Функционалност уџбеничког комплета у развоју вокалних способности ученика млађих разреда основне школе

Александра Л. Стошић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, имејл: aleksandra.stosic@uf.bg.ac.rs

Иновације у настави, XXIX, 2016/1, стр. 60–76

doi:10.5937/inovacije1601060S

| PDF | | Extended summary PDF |

 

Резиме: Циљ рада је испитивање функционалности музичког материјала из уџбеника музичке културе са аспекта улоге у вокалном развоју, а у складу са природним вокалним сазревањем ученика узраста од седме до једанаесте године. Анализиран је систем који уџбенички комплет креира избором музичког материјала и припадајућег звучног материјала (CD уз уџбеник), као и начин на који га приручник методичким упутствима поткрепљује. Профил уџбеничког комплета сагледан је кроз методички потенцијал који пружа као развојно-потпорно средство гласовним и интерпретативним способностима. Намера је била да се представе ауторске стратегије које креирањем избора и редоследом музичког садржаја стимулишу и изазивају даљи раст оба вида вокалног развоја. Резултати су указали да уџбеник може бити канал који функционално подстиче развојне фазе вокалних способности. Ипак, емпиријским истраживањем утврђено је да само једна трећина учитеља користи уџбеник као системско средство у настави кроз сва четири разреда, што указује на потребу јачања професионалних компетенција у ситуацији када уџбенике различитих издавача мењају из разреда у разред. Методичке импликације рада усмерене су ка сагледавању могућности за нова решења при креирању структурних компоненти уџбеника и предлозима за јачање везе музичког и језичког развоja.

Кључне речи: уџбенички комплет музичке културе, вокалне способности, амбитус, гласовне и интерпретативне способности.

 

Summary: The aim of the paper is examining functionality of music material from the Music course book from the aspect of the role in vocal development, in accordance with natural vocal maturity of student’s age 7 to 11. Analysed system which the resource pack creates by the choice of music material and accompanying sound tracks (CD with the course book), as well as the way in which the manual supports it with metrological instructions. The course book and the resource pack are seen thorough the methodological potential which is being enriched by developmental-supporting means of vocal and interpretative abilities. Our aim was to represent author’s strategies which by creating the choice and the order of musical contents stimulate and encourage further development of the both aspects of vocal development. The results have shown that the course book can be path which functionally encourages developmental phases of vocal abilities. Nevertheless, empirical research determined that only one third of teachers use a course book as a systematic means in teaching through all four classes and this points at the need of strengthening professional competencies in the situation when the course books of different publishers differ in each grade. Methodological implications of the paper are directed towards observing possibilities for new solutions for creating structural components of the course books and suggestions for strengthening the connection between musical and lingual development.

Key words: course book and a resource pack for Music, vocal abilities, ambitious, vocal and interpretative abilities.

 

