Значење појма фонема и њен значај за учитељски позив

др Александар Милановић, Универзитет у Београду, Филолошки факултет, имеjл: aleksandar.jus@gmail.com
Иновације у настави, XXVIII, 2015/4, стр. 13–17
doi:10.5937/inovacije1504013M

|PDF|

 

Резиме: У раду се полази од типичних недоумица и нејасноћа при студентском разумевању појма фонема, везаних за њено поистовећивање са гласом и занемаривање њене апстрактне природе. При објашњењу се полази од сосировских појмова језика и говора, да би се на типичним примерима из савременог српског језика и његове историје објаснио значај разумевања фонолошких поставки за разумевање суштине језика као семиотичког система.

Кључне речи: фонема, фонологија, глас, фонетика, дистинктивно обележје, алофон, језик, говор, говорење.

Summary: This paper starts from typical perplexity and unclearness of students’ comprehension of the term phoneme, connected to its connection with the sound and neglecting its abstract nature. When explaining this, we are starting from source terms of language and speech, and in typical terms of contemporary Serbian, there are examples shown, explaining history and significance of phonological assumptions for understanding the essence of language as a semiotic system.

Key words: phoneme, phonology, sound, phonetics, distinctive feature, allophone, language, speech, talking.

 

Литература

  • Jakobson, R. (1986). Šest predavanja o zvuku i značenju. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada.
  • Malmberg, B. (1974). Fonetika. Sarajevo: Svjetlost.
  • Paunović, Т. (2003). Fonetika i/ili fonologija. Niš: Prosveta.
  • Subotić, Lj. (2002). Istorijska lingvistika. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345