Могуће употребе етно-кутка у настави лексикологије српског језика млађих разреда

Радмила В. Петковић, ОШ „Бранко Радичевић“, Бор, имејл: petkovicr10@gmail.com
Саша С. Чорболоковић, ОШ „3. октобар“, Бор

Иновације у настави, XXIX, 2016/1, стр. 123–131

doi:10.5937/inovacije1601123P

| PDF | | Extended summary PDF |

 

Резиме: У раду се разматрају могућности функционалне употребе етно-кутка у настави лексикологије у млађим разредима основне школе. Етно-кутак, као мала збирка експоната материјалне културе из прошлости (разни предмети покућства, радна и свечана одећа сељана и градског становништва, оруђа и оружја, инструменти, експонати у вези са обичајима и старим занатима), користи се за упознавање ученика са застарелом лексиком из домена материјалне културе. Кроз разне игре (вртешка, грозд, укрштеница, табела, карте) ученици проширују свој речник овим лексемама које тако постају део њиховог (чешће пасивног него активног) фонда речи. На описаном примеру часа лексикологије успешно се остварује интерјезичка корелација између лексикологије, морфологије и правописа српског језика, затим међупредметна корелација (Српски језик, Ликовна култура, Свет око нас, Музичка култура и Народна традиција), корелација између наставних и ваннставних активности (новинарска секција, рецитаторска секција, фолклорна секција, ликовна секција). Оваквим интегрисаним учењем постиже се већа ангажованост ученика на часу и њихова већа заинтересованост за традиционалне облике живота и традиционалне вредности.
Кључне речи: етно-кутак, лексика традиционалне културе, интегрисана настава, методика лексикологије, српски језик.

 

Summary: In this paper, we are discussing possibilities of functional use of ethno corner in teaching lexicology in lower grades of the primary school. Ethno-corner, as a small collection of objects of material culture from the past (different household objects, working and elegant clothes of village and city people, tools, instruments, customs and old crafts), are used for getting acquainted the children with old-fashioned lexical fund from the domain of material culture. Through different games (spinning wheel, bunch, crosswords, table, cards) students expand their vocabulary through these lexemes which become a part of (more passive than active) word fund. The described example of the lexicology lesson, inter-lingual correlation between lexicology, morphology and spieling of Serbian is successfully realised, as well as cross curricular correlation (Serbian Language, Art, The World around Us, Music and Folk Tradition), correlation between teaching and after school activities (journalists’ section, reciting, folklore and Art). This sort of integrated learning enables better engagement of students during classes and more interest for traditional forms of life and traditional values.

Key words: ethno corner, lexis of traditional culture, integrated teaching, Methodology of Lexicology, Serbian Language.

 

Литература

 • Dragićević, R. (2012). Leksikologija i gramatika u školi. Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Gavrilović, Lj. (2008). Etno-kuće: u potrazi za identitetom. Muzeji, 1, 135–147.
 • Klajn, I., Šipka, M. (2007). Veliki rečnik stranih reči i izraza. Novi Sad: Prometej.
 • Milovanović, S. (2011а). Priručnik za učitelje uz udžbenik Narodna tradicija za 1. razred osnovne škole – Kovčežić moje bake. Beograd: Eduka.
 • Milovanović, S. (2011b). Priručnik za učitelje uz udžbenik Narodna tradicija za 2. razred osnovne škole – Moja kućica, moja slobodica. Beograd: Eduka.
 • Milovanović, S. (2011v). Priručnik za učitelje uz udžbenik Narodna tradicija za 3. razred osnovne škole – Svaki zanat je zlatan. Beograd: Eduka.
 • Milovanović, S. (2011g). Priručnik za učitelje uz udžbenik Narodna tradicija za 4. razred osnovne škole – Riznica. Beograd: Eduka.
 • Petrovački, Lj., Nedeljkov, Lj. (2006). Leksika tradicionalne kulture u nastavi srpskog jezika i književnosti.
 • Zbornik za filologiju i lingvistiku, XLIX/2, 277–286.
 • Petrovački, Lj., Nedeljkov, Lj. (2010). Tradicionalna kultura i savremeni učenik. Susreti kultura, 1 (263–272). Novi Sad: Filozofski fakultet.
 • Pravopis (2010). Pravopis srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska.
Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345