Слика детињства у наивној поезији и прози Милована Данојлића

др Валентина Хамовић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Иновације у настави, XXVIII, 2015/4, стр. 88–92
doi:10.5937/inovacije1504088H
|PDF|

 

Резиме: У раду указујемо на сасвим специфичан положај феномена детињства у Данојлићевом опусу и ићи ће се ка препознавању оних модела говора и мишљења који ће бити у најужој  вези са изворношћу у најширем смислу. Песников концепт наивне песме тумачи се као својеврсни песнички програм који је у многим својим сегментима превазишао просторе књижевности  за децу, те се у раду усредсређујемо на Данојлићево целокупно дело.

Кључне речи: детињство, наивна књижевност, наивни певач, дечји архетип, лирски роман, одрастање, учење.

Summary:  This paper is on the specific position of the phenomenon of childhood on the opus of Danojlic and we are recognizing those models of speech and contemplation, which are closely  connected to the source in its widest sense. The poet’s concept of naïve poem is interpreted as a unique poet’s programme, which in many segments is far beyond area of literature for children, so   we are focusing at the whole literary work of Danojlic.

Key words: childhood, naïve literature, naïve poet, child archetype, lyrical novel, growing-up, learning, buildings novel.

 

Извори

 • Danojlić, M. (1972). Rodna godina. Beograd: BIGZ.
 • Danojlić, M. (1976). Naivna pesma: ogledi o dečjoj književnosti. Beograd: Nolit.
 • Danojlić, M. (1980). Kako živi poljski miš. Beograd: Narodna knjiga.
 • Danojlić, M. (1982). Mišja rupa. Beograd: M. Danojlić – M. Josić.
 • Danojlić, M. (1992). Godina prolazi kroz avliju. Beograd: Srpska književna zadruga.
 • Danojlić, M. (1994). Pesme za vrlo pametnu decu. Beograd: Prosveta.
 • Danojlić, M. (1998). Kako spavaju tramvaji i druge pesme. Kragujevac: Jefimija.
 • Danojlić, M. (2000). Balada o siromaštvu. Beograd – Vrbas: Filip Višnjić.
 • Danojlić, M. (2008). Učenje jezika. Beograd: SKZ.

 

Литература

 • Bahtin, M. (1989). O romanu. Beograd: Nolit.
 • Kroče, B. (1995). Poezija. Uvod u kritiku i istoriju poezije i literature. Novi Sad – Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
 • Petković, N. (2000). Gusto jezičko tkanje. U: Danojlić, M. Balada o siromaštvu (239–243). Beograd – Vrbas: Filip Višnjić.
 • Šiler, F. (2007). O lepom. Beograd: Book&Marso.
 • Trebješanin, Ž. (2011). Rečnik Jungovih pojmova i simbola. Beograd: Zavod za udžbenike.
Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345