojčin, B., Japundža Milisavljević, M., Radić Šestić, M., Vujanić, E., Andrejević, D., Kašić, Z. i Golubović, S. (2005). Specifične smetnje u učenju kod dece mlađeg školskog uzrasta. U: Golubović, S. i grupa autora (ur.). Smetnje u razvoju kod dece mlađeg školskog uzrasta (415–523). Beograd: Defektološki fakultet, Merkur.
 • Gligorović, M. i Radić Šestić, M. (2010). Procena sposobnosti neophodnih za uspešno ovladavanje akademskim veštinama kod dece sa smetnjama u ucenju. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 9, (1), 15–36.
 • Gligorović, M. i Vučinić, V. (2011). Kvalitet crteža dece mlađeg školskog uzrasta. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 10, (2). 193–205.
 • Golubović, Š. i Rapaić, D. (2008). Doprinos neuro mišićne zrelosti kvalitetu izražavanja grafomotoričkih zadataka. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 7, (1–2), 121–133.
 • Huzjak, M. (2013). Metoda analitičkog promatranja u razvoju dječjeg crteža. Croatian Journal of Education, 15, (1), 81–98.
 • Jolley, R. P., Knox, E. L. & Foster, S. G. (2000). The relationship between children’s production and comperhension of realism in drawing. British Journal od  Developmental Psychology, 18, (4), 557–582.
 • Jolley, R. P., Fenn. K, & Jones, L. (2004). The development of children’s expressive drawing. British Journal od Developmental Psychology, 22, (4), 545–567.
 • Lange-Küttner, C. (2009). Habitual size and projective size: The logic of spatial systems in children’s drawings. Developmental psychology, 45, (4), 913–927.
 • Lazarević, E. (2011). Specifične smetnje u učenju i govorno-jezički poremećaji. Vaspitanje i obrazovanje, 36, (3), 51–68.
 • Lazarević, E. (2012). Disgrafične smetnje kod učenika. Vaspitanje i obrazovanje, 37, (2), 13–29. Lazarević, E. (2014). Razvijenost fonološke sposobnosti dece predškolskog uzrasta. Zbornik instituta za pedagoška istraživanja, 46, (2), 425–450.
 • Novosel, M. & Mavrin-Cavor, Lj. (1985). Acadia test razvoja sposobnosti – provjera valjanosti i pouzdanosti. Primijenjena psihologija,16, (1–2), 127–134.

 

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345