Образовање између религије и секуларизације

др Станоје Ивановић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, имејл: st.ivanovic14@gmail.com

Иновације у настави, XXVIII, 2015/2, стр. 13–17

doi:10.5937/inovacije1502013I

|PDF|

 

Резиме: У раду се разматрају неки аспекти комплексног односа између религије и образовања. Током историјског развоја образовање је у већој или мањој мери повезано са религијом. Са процесима модернизације и глобализације долази до потискивања религије, што се одражава на морално стање у друштву и на развој личности. Под утицајем нових идеологија долази до нарушавања традиционалних вредности, ширења деструктивних и патолошких појава и гушења духовности. Уместо религије настају нови облици друштвене свести, под чијим је утицајем судбина човека све неизвеснија.

Кључне речи: религија, верска настава, секуларизација.

Summary: In the paper, we are discussing some aspects of complex relation between religion and
education. During historical development, education has been in greater or smaller extent connected
to religion. In the process of modernisation and globalisation, religion has started to be neglected, and
this has reflected on moral state in society and development of personality. Traditional values started
to be destroyed, destructed and pathological changes started to appear and spirituality started to be
extinguished due to the influence of new ideologies. Instead of religion, there are new forms of social
consciousness, under which influence destiny of people becomes even more insecure.

Key words: religion, religious education, secularisation.

 

Литература

  • Bek, U. (1997). Rizično društvo. Beograd: Filp Višnjić.
  • Đorđević, J. (1992). Moralno vaspitanje, religijsko vaspitanje i škola. Nastava i vaspitanje, 4–5.
  • Haralambos, M. (1989). Uvod u sociologiju. Zagreb: Globus.
  • Ivanović, S. (1998). Savremeno obrazovanje i religija. Teme, 1–2.
  • Ivanović, S. (2009). Regresivna uloga javnih medija u socijalizaciji mladih.Protivurečnosti socijalizacije mladih i uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti kulture mira (63–68). Niš: Filozofski fakultet.
  • Koković, D. (1994). Sociologija obrazovanja. Novi Sad: Matica Srpska.
  • Maksimović, I. (1998): Religijsko obrazovanje i nastava religije u državnim školama u Evropi. Nastava i vaspiranje, 4.
  • Metlik, I.V. (1991). Religija u školi: iskustva u izučavanju problema. Naša škola, 5–6.
  • Virilio, P. (2000). Informatička bomba. Novi Sad: Svetovi.
Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345