Путописи у настави српског језика и књижевности

др Слађана Јаћимовић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, имејл: sladjana.jacimovic@uf.bg.ac.rs
Иновације у настави, XXVIII, 2015/4, стр. 64–69
doi:10.5937/inovacije1504064J

|PDF|

 

Резиме: У раду се тумачи заступљеност дела путописног жанра у основношколској настави и указује на разлоге маргинализовања овог жанровског модела. При томе се упућује на могућности тумачења путописа у контексту не само тумачења његових уметничких квалитета већ и смеру развијања свести о путовању и писању о путном искуству као начину искорака из скучености свега онога што доживљавамо као познато и своје.

Кључне речи: путописни жанр, позиција странца, имагологија, стереотипне шеме, Љубомир Ненадовић, Растко Петровић.

Summary: In the paper, we are interpreting the presence of a part of travelers’ genre in primary school teaching and we are pointing at the reasons for marginalizing this genre model. At the  same time we are showing the possibilities of interpreting travelers’ tales in the context of not only interpreting its art qualities but also in the direction of developing consciousness about travelling  and writing and full experience as a way of step forward from the frames of everything we perceive as known and our own.

Key words: travelers’ tales genre, position of a stranger, imagology, stereotypical schemes, Ljubomir Nenadović, Rastko Petrović.

Извори

  • Dučić, J. (1971). Pesme / O pesnicima. Beograd – Novi Sad: SKZ, Matica srpska.
  • Nenadović, Lј. (1981). Pisma iz Italije. Beograd: Nolit, Prosveta, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
  • Obradović, D. (1964). Život i priključenija. Beograd: Branko Đonović.
  • Petrović, R. (1955). Afrika. Beograd: Prosveta.

 

Литература

  • Jaćimović, S. (2005). Putopisi srpske avangarde. Beograd: SKZ.
  • Konstantinović, Z. (1984). O vrednostima i senzibilitetu. U: Jovanović, A. (prir.). Kako predavati književnost -teorijske osnove nastave. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
  • Rot, K. (2000). Slike u glavama: ogledi o narodnoj kulturi u jugoistočnoj Evropi. Beograd: Čigoja.
  • Todorov, C. (1994). Mi i drugi: francuska misao o ljudskoj raznolikosti. Beograd: Čigoja.
Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345