Нехронолошко читање збирке песама Авантуре Краљевића Марка

др Вишња Мићић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, имejл: valentina.hamovic@uf.bg.ac.rs

Иновације у настави, XXVIII, 2015/4, стр. 93–101

doi:10.5937/inovacije1504093M

|PDF|

 

Резиме: У раду се разматрају поступци актуализације епског лика Марка Краљевића у збирци Авантуре Краљевића Марка Бранка Стевановића. Циљ рада је да се расветли  интертекстуална веза ових песама са епском поезијом и легендама о Марку, али и да се предвиде могући токови њихове рецепције, зависно од читалачког искуства претпостављеног  читаоца. Полази се од претпоставке да је збирка намењена најмлађој публици, која није склона тумачењу интертекстуалних дијалога и која није довољно упозната са нашом епском  традицијом. Разоткрива се могућа функција интертекстуалних додира на којима почива уметнички текст у специфичном, нехронолошком читању о Марку Краљевићу.

Кључне речи: Марко Краљевић, Бранко Стевановић, читалац, читалачко искуство, рецепција књижевног дела, интертекстуалност, епска песма.

Summary: This paper is on the actualisation of the epic character of Marko Kraljevic in the collection of tales Adventures of Marko Kraljevic by Branko Stevnovic. The aim of this paper is  enlightening intertextual connection of these poems with epic poetry and legends about Marko, and to foresee possible currents of its perception, depending on the reader’s experience of the  assumed reader. We are starting from the assumption that the collection is aimed for the youngest age groups, not having tendencies towards interpreting inter-textual dialogues and not being  acquainted enough with our epic tradition. Possible function of inter-textual overlapping is being revealed and which is a stating point for the text in specific, non-chronological reading about Marko Kraljevic.

Key words: Marko Kraljevic, Branko Stevanovic, reader, readers’ experience, reception of the piece of literature, intercultural, epic poem.

 

Извор

 • Stevanović, B. (2011). Avanture Kralјevića Marka. Beograd: Čekić.

 

Литература

 • Čeliković, B. (2004). Neko beše Kralјeviću Marko. Čačak: Legenda.
 • Stefanović Karadžić, V. (1833). Narodne srpske pjesme – knjiga četvrta, u kojoj su različne junačke pjesme. Beč: Štamparija Jermenskoga manastira.
 • Stefanović Karadžić, V. (1867). Život i običaji naroda srpskoga. Beč: Naklada Ane udove V. S. Karadžića.
 • Zlatković, I., Lukić, M. (2005). Antologija narodnih pesama o Marku Kralјeviću. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

***

 • Deretić, J. (1995). Zagonetka Marka Kralјevića – o prirodi istoričnosti u srpskoj narodnoj epici. Beograd: Mala biblioteka Srpske književne zadruge.
 • Đurić, V. (1955). Srpskohrvatska narodna epika. Sarajevo: Narodna prosvjeta.
 • Eko, U. (2003). Šest šetnji kroz narativnu šumu. Beograd: Narodna knjiga.
 • Lešić, Z. (1981). Fenomenološki pristup književnom delu. Moderna tumačenja književnosti (135–164). Sarajevo: Svjetlost, OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Oraić Tolić, D. (1990). Teorija citatnosti. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.
 • Panić, T. (2011). Vaspitni i zabavni Kralјević Marko – Branko Stevanović: Avanture Kralјevića Marka. Detinjstvo: časopis o književnosti za decu, 3/4, 121–124.
 • Vilki, K. (2013). Povezanost tekstova: intertekstualnost. Tumačenje književnosti za decu (205–216). Beograd: Učitelјski fakultet.
Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345