Програми стручног усавршавања наставника: процењена корисност и образовни ефекти

Јелена Д. Теодоровић, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, имејл: jelenat@gwu.edu
Владета Д. Милин, Миља Б. Вујачић, Институт за педагошка истраживања, Београд

Иновације у настави, XXIX, 2016/1, стр. 46–59

doi:10.5937/inovacije1601046T

| PDF | | Extended summary PDF |

 

Резиме: Систем стручног усавршавања у Србији представља кључни механизам за унапређивање професионалних компетенција наставника. Посебно место у овом систему имају програми стручног усавршавања. Процена њихових ефеката углавном се заснива на испитивању перцепција наставника и њиховог задовољства програмима стручног усавршавања, тако да изостају поуздани подаци о другим, важним показатељима квалитета програма (знања и вештине наставника, промена наставних пракси, ученичка постигнућа и слично). У раду је представљено истраживање које је имало за циљ утврђивање повезаности перцепција наставника о корисности програма стручног усавршавања и постигнућа њихових ученика. На три засебна узорка испитивана је корелација између наставникове процене корисности одређеног програма стручног усавршавања и просечног резултата његовог одељења на пробном завршном испиту (на тесту из математике, српског језика и комбинованом тесту) у 2014/2015. школској години. Утврђено је да не постоји никаква повезаност између квалитета програма стручног усавршавања мереног путем наставничких перцепција и ученичког постигнућа мереног резултатима на пробном завршном испиту. Аутори добијене резултате тумаче у контексту постојећих системских решења и различитих организационих, али и концептуалних ограничења која прате постојећи систем стручног усавршавања у Србији, закључујући да је неопходно у будућим истраживањима проширити обим истраживачких тема како би се употпунила сазнања у овој области.

Кључне речи: програми стручног усавршавања наставника, постигнућа ученика, пробни завршни испит, препоруке за образовну политику.

Summary: The system of professional development in Serbia presents the key mechanism for improving professional competencies of teachers. Programmes for professional development and improvement of professional competencies of teachers represent a special place in this system. The estimation of their effects is primarily based on studying of perception of teachers and their  satisfaction with the programmes of professional development, so there are not thorough data about the other, significant determinates of the quality of the programme (knowledge and skills,  changes in teaching praxis, achievements of students, etc). The perception of teachers about the significance and usage of programmes and students‘ achievement are represented as research in this paper. Three separate samples were studied for correlation between the teachers‘ estimation of usage of the certain programme of professional development and average result of the class at the mock and final test (Mathematics test, Serbian Test and Combined Test) during the school year 2014/2015. It was determined that there is no connection between the quality of the programme of professional development measured by teacher‘s perceptions and students‘ achievements measured by the results and the mock and final test. The authors interpret these results in the context of the existing systematic solutions and different organisational and conceptual restrictions which follow the exhibiting system of professional development in Serbia, concluding that it is necessary for the future research to widen the scope of the research topics so that knowledge of this filed should be fulfilled.

Key words: programmes of professional development of teachers, students‘ achievements, mock and final tests, suggestions for educational policy.

 

Литература

 • Creemers, B. P. M. & Kyriakides, L. (2008). The dynamics of educational effectiveness: a contribution to policy, practice and theory in contemporary schools. London: Routledge.
 • Džinović, V. (2009). Izazovi evaluacije seminara na osnovu iskustva nastavnika. U: Komlenović, Đ., Malinić, D. i Gašić-Pavišić, S. (prir.). Kvalitet i efikasnost nastave (321–333). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Hattie, J. A. C. (2009). Visible learning. London: Routledge.
 • Muijs, D. & Reynolds, D. (2000). School effectiveness and teacher effectiveness in mathematics: Some preliminary findings from the evaluation of the Mathematics Enhancement Programme (Primary). SchoolEffectiveness and School Improvement, 11 (3), 273–303.
 • Muijs, D. & Reynolds, D. (2010). Effective teaching: Research and practice. London: Pol Chapman.
 • OECD (2009). Creating effective teaching and learning environments: First results from TALIS. Paris: OECD.
 • Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju nastavika, vaspitača i stručnih saradnika (2015). Prosvetni glasnik 86/2015. Beograd: Službeni glasnik RS.
 • Sanders, W. L. & Rivers, J. C. (1996). Cumulative and residual effects of teachers on future student academic achievement. Knoxville, TN: University of Tennessee Value-Added Research and Assessment Center.
 • Stanković, D. i Vujačić, M. (2011). Praćenje i vrednovanje programa stručnog usavršavanja nastavnika – priručnik za autore i realizatore programa. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Stanković, D. (2011). Sistem profesionalnog razvoja nastavnika u Srbiji: glavne teme i pravci razvoja. U: Vonta, T. i Ševkušić, S. (ur.). Izzivi in usmeritve profesionalnega razvoja učiteljev/Izazovi i usmerenja profesionalnog razvoja učitelja (87–101). Ljubljana – Beograd: Pedagoški inštitut, Institut za pedagoška istraživanja.
 • Stanković, D., Đerić, I. i Milin, V. (2013). Pravci unapređivanja stručnog usavršavanja nastavnika u Srbiji: perspektiva nastavnika osnovnih škola. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 45 (1), 86–107.
 • Teodorovic, J. (2011). Classroom and school factors related to student achievement: what works for students?. School Effectiveness and School Improvement, 22 (2), 215–236.
 • Teodorovic, J. (2012). Student background factors influencing student achievement in Serbia, Educational Studies, 38 (1), 89–110.
 • Wright, S. P., Horn, S. P. & Sanders, W. L. (1997). Teacher and classroom context effects on student achievement: Implications for teacher evaluation. Journal of Personnel Evaluation in Education, 11, 57–67.

 

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345