Од моралног ка јуначком − Одређење жанра епска песма у програмима и читанкама за разредну наставу

др Валерија Јанићијевић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, имејл: valerija.janicijevic@uf.bg.ac.rs
doi:10.5937/inovacije1504054J

|PDF|

 

Резиме: Народна епска песма је један од најзначајнијих жанрова српске књижевности у којем се лепота књижевног израза укрстила са колективним народним памћењем. У раду се анализује њено присуство у разредној настави, теоријско одређење кроз дефиниције, као и усмеравање ученика у питањима и задацима у методичкој апаратури на битне жанровске одлике. У разредној настави, у складу са узрастом ученика, дате су три нетипичне, краће песме („Марко Краљевић и орао“, „Марко Краљевић и бег Костадин“ и „Стари Вујадин“) у чијем се средишту налазе морални подвизи, али је истовремено и појам епска песма представљен на нетипичан начин и, може се рећи, очишћен од неких својих битних својстава. Методичка апаратура и жанровска објашњења у читанкама, уз све недостатке на које се у раду указује, знатно превазилазе програмска усмерења.

Кључне речи: епска песма, јуначка песма, десетерац, настава, наставни програм, читанка, методичка апаратура.

 

Summary: Folk epic poem is one of the most important genres of Serbian literature in which beauty of literally expression is interwoven with collective folk memory. In the paper, we are analyzing its presence in the first cycle of primary education, theoretical determination through definitions and directing students towards questions and tasks in methodological apparatus at significant genre features. In class teaching, in accordance with the students’ age, there are three atypical short poems given (Marko Kraljevic and the Eagle, Marko Kraljevic and Beg Kostadin and Old Vujadin) in which focus there are moral deeds and at the same time the term epic poem is represented in an atypical way, and it can be said, purified from some of its significant features. Methodological apparatus and genre explanations in readers, with all failures represented in the text, significantly overcome curricular directions.

Key words: epic poem, heroic poem, decasyllabic, teaching, curriculum, reader, methodological apparatus.

Литература

  • Deretić, J. (2000). Srpska narodna epika. Beograd: Filip Višnjić.
  • Janićijević, V. (2007). Rodovi i vrste u nastavi književnosti (u mlađim razredima osnovne škole). Beograd: Učiteljski fakultet.
  • Lešić, Z. (2010). Teorija književnosti. Beograd: Službeni glasnik.
  • Milatović, V. (2011). Metodika nastave srpskog jezika i književnosti (u razrednoj nastavi). Beograd: Učiteljski fakultet.
  • Pavlović, M. (2000). Ogledi o narodnoj i staroj srpskoj poeziji. Beograd: Prosveta.

 

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345