Литература

 • Аntović, M. (2004). Muzika i jezik u ljudskom umu. Niš: Niški kulturni centar.
 • Аntović, M. (2009). Lingvistika, muzika, kognicija. Niš: Niški kulturni centar.
 • Arsikin, I. (2000). O pedagogiji pevanja. U: Milanković, V. (ur.). Zbornik radova drugog pedagoškog foruma (43–48). Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, katedra za solfeđo.
 • Bajić, I. (1904). Teorija pravilnog notnog pevanja. Novi Sad: Parna štamparija Đorđa Ivkovića.
 • Belić, A. (2000). Jezik i muzika. U: Gortan-Premk, D. (ur.). O različitim pitanjima savremenog jezika (90–93). Beograd – Novi Sad: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Budućnost.
 • Bleking, Dž. (1992). Pojam muzikalnosti. Beograd: Nolit.
 • Cvejić, B., Cvejić, D. (2009). Umetnost pevanja. Beograd: IP SIGNATURE.
 • Despić, D. (1986). Melodika: tonski slog – prvi deo. Beograd: Univerzitet umetnosti. Drobni, I. (2008). Metodičke osnove vokalno-instrumentalne nastave. Beograd: Zavod za udžbenike.
 • Garsija, М. mlađi (2002). Garsijina škola – Kompletna rasprava o pevačkom umeću, I deo. Beograd: Studio Lirika.
 • Garsija, М. mlađi (2003). Garsijina škola – Kompletna rasprava o pevačkom umeću, I deo. Beograd: Studio Lirika.
 • Ivić, I., Pešikan, A. i Antić, S. (2008). Vodič za dobar udžbenik – opšti standardi kvaliteta udžbenika. Novi Sad: Platoneum.
 • Lehmann, L. (2004). Moja umetnost pevanja. Beograd: Studio Lirika.
 • Levitin, D. (2011). Muzika i mozak. Zašto volimo muziku. Novi Sad: Psihopolis.
 • Levkov, Lj. (2007). Priručnici za nastavnike: srpski jezik, svet oko nas, priroda i društvo. U: Plut, D. (ur.). Kvalitet udžbenika za mlađi školski uzrast (309–331). Beograd: Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta.
 • Milanković, V. (2003). Kolibri. Beograd: Radio Beograd: BEMUS. (Beograd: štamparija Zagorac).
 • Milanković, V. i Petrović, M. (2014). Umetnost najmanje ptice na svetu: hor Kolibri i pedagoško umeće Milice Manojlović: povodom 50 godina od osnivanja hora Kolibri. Tradicija kao inspiracija (631–641). Banja Luka: Akademija umjetnosti Univerziteta, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Muzikološko društvo Republike Srpske.
 • Nastasijević, S. (1972). Muzika kao opšti fenomen u umetnostima. Vranjačka Banja: Zamak kulture.
 • Peno, V. (2013). Reč i melodija u stvaralaštvu Momčila i Svetomira Nastasijevića. Muzikologija, 15, 91–104. Posećeno na: http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/1450-981 /2013/1450-98141315091P.pdf.
 • Peretz, I. (2008). Music, language and modularity in action. Retrieved September 20, 2014. from https://isc.uqam.ca/upload/files/Confrences/2009/20090306_LanguageAndMusic.pdf.
 • Peretz, I. & Zatorre, R. (2005). Brain organization for music processing. Annu Rev. Psichology, 56, 89–114. Retrieved June, 13, 2014. from http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic951137.files/musicProcessingperetzZatorre.pdf.
 • Petrović, M. (2000). Put do prirodnog pevanja: pravilno pevanje na primeru pedagoške aktivnosti Irine Arsikin i Milice Manojlović. U: Milanković, V. (ur.). Zbornik radova drugog pedagoškog foruma (49–62). Beograd: Fakultet muzičke umetnosti.
 • Petrović, M. (2014). Uloga akcenta u srpskoj solo pesmi. Beograd: Službeni glasnik.
 • Radoš, K. (2010). Psihologija muzike. Beograd: Zavod za udžbenike. Sing Up. Retrieved from https://www.singup.org.
 • Stojanović, G. (2001). Komparativna metodologija nastave muzičke pismenosti i početnog čitanja i pisanja (doktorska disertacija). Beograd: Fakultet muzičke umetnosti.
 • Stošić, A. (2008). Polifunkcionalnost pesme u nastavi muzičke kulture. Pedagogija, 63 (1), 62–74.
 • Stošić, A. & Janjic, M. (2011). Theatrical communication method in contemporary language and music teaching. Teacher’s Competences and the Learning Environment (79–95). Nowym Sacz – Beograd: Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa, Učiteljski fakultet.
 • Vasiljević, A. M. (1940a). Notno pevanje u teoriji i praksi. I deo za prvi razred. Kompletna metoda za nastavu školskog pevanja u srednjim i učiteljskim školama. Beograd: Izdanje Jovana Frajta.
 • Vasiljević, A. M. (1940b). Notno pevanje u teoriji i praksi. II deo za drugi razred. Kompletna metoda za nastavu školskog pevanja u srednjim i učiteljskim školama. Beograd: Izdanje Jovana Frajta.
 • Vasiljević, Z. M. (2000). Rat za srpsku muzičku pismenost. Beograd: Prosveta.
 • Vasiljević, Z. M. (2006). Metodika muzičke pismenosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Vigotski, L. (1996). Pitanja teorije i istorije psihologije. U: Vigotski, L. Sabrana dela, I. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Welch, G. F., Himonides, E., Papageorgi, I., Saunders, J., Rinta, T., Stewart, C., Preti, C., Lani, J., Vraka, M. & Hill, J. (2009). The National Singing Programme for primary schools in England: an initial baseline study. Music Education, Research, 11 (1), 1–22.
 • Završki, J. (1979). Rad sa dječjim pevačkim zborom, metodički priručnik za nastavnike glazbenog odgoja i voditelje dječjih pjevačkih zborova. Zagreb: Školska knjiga. Zimmerman, M. P. (1971/2011). Musical characteristics of children. Visions of Research in Music Education, 17. Retrieved October 21, 2013. from http://www-usr.rider.edu/~vrme/v17n1/visions/article8.

 

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345