Морал и религија у прагматизму Џона Дјуија

др Вучина Зорић, Универзитет Црне Горе, Филозофски факултет, Никшић, имeјл: vucinazoric@gmail.com

Иновације у настави, XXVIII, 2015/2, стр. 54–66

doi:10.5937/inovacije1502054Z

|PDF|

 

Резиме: Циљ овог теоријског истраживања је представљање и анализа морала и религије унутар прагматизма Џона Дјуија. Потребу за одабиром наведеног предмета истраживања намеће њихова важност, недовољна истраженост и нужност преиспитивања у данашње доба опште кризе система вредности, посебно у области васпитања и образовања. С једне стране, неопходно је било пружити увид у суштину и однос морала и религије у мисли Дјуија, а, с друге стране, разумети њихову повезаност и значај за поимање његовог виђења филозофије, науке и васпитања. Показало се да је поприлично доследно градио свој општи, а посебно филозофски и педагошки концепт, у којем се могу препознати најбитнији елементи и не увек прихватљиве аналогије између моралних правила и моралних принципа, религије и религиозности, те образовних институција и васпитања. Наведене дистинкције и њихово тумачење су од фундаменталног значаја за разумевање Дјуијеве укупне мисли и пружају дубок увид у његов специфичан и слојевит однос према моралу, науци, филозофији и образовању, а посебно према религији.

Кључне речи: религија, морал, филозофија, васпитање, Џон Дјуи.

Summary: The aim of this theoretical research is representing, analysis of moral, and religion within pragmatism of John Dewy. The need for choosing the stated subject of research is imposed by its importance, insufficient research and necessity of re-examining in modern epoch of crisis of the value system, particularly in the area of pedagogical work and education. On one side, it was necessary to see the essence and relation between moral and religion in thought of Dewy; on the other side, it was necessary to understand their connection and significance for comprehending philosophy, science and upbringing. It was shown that he consistently built his general, and particularly pedagogical and philosophical concept, in which we can recognise the most important elements, a not always acceptable analogy between moral rights and moral principles, religion and being religious and educational institutions and pedagogical work. Stated distinctions and their interpretation are fundamental for understanding Dewey’s complete thought and they show deep introspection into his specific and versatile relation towards moral, science, philosophy and education, and particularly towards religion.

Key words: religion, moral, philosophy, upbringing, John Dewy

 

Литература

 • • Baum, M. (1955). Pragmatism. In: Winn, R. B. (Ed.). American philosophy. New York: Philosophical library inc.
 • Cekić, M. (1959). Američki pragmatizam i instrumentalizam. Beograd: Rad.
 • Chambliss, J. J. (1987). Educational Theory as Theory of Conduct: From Aristotle to Dewey. Buffalo: SUNY Press.
 • Clyde, V. M. (1958). The Metaphysical development of John Dewey. The Journal of educational theory, 8 (1), 55–58.
 • Cuffaro, K. H. (1995). Experimenting with the world (John Dewey and the early childhood classroom). New York and London: Teachers College Columbia University.
 • Dewey, J. (1909). Moral Principles in Education. Boston: Houghton Mifflin.
 • Dewey, J. (1903а). Logical Conditions of a Scientific Treatment of Morality. Decennial Publications of the University of Chicago, First Series, Vol. 3, 115–139.
 • Dewey, J. (1903b). Ethical Principles Underlying Education. Chicago: University of Chicago Press.
 • Dewey, J. (1908). Religion and our schools. Hibbert Journal, 6, 796–809.
 • Dewey, J. (1916а). The relationship of thought and its subject-matter. Essays in experimental logic, Chapter 2 (75–102). Chicago: University of Chicago Press.
 • Dewey, J. (1916b). Democracy and education. New York: The Macmillan Company.
 • Dewey, J. (1920). Reconstruction in Philosophy. New York: Holt.
 • Dewey, J. (1922). Human Nature and Conduct: An Introduction to Social Psychology. New York: Holt.
 • Dewey, J. (1925). Experience and Nature. Chicago & London: Open Court.
 • Dewey, J. (1929а). The sources of a science of education. New York: Liveriht publishing corp.
 • Dewey, J. (1929b). The Quest for Certainty. Minton, New York: Balch and Co.
 • Dewey, J. (1934). A Common Faith. New Haven: Yale University Press.
 • Dewey, J. (1960). The Quest for Certainty. New York: Capricorn Books.
 • Džejms, V. (1940). Pragmatizam. Beograd: Kosmos.
 • Dykhuizen, G. (1973). The life and mind of John Dewey. London and Amsterdam: Feffer and sons, inc.
 • Goodwin, B. J. (1970). Differences in the meaningof religion for two American pragmatists: William James and John Dewey, doctoral dissertation. Philadelphia: Temple University.
 • Hansen, K. H. (1960). Philosophy of American Education. Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
 • Klapared, E. (1920). Pedagogija Džona Duia. Beograd: Knjižarnica Rajkovića i Đurkovića.
 • Korać, B. i Pavlović, B. (2002). Istorija filozofije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • McReynolds, P. A. (2000). John Deweys Science of ethics, doctoral dissertation. Nashville, Tennessee: Vanderbilt University.
 • Ozmon, H. & Craver, S. (1995). Philosophical foundations of education. New Jersey: Prentica Hall inc.
 • Rasel, B. (1998). Istorija zapadne filozofije. Beograd: Narodna knjiga.
 • Rorti, R. (1992). Konsekvence pragmatizma. Beograd: Nolit.
 • Rucker, D. (1972). Deweys ethics, part 2. In: Boydston, J. A. (Ed.). Guide to the Works of John Dewey (112–130). Southern Illinois University Press, Carbondale and Edwardsville.
 • Šnajder, H. (1971). Istorija američke filozofije. Cetinje: Obod.
 • Trohler, D. (2000). The Global Community, Religion, and Education: The Modernity of Deweys Social Philosophy. In: Oelkers, J. & Rhyn, H. (Eds.). Dewey and european Education (159–187). London: Kluwer Academic Publishers.
 • Urlich, R. (1950). History of educational thought. New York: American book co.
 • Welchman, J. (1995). Deweys ethical thought. Ithaca and London: Cornell University press.
 • Zorić, V. (2010). Laboratorijska škola Džona Djuija. Nastava i vaspitanje, 59 (4), 646-658.
 • Zorić, V. (2015). Fundamentals of John Dewey’s concept of civic education. History of Education & Childrens Literature, 10 (1): 427-445.
Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345