Репродуктивна питања за тумачење књижевног текста у првом разреду основне школе

др Зорица Цветановић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, имејл: zorica.cvetanovic@uf.bg.ac.rs
Иновације у настави, XXVIII, 2015/4, стр. 44–53
doi:10.5937/inovacije1504044C

|PDF|

 

Резиме: Настава српског језика почиње учењем читања и писања, а у том периоду, као и касније, у другом полугодишту првог разреда, прожимају се све наставне области − језик, књижевност и језичка култура. Тумачење књижевног текста на наставном часу почиње од првих читања и реализујe се кроз питања, задатке и налоге за ученике. Посебно су значајна питања за разумевање и тумачење текста. У раду су представљена репродуктивна питања, чији се одговори могу пронаћи у самом тексту и којима почиње наставно тумачење. Циљ рада је појмовно одређење репродуктивних питања којима се тумачи књижевни текст и утврђивање заступљености ових питања у дидактичко-методичкој апаратури у читанкама за први разред основне школе.

Кључне речи: почетно читање, настава књижевности, методичко тумачење текста, типологија питања, репродуктивна питања.

Summary: Teaching Serbian language as a school subject starts with learning reading and writing, and in this period, as well as later, in the second term of the grade, there are teaching areas interwoven – language, literature and linguistic culture. Interpreting a literary piece in the class starts from the first reading and it is realized through questions, tasks and assignments for students. Reading comprehension questions and interpretation questions are particularly significant. In the paper, there are reproductive questions, which answers can be found in the very text and which start teaching interpreting. The aim of the paper is term determination of reproductive questions, which help literary piece to be interpreted and determine the presence of these questions in didactical-methodological apparatus in readers for the first grade of the primary school.

Key words: initial reading, teaching literacy, methodological interpretation of the text, typology of questions, reproductive questions.

Литература

 • Beste, G. (2007). Deutsch Methodik, Handbuch für die Sekundarstufe I und II. Berlin: Cornelsen scriptor.
 • Cvetanović, Z. (2012). Čitanka u razrednoj nastavi. Beograd: Učitelјski fakultet.
 • Cvetanović, Z. (2014). Tipologija pitanja za razumevanje i tumačenje književnog teksta u mlađim razredima osnovne škole. Književnost za decu u nauci i nastavi, (363−373). Jagodina: Fakultet pedagoških nauka.
 • Diklić, Z. (2009). Književnoznanstveni i metodički putokazi nastavi književnosti. Zagreb: Školska knjiga.
 • Godžinu, S., Vilson, Dž. (2014). Kako postavlјati pitanja: kako da učenici bolјe razumeju ono što vide, pročitaju, čuju ili urade. Beograd: Kreativni centar.
 • Jovanović, A. (1984). Protivurečnosti nastave književnosti. U: Jovanović, A. (ur.). Kako predavati književnost (7–19). Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Leksikon obrazovnih termina (2014). Leksikon obrazovnih termina. Beograd: Učitelјski fakultet.
 • Marinković, S. (1994). Metodika kreativne nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Kreativni centar.
 • Milatović, V. (2011). Metodika nastave srpskog jezika i književnosti u razrednoj nastavi. Beograd: Učitelјski fakultet.
 • Nikolić, M. (2000). Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike.
 • NP (2004). Nastavni program obrazovanja i vaspitanja za I i II razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Prosvetni glasnik, 10. Beograd: Službeni glasnik RS.
 • Polјak, V. (1984). Didaktika. Zagreb: Školska knjiga.
 • Rečnik srpskoga jezika (2007). Rečnik srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska.
 • Vilotijević, M. (2000). Didaktika, organizacija nastave. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva i Učitelјski fakultet.
Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345