Преваленца гојазности код деце основношколског узраста

Зоран Б. Пајић, Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања, имејл: zoran.pajic@fsfv.bg.ac.rs
Бранко Ђ. Гардашевић, Висока школа струковних студија Спортска академија Београд
Саша Т. Јаковљевић, Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања

Иновације у настави, XXIX, 2016/1, стр. 105–114

doi:10.5937/inovacije1601105P

| PDF | | Extended summary PDF |

 

Резиме: Циљ ове студије је био да се утврди преваленца гојазности код деце основношколског узраста из неколико случајно изабраних oсновних школа у Београду, те да се предложе превентивне мере које могу да се спроводе, пре свега, у време боравка деце у школи. Резултати су добијени антропометријским мерењем двеста четрдесет три детета (сто двадесет дечака и сто двадесет три девојчицe) свих разреда основне школе (од првог до осмог) са подручја Београда. Мерења морфолошких карактеристика деце су спроведена стандардним поступцима антропометријских мерења и анализе састава тела, при чему су коришћени ласерски антропометар високе прецизности и „Body composition“ монитор са пратећим софтвером за процене варијабли од шесте године живота. Добијени резултати се, у појединим варијаблама, незнатно разликују, док се у другим варијаблама слажу са резултатима добијеним у другим студијама. У стању предгојазности је 30% деце, а 8% је у стању гојазности. Анализом разлика у резултатима испитаника по полу показано је да су 33% дечака и 27% девојчица са повишеном телесном масом (предгојазни – БМИ ≥ 85th %ile), а 12% дечака и 4% девојчица су гојазни (БМИ ≥ 95th %ile). Због повезаности са бројним факторима ризика за настанак масовних незаразних болести, трендове гојазности деце је неопходно брижљиво и континуирано пратити, те обратити пажњу на превенцију гојазности, пре свега, васпитно-образовним програмима о исхрани и квалитеним физичким васпитањем.

Кључне речи: гојазност, мониторинг, ученик, основна школа, настава физичког васпитања.

 

Summary: The aim of this study has been to determine prevalence of obesity of children of primary school age from several randomly chosen primary schools in Belgrade, so that preventive measures should be proposed, first of all during children’s staying at school. The results were obtained by anthrop-metric measuring of 243 children (120 boys and 123 girls) of all grades of the primary school (1st to 8th) from the territory of Belgrade. Measuring morphological characteristics of children were done by standard approaches of anthropometric measuring and analysis of body composition, and for this purpose laser anthropometry of high precision and “Body composition” monitor was used with the accompanying software for estimation the variables from the 6th year of life. In some variables, the given results differ insignificantly, whereas with in other variables they match the results of other studies. In the state of pre-obesity, there is 30% of children and 8% of children is obese. Analysis of the results of interviewees according to the gender, it has been shown that 33% of boys and 27% of girls have increased body mass (pre-obese – BMI ≥ 85th%ile), and 12% of boys and 4% of girls are obese (BMI ≥ 95th %). Due to the connection with many risk factors for appearance of massive noncontagious diseases, trends of obesity of children are necessary to observe carefully and continuously and specially pay attention to prevention of obesity, firs of all by pedagogical-educational programmes about nutrition and quality physical education.

Key words: obesity, monitoring, student, primary school, teaching Physical education.

 

