Ђаци се крећу Богу знања истину да моле: о поезији за децу Владислава Петковића Диса

др Јелена Панић Мараш, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, имејл: jelena.panic@uf.bg.ac.rs
Иновације у настави, XXVIII, 2015/4, стр. 76–87
doi:10.5937/inovacije1504076P

|PDF|

 

Резиме: Рад се бави недовољно проученим песмама за децу Владислава Петковића Диса. Осветљава их у контексту листа у ком су објављиване (Мала Србадија), као и биографским  подацима из Дисовог живота. Песме се посматрају у контексту развоја српске поезије за децу, при чему се води рачуна о особености њиховог израза и аутентичног виђења детета. У само  неколико песама о деци које је испевао Владислав Петковић Дис je користио различите песничке могућности при уобличавању одређених тема и мотива који су у вези са дечјим светом.  Отуда се у Дисовим песмама за децу јавља дете као лирски глас или одра-сли који се деци обраћа не са намером да их подучи, казни, исмеје, већ да их саветује, усмери или пак да их  фаворизује у поређењу са светом одраслих. Посебно се издваја упечатљива слика школе, учења и знања, поред доминантно топле, готово идеализоване представе детета дате преко  песама о природи или песама о националном идентитету.

Кључне речи: поезија за децу, дете, одрасли, школа, природа, знање.

Summary: This paper is on the insufficiently analysed poems for children by Vladislav Petkovic Dis. They are being enlightened in the context of the magazine they were published in (Mala  Srbadija) and biographical data from life of Dis. Poems are observed from the context of development of Serbian poetry for children, focusing primarily at the particularities of their expression and  authenticity of the view of children. In a few poems for children by Dis, there were different poetical possibilities in forming certain topics and motifs in connection with the children’s world. This is  why in the poems for children by Dis, there is a child as a lyrical voice or an adult addressing children not with the purpose of teaching them, mocking them, but gives advice, directs them and  favours them in comparison to the world of adults. Very clear picture of the school is particularly expressed, representing learning, knowledge, dominantly warm, almost idealized notion about the  child given by the poems about nature or poems about national identity.

Key words: poetry for children, child, adults, school, nature, knowledge.

 

Извори

  • Petković, N. (2003a). Vladislav Petković Dis – Poezija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
  • Petković, N. (2003b). Vladislav Petković Dis – Zapisi. Prepiska. Bio-bibliografija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

 

Литература

  • Pavlović, M. (1964). Osam pesnika. Beograd: Prosveta.
  • Petković, N. (2003v). Biografija Vladislava Petkovića Dis-a. U: Petković, N. (ur.). Vladislav Petković Dis – Zapisi. Prepiska. Bio-bibliografija (79–105). Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna  sredstva.
Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345