О скуповима речи у основношколској настави синтаксе

др Горан Зељић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, имејл: goran.zeljic@uf.bg.ac.rs
Иновације у настави, XXVIII, 2015/4, стр. 37–43
doi:10.5937/inovacije1504037Z

|PDF|

 

Резиме: У раду се анализира појам скуп речи којим се на млађем школском узрасту објашњавају групе речи које су у функцији неког реченичног члана или које су у вези са њим. На узорку који је чинила актуелна уџбеничка литература, као и планови и програми из српског језика за основну школу, анализиран је начин на који се у основношколској настави синтаксе развија појам скуп речи, како би се утврдило да ли се у млађим разредима може развити јасна представа о ономе што ће у старијим разредима бити названо синтагма, која ће се налазити у различитим функцијама (субјекта, објекта, именског или прилошког дела предиката, апозиције) у оквиру реченице као синтаксичке јединице.

Кључне речи: српски језик, синтакса, синтагма, субјекат, предикат, објекат, атрибут

Summary: This paper is on the term of the set of words in which at the lower school age, group of words are explained which have the function of a sentence article or which are in connection with it. The sample consisting of the actual course book literature, as well as the curricula for Serbian for the primary school, we have analysed the way in which in primary school teaching syntax, the term of word set is developed, so that it can be determined whether in lower grades clear notion can be developed concerning the term which is upper grades is going to be called syntagma, which can be found in different functions (subject, predicate, noun or adverbial part of the predicate, apposition) within the sentence as a syntaxical unit..

Key words: Serbian language, syntax, syntagm, subject, predicate, object, attribute.

Литература

 • Aranđelović, M. (2011). Srpski jezik za 4. razred osnovne škole. Beograd: BIGZ Publishing.
 • Cvetković, M., Prvulović, B. (2006). Pouke o jeziku za 4. razred osnovne škole. Beograd: Eduka.
 • Dragićević, R. (2005). Srpski jezik za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Dragićević, R. (2011). Srpski jezik i jezička kultura za 5. razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike.
 • Lompar, V. (2007). Srpski jezik za 5. razred osnovne škole. Beograd: Klett.
 • Lompar, V. (2014). Srpski jezik za 7. razred osnovne škole. Beograd: Klett.
 • Milanović, A. (2009). Srpski jezik i jezička kultura za 7. razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike.
 • Milanović, A. (2012). Značaj analogije u nastavi srpskog jezika. Književnost i jezik, LIX (1–2), 107–118.
 • Nikolić, M., Nikolić, M. (2007). Srpski jezik i kultura izražavanja za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Nikolić, M., Nikolić, M. (2008). Srpski jezik i jezička kultura za 5. razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike.
 • Peco, A., Stanojčić, Ž. (1972). Enciklopedijski leksikon. Mozaik znanja. Srpskohrvatski jezik. Beograd: Interpres.
 • Piper, P., Klajn, I. (2013). Normativna gramatika srpskog jezika. Novi Sad: Matica srpska.
 • Pravilnik (2006). Pravilnik o nastavnom programu za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Prosvetni glasnik, LV (3). Beograd: Službeni glasnik RS.
 • Simeon, R. (1969). Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva, P–Ž. Zagreb: Matica hrvatska.
 • Stanojčić, Ž., Popović, Lj. (2008). Gramatika srpskoga jezika za gimnazije i srednje škole. Beograd: Zavod za udžbenike.
 • Stanojčić, Ž. (2010). Gramatika srpskog književnog jezika. Beograd: Kreativni centar.
 • Stevanović, M. (1989). Savremeni srpskohrvatski jezik. Beograd: Naučna knjiga
 • Zelјić G. (2006). Sadržaji iz sintakse u nižim razredima osnovne škole. U: Jovanović, A., Radovanović, I. i Trebješanin, B. (ur.). Nastava srpskog jezika i književnosti – savremeni presek (45–54). Beograd: Učitelјski fakultet.
 • Zelјić, G. (2013). Gramatical definition – as a process and product. In: Radovanović, I., Zaclona Z. (Ed.). Theoretical and methodological basis of quality education (67–78). Beograd – Nowy Sacz: Učiteljski fakultet, Panstwowa Wysza Szkola Zawodowa.
Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345