Значај интеракције дете, наставник и ликовно дело

мр Марија М. Павловић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, имајл: marija.pavlovic@uf.bg.ac.rs

Иновације у настави, XXVIII, 2015/1, стр. 105–112

doi:10.5937/inovacije1501105P

|PDF|

Резиме: У раду анализирамо улогу наставника и окружења у развоју способности детета да разуме и уважава ликовно дело, да стиче нова знања и вештине помоћу ликовног дела итд. Такође, испитујемо значај интеракције између детета, наставника и дела визуелних уметности, док дете прима и упознаје уметност као део културног наслеђа, идентитета и традиције претходних генерација. Циљ нам је да сазнамо да ли адекватним вођењем, које се заснива на природним способностима детета да опажа, ствара и разуме ликовно дело, наставник може да научи дете како и зашто људи стварају уметничка дела и колики је значај уметности у свакодневном животу. Анализа домаће и стране литературе указује на неопходност да наставници буду довољно стручно оспособљени за поучавање у овом контексту, да посебну пажњу посвете избору ликовних дела, као и да омогуће развојно подстицајну средину како би дете стекло нова знања и вештине уз активну улогу у сопственом развоју.

Кључне речи: ликовно дело, културно наслеђе, наставник, вршњачка сарадња, уметнички музеји.

Summary: In this paper, we are analyzing the role of a teacher and the environment in the development of abilities of a child to comprehend and respect a piece of art, and to gain new knowledge and skills with the aid of a piece of art, etc. We are studying the significance of interaction between a child, teacher and the work of visual arts, as well, in the process during which a child receives and gets to know the art as a part of cultural heritage, identity and tradition of previous generations. Our aim is to get to know whether by the means of adequate leading, based on the natural abilities of a child to perceive, create and comprehend the piece of art, a teacher can teach a child why people create pieces of art and what is the significance of art in everyday life. Analysis of domestic and foreign reference books point at the necessity for teachers to be sufficiently trained for teaching in this context, to pay special attention to selection of the works of art, as well as to enable developmentally encouraging environment, so that a child would gain new knowledge and skills in the active role in his/her own development.

Key words: piece of art, cultural heritage, teacher, peer cooperation, art museums.

 

Литература:

 • Baucal, А. (2003). Konstrukcija i ko-konstrukcija u zoni narednog razvoja: Da li i Pijaže i Vigotski mogu biti u pravu? Psihologija, 36 (4), 517–542.
 • Bašo, M. (1990). Vetar sa Fudžijame. Banja Luka: Glas.
 • Colbert, C. (1995). Developmentally Appropriate Practice in Early Art Education. In: Thompson, C. (Ed.). The Visual Arts and Early Childhood Learning (35–39). Reston, VA: The National Art Ed. Assn.
 • Donaldson, M. (1978). Um deteta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Gardner, H. (1982). Art, Mind and Brain: a cognitive approach to creativity. New York: Basic Books, INC. Publishers.
 • Helm, H. J. and Katz, L. (2001). Young investigators: the project approach in the early years. New York: Teachers College Press.
 • Hurwitz, А. and Madeja, S. S. (1977). The Joyous Vision (A source Book for Elementary Art Appreciation). Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice–Hall.
 • Hurwitz, A. and Day, M. (2007). Children and Their Art: Methods for the Elenementary School. Eighth Edition. Wadsworth: Thomson.
 • Kindler, A. (1995). Significance of Adult Input in Early Childhood Artistic Development. In: Thompson, C. (Ed.). The Visual Arts and Early Childhood Learning (10–14). Reston, VA: The National Art Ed. Assn.
 • Kostelnik, M. J., Whiren, A. P., Soderman, A. K., Stein, L. C., Gregory, K. (2002). Guiding Children’s Social Development: Theory to Practice. Fourth Edition. Albany, NY: Delmar.
 • Pavlović, М. (2014). Pozitivni efekti učenja pomoću likovnog dela. Inovacije u nastavi, 27, (4), 55–62.
 • Rogoff, B. (1990). Apprenticeship in Thinking, Cognitive Development in Social Context. New York аnd Oxford: Oxford University Press.
 • Vigotski, L. S. (1983). Mišljenje i govor. Beograd: Nolit.
 • Vigotski, L. S. (1990). Učenje i razvoj u predškolskom uzrastu. U: Mirić, J. (ur.). Kognitivni razvoj deteta: zbornik radova iz razvojne psihologije (47–55). Beograd: Savez društava psihologa SR Srbije.
 • Vigotski, L. S. (2005). Dečja mašta i stvaralaštvo. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Wilson, B. and Wilson, M. (1977). An Iconoclastic View of the Imagery Sources in the Drawings of Young People. Art Education, 30, (1), 4–12.
Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345