Принципи у физици и вера у њихову веродостојност

др Драгољуб Цуцић, Регионални центар за таленте „Михајло Пупин“, Панчево, имeјл: dragoljub.cucic@gmail.com

Иновације у настави, XXVIII, 2015/2, стр. 67–78

doi:10.5937/inovacije1502067C

|PDF|

 

Резиме: Принципи су и суштина, садржај и почетак. Принципе стварамо, откривамо, прихватамо, кршимо. Постоје религијски принципи, етички принципи, политички принципи, научни принципи и тако даље, а за све заједнички чинилац је вера у њихову тачност или вредност. Вера у принципе може бити различитог карактера. Принципи често не могу бити доказани – они су полазна, нулта тачка у креацији личности, духа времена, сазнања. Научни принципи (принципи у физици) разликују се од осталих принципа зато што могу бити оповргнути. Биће наведене карактеристике принципа у физици и њихова условна повезаност са законима.

Кључне речи: принципи, вера, физика, наука.

Summary: Principles are the essence, the contents and the beginning. We create principles, reveal them and break them. There are religious principles, ethic principles, political principles, scientific principles, etc., and they all have something in common – faith in their rightfulness and authenticity. Faith in principles can be different in character. Principles cannot be proved sometimes – they are the starting point, zero point in creation a personality, spirit of time, recognition. Scientific principles
(principles in physics) differ from other principles because they can be refuted. We are going to state characteristics of the principles in Physics and how laws mutually condition them.

Key words: principles, faith, physics, science.

 

Литература

 • Aristotel (1965). Organon. Beograd: Kultura.
 • Cucić, D. (2004). Aristotelovom shvatanju principa u prirodnim naukama. Kongres fizičara Srbije i Crne Gore, Petrovac.
 • Čopra, D. & Mlodinov, L. (2013). Sukob pogleda na svet – nauka protiv duhovnosti. Beograd: Laguna.
 • Dijem, P. (2003). Cilj i struktura fizičke teorije. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
 • Filipović, V. i sar. (1989). Filozofijski rječnik. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske.
 • Koare, A. (1981). Naučna revolucija. Beograd: Nolit.
 • Mihalski, K. (1986). Čovek u modernim naukama. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada.
 • Marić, I. (2013). Stara fizika i fizika kod Srba. Beograd: Otačnik.
 • Marić, S. (1991). Filozofski rečnik. Beograd: Dereta.
 • Mlađenović, M. (1983). Razvoj fizike (mehanika i gravitacija). Beograd: IRO Građevinska knjiga.
 • Pavlović, B. (2006). Filozofija prirode. Beograd: Plato.
 • Platon (1981). Timaj. Beograd: NIRO Mladost.
 • Poper, K. (1991). Traganje bez kraja. Beograd: Nolit.
 • Stokić, Z. (1993). Rast znanja i Isak Njutn. Beograd: Studio dizajn.
 • Šešić, B. (1974). Opšta metodologija. Beograd: Naučna knjiga.
 • Trenkler, T. (1990). Kašika stvaranja haosa iz supe haosa. Treći program, 84, 276–281.
 • Vajthed, A. (1976). Nauka i moderan svet. Beograd: Nolit.
 • Vedral, V. (2014). Dekodiranje stvarnosti. Beograd: Laguna.
 • Vujičić, V. (1998). Preprincipi mehanike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Wigner, E. (1963). Events, laws of nature, and invariance principles (Nobel Lecture). http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1963/wigner-lecture.pdf
 • Zaječaranović, G. (1977). Osnovi metodologije nauke. Beograd: Naučna knjiga.
Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345