Литература

 • Birch, L. L. & Fisher, J. O. (1998). Development of eating behaviors among children and adolescents. Pediatrics, 101 (Suppl), 539.
 • Bouchard, C. (1991). Current understanding of the etiology of obesity: genetic and nongenetic factors. American Journal of Clinical Nutrition, 53, 1561S.
 • Caballero, B., Himes, J. H., Lohman, T., Davis, S. M., Stevens, J., Evans, M., Going, S. & Pablo, J. (2003). Body composition and overweight prevalence in 1704 schoolchildren from 7 American Indian communities. American Journal of Clinical Nutrition, 78, 308–312.
 • Fogelholm, M., Nuutinen, O., Pasanen, M., Myohanen, E. & Saatela, T. (1999). Parent-child relationship of physical activity patterns and obesity. International Journal of Obesity Related Metabolic Disorders, 23, 1262–1268.
 • Gojaznost – Nacionalni vodič za lekare opšte prakse (2004). Beograd: Medicinski fakultet, CIBID. Janssen, I., Katzmarzyk, P. T. & Ross, R. (2002). Body mass index, waist circumference and health risk. Evidence in support of current National Institutes of Health Guidelines. Archives of Internal Medicine, 162,2074–2079.
 • Kafatas, A. & Codrington, C. A. (2001). „Eurodiet“. Nutrition and diet for healthy lifestyles in Europe. European Commission.
 • Krassas, G. E., Tzotzas, T., Tsametis, C. & Konstantinidis, T. (2001). Determinants of body mass index in Greek children and adolescents. Journal of Pediatric Endocrinology Metabolism, 14 (5), 1327–33; discussion 1365.
 • Krassas, G. E., Tzotzas, T., Tsametis, C. & Konstantinidis, T. (2001). Prevalence and trends in overweight and obesity among children and adolescents in Thessaloniki, Greece. Journal of Pediatric Endocrinology Metabolism, 14 (5), 1319–1326.
 • Lobstein, T. & Frelut, M. L. (2003). Prevalence of overweight among children in Europe. Obesity Research, 4 (4), 195–200.
 • Luciano, A., Bressan, F., Bolognani, M., Castellarin, A. & Zoppi, G. (2001). Childhood obesity: different definition criteria, different prevalence rate. Minerva Pediatrica, 53 (6), 537–541. Massa, G. (2002). Body mass index measurements and prevalence of overweight and obesity in schoolchildren living in the province of Belgian Limburg. European Journal of Pediatric,161 (6), 343–346. Mirilov, J. & Bjelica, A. (2004). Prevention of child obesity as a measure of preventing malignant diseases.Archive of Oncology,12 (4), 213–214.
 • Mirilov, J. i Mirosavljev, M. (2004). Antropometrijski pokazatelji gojaznosti dece školskog uzrasta. Hrana i ishrana, 45 (1–2), 7–9.
 • Mirilov, M. (1971). Potrebe i mogućnosti za unapređenje ishrane dece u SAP Vojvodini. Hrana i ishrana, 11–12, 495–504.
 • Mirosavljev, M., Martinov-Cvejin, M., Ilić, G., Mijatović-Jovanović, В. i Mirilov, J. (1999). Mogućnost evaluacije stanja ishranjenosti školske dece kod nas. U: Pavlović, M. (ur.). Ishranjenost dece (61–70). Subotica: UNICEF.
 • Must, A., Dallal, G. E. & Dietz, W. H. (1991). Reference data for obesity: 85th and 95th percentiles of body mass index (w/ht2) – a correction. American Journal of Clinical Nutrition, 54, 773.
 • Obesity Management Task Force Guidelines: Management of Obesity in Adults (2004). Project for European Primary care. International Journal of Obesity, 28, 226–231.
 • Ogden, C., Flegal, K., Carroll, M. & Johnson, C. (2002). Prevalence and trends in overweight among US children and adolescents, 1999–2000. JAMA, 288 (14), 1728–1732.
 • Padez, C., Mourao, I., Moreira, P. & Rosado, V. (2005). Prevalence and risk factors for overweight and obesity in Portuguese children. Acta Paediatrica, 94 (11), 1550–1557.
 • Radisavljević Janić, S., Milanović, I., Živković, M. & Mirkov, D. (2013). Prevalence of overweight and obesity among Belgrade youth: A study in a representative sample of 9–14-year children and adolescents. Anthropological Notebooks, 19 (3), 71–80.
 • Radovanović, M., Mirilov, M. i Monarov, E. (1975). Telesna razvijenost i uhranjenost dece SAP Vojvodine u odnosu na istu populaciju drugih regiona SFRJ. Socijalna zaštita, 3, 23–28.
 • Stojisavljević, D., Danojević, D., Bojanić, J. i Jandrić, Lj. (2005).Uživajte u hrani i budite aktivni. Banja Luka: Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske.
 • Tomić, M. (2012). Formiranje identiteta kao cilj bazičnog obrazovanja i vaspitanja. Inovacije u nastavi, 25 (2), 105–110.
 • Tremblay, M. S. & Willms, J. D. (2001). Secular trends in the body mass index of Canadian children. CMAJ