Културолошки и лингвокултуролошки аспект илустративног материјала у основношколским уџбеницима и приручницима за руски језик

мр Слободанка Ж. Марковић, ОШ „Десанка Максимовић“, Београд, имејл: markovic-s@sbb.rs

Иновације у настави, XXVIII, 2015/1, стр. 113–129

doi:10.5937/inovacije1501113M

|PDF|

 

Резиме: Рад се бави истраживањем културолошки релевантног илустративног материјала из основношколских уџбеника и приручника за руски језик. У настави страног језика визуелна очигледност има непроцењиву вредност при разумевању и усвајању лингвокултуролошких чињеница јер су разлике у визуелним изразима код разних народа много мање, него разлике у вербалним средствима. У савременој методици лингвокултурологија и настава културе разматрају се као саставни и обавезни део наставног процеса у складу са новом културолошком парадигмом, конституисаном у другој половини деведесетих година, „култура посредством језика, језик посредством културе“. На основу резултата анализе илустративног материјала (ИМ) из актуелног уџбеничког корпуса (чине га две актуелне основношколске уџбеничке серије за руски језик „Орбита“ (руски језик као обавезни изборни страни језик – учи се од петог до осмог разреда) и „Родничок“ (руски језик као први страни језик – учи се од првог до осмог разреда)), настојали смо да укажемо на значај једне од функција уџбеника страног језика – функције трансмисије стране културе. У том циљу идентификовали смо, извршили процену и вредновање културолошки релевантног ИМ са различитих становишта, и за свако од њих настојали да наведемо најважнија теоријска начела на којима је засновано истраживање на конкретном материјалу. Уочени су сви типови илустрација које налазимо у општој теорији уџбеника, ИМ је функционалан, одређен према конкретном методичком задатку, прилагођен узрасту детета и његовим искуствима, рецептивним способностима и преференцијама, усклађен са конкретним текстом или вежбањем. Илустрације намењене семантизацији јасне су, без сувишних детаља, фотографије су категорија која доминира, најчешће се дају прикази архитектуре, амбијената, природе, реалија. Приступ аутора ИМ је савремен, тежи се веродостојном приближавању културних вредности Русије. Уџбеници располажу садржајним и богатим ИМ, разноврсним темама, први пут је присутна религиозна тематика, што је значајно за српско-руске духовне и православне везе (упућује на дијалог култура). Потврђена је претпоставка од које смо пошли, да са узрастом и увећањем комуникативне компетенције расте и број илустрација које носе културолошку информацију.

Кључне речи: уџбеник, илустративни материјал, трансмисија културе, социокултурна компетенција.

Summary: This paper is on the research of culturally relevant illustrated material from primary school course books and manuals for Russian language. Visual evidence has immense value in comprehension and adoption of lingual-cultural facts, because differences in visual expressions of different peoples are far smaller than differences in verbal means. In contemporary methodology, lingual-culture and teaching culture are discussed as an integral and compulsory part of the teaching process in accordance with the new cultural paradigm, formed in the second part of the 90s entitled “culture by the means of the language, language by the means of culture”. Based on the results of the analysis of illustrated material (IM) from the actual course book corpus (consisted of two actual primary school course books series for Russian the “Orbit” (Russian as compulsory optional foreign language – between the 5th and 8th grade)), and “Rodnicog” (Russian as the first foreign language – from the 1st to the 8th grade). We intended to point at one of the functions of a foreign language course book – function of foreign language transmission. In this respect, we have identified, estimated and evaluated culturally relevant IM from the different aspects, and we tried to find the most significant theoretical postulates for each of them upon which research has been done on the defined material. We have seen all types of illustrations found in general theory of course books, IM is functional, determined by definite methodological task, adjusted to the age of a child and his/her experience, receptive abilities and preferences, adjusted to the text or exercises. Illustrations aimed at semantics are clear, without any insufficient details, photographs are dominant, most often there are reviews of architecture, ambient, nature and realia. Approach of IM author is contemporary, real presentations of cultural values of Russia are authentic. Course books have rich and versatile IM, different topics, for the first time, there are religious topics, and this is significant for Serbian-Russian spiritual and Orthodox relations (points at the culture dialogue). The initial assumption has been confirmed, that with the age and widening communicative competence, there is a larger number of illustrations carrying cultural information.

Key words: course book, illustrated material, transmission of culture, socio-cultural competence.

 

Литература:

 • Vaйsburd M., Sinicыna L. (1981). „Illюstrativnый material v učebnike i knige dlя čteniя“. Sbornik stateй (205–217). Moskva: Russkiй яzыk.
 • Vereщagin, E. M., Kostomarov, V. G. (1975). „Lingvostranovedčeskiй slovarь: zritelьnaя semantizaciя russkih slov“. Russkiй яzыk za rubežom, 4, (79–84).
 • Vereщagin, E. M., Kostomarov, V. G. (1983). Яzыk i kulьtura. Lingvostranovedenie v prepodavanii russkogo яzыka kak inostrannogo. Moskva: Russkiй яzыk.
 • Karlavaris, B. (1984). Likovno-grafička oprema udžbenika. PTU, 9, (153–194). Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Končarević, К. (1997). Struktura i sadržaj udžbenika ruskog jezika za osnovnu školu. Doktorska disertacija. Beograd: Filološki fakultet (daktilografisani rukopis).
 • Končarević, K. (2002). Savremeni udžbenik stranog jezika: struktura i sadržaj. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Končarević, K. (2004). Savremena nastava stranog jezika: sadržaj, organizacija, oblici. Beograd: Slavističko društvo Srbije.
 • Zujev, D. D. (1988). Školski udžbenik. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Коришћени уџбеници:

 • Пипер, П., Петковић, М. и Мирковић, С. (2007). Орбита 1. Београд: Завод за уџбенике.
 • Пипер, П., Петковић, М. и Мирковић, С. (2008). Орбита 2. Београд: Завод за уџбенике.
 • Пипер, П., Петковић, М. и Мирковић, С. (2009). Орбита 3. Београд: Завод за уџбенике.
 • Пипер, П., Петковић, М. и Мирковић, С. (2010). Орбита 4. Београд: Завод за уџбенике.
 • Поповић, Љ. и Гинић, Ј. (2003). Родничок 1. Београд: Завод за уџбенике.
 • Поповић, Љ. и Гинић, Ј. (2008). Родничок 2. Београд: Завод за уџбенике.
 • Поповић, Љ. и Гинић, Ј. (2008). Родничок 3. Београд: Завод за уџбенике.
 • Поповић, Љ. и Гинић, Ј. (2007). Родничок 5. Београд: Завод за уџбенике.
 • Поповић, Љ. и Гинић, Ј. (2008). Родничок 6. Београд: Завод за уџбенике.
 • Поповић, Љ. и Гинић, Ј. (2009). Родничок 7. Београд: Завод за уџбенике.
 • Поповић, Љ. и Гинић, Ј. (2010). Родничок 8. Београд: Завод за уџбенике.
 • Тешић, А. и Гинић, Ј. (2008). Родничок 4. Београд: Завод за уџбенике.

 

 

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345