Грешке у одређивању прилога

мср. Љубица Весић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, имејл: ljubica.vesic@uf.bg.ac.rs
Иновације у настави, XXVIII, 2015/4, стр. 29–36
doi:10.5937/inovacije1504029V

|PDF|

 

Резиме: Да би успешно савладали граматику српског језика, ученици још у најранијем стадијуму свог школовања, тачније током првог и почетком другог циклуса основног образовања и васпитања, усвајају знања о врстама речи. Та знања се проверавају најразличитијим формама испитивања, у којима се од ученика очекује да успешно препознају и ра-зликују врсте речи. Иако већина успешно решава овакве задатке, један број ученика, али и студената, има потешкоћа са њима и прави грешке у одређивању врста речи, посебно непроменљивих.
Циљ рада био је да се, како учитељима, тако и професорима српског језика, укаже на најчешће грешке до којих долази при одређивању непроменљивих врста речи, а посебно прилога. У ту сврху спроведено је истраживање где су се као материјал користили тестови студената Учитељског факултета и ученика средњих школа. Иако су резултати показали да већина испитаника лако идентификује прилоге, ипак постоје и они који нису били успешни у том задатку, што се не може занемарити. Задатак је био да се објасни због чега долази до таквих грешака, као и да се понуде решења помоћу којих се оне могу избећи.

Кључне речи: врсте речи, непроменљиве речи, прилози, грешке.

Summary:For the purpose of successful adoption of Serbian Language Grammar, students, at a very early age, i.e. during the first and at the beginning of the second cycle of primary school education, adopt knowledge on the parts of speech. This kind of knowledge is checked through different forms of testing, through which students are expected to successfully recognize and make differences among parts of speech. Although most students successfully complete this kind of tasks, a number of students has difficulties and makes mistakes in determination of parts of speech, particularly unchangeable ones The aim of the paper was to show both primary school teachers and Serbian language teachers what the most frequent errors are when determining unchangeable parts of speech, and particularly adverbs. For this purpose, we have conducted the research in which we used Teacher Education Faculty and High School students’ tests. Although the results have shown that most of the interviewees identify adverbs easily, there are those who are not successful and this must not be neglected. The aim was to explain why these errors occurred and to offer solutions for avoiding this.

Key words: parts of speech, unchangeable words, adverbs, errors.

Литература

 • Dragićević, R. (2011). Srpski jezik i jezička kultura, udžbenik za 5. razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Kovačević, M. (1997). Diferencijacija partikula i homoformnih (dijelova) veznika. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 27/2, 215–228.
 • Lompar, V., Antić, A. (2014). Gramatika, udžbenik za drugi razred gimnazija i srednjih stručnih škola. Beograd: Klett.
 • Lompar, V. (1997). Status i klasifikacija rečci u serbokroatističkim gramatikama. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 27/2, 239–246.
 • Lompar, V. (2002). Sistematizacija vrsta reči u savremenom srpskom jeziku. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 32/3, 35–49.
 • Lompar, V. (2005). Nazivanje, definisanje i klasifikacija priloga u gramatikama. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 35/3, 69–75.
 • Piper, P., Klajn, I. (2013). Normativna gramatika srpskog jezika. Novi Sad: Matica srpska.
 • Radulović, Z. (1997). Dileme i mogućnosti određenja pripadnosti pojedinih riječi izdvojenim vrstama. Srpski jezik, 1–2 (II), 125–129.
 • Ristić, S. (1992). Rečce kao jedinice leksičkog sistema. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 22/2, 155–161.
 • Stanojčić, Ž., Popović, Lj. (2011). Gramatika srpskog jezika, udžbenik za gimnazije i srednje škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Stanojčić, Ž., Popović, Lj., Micić, S. (1989). Savremeni srpskohrvatski jezik i kultura izražavanja, udžbenik za I, II, III i IV razred srednje škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Stevanović, M. (1986). Savremeni srpskohrvatski jezik (gramatički sistemi i književnojezička norma). Beograd: Naučna knjiga.
 • Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Posećeno 14. 9. 2015. godine na: http://www.zuov.gov.rs/dokumenta/CRPU/Osnovne%20skole%20PDF/Prvi%20ciklus%20osnovnog%20obrazovanja%20i%20 vaspitanja/4%20Nastavni%20program%20za%20cetvrti%20razred%20osnovnog%20obrazovanja%20i%20 vaspitanja.pdf.
Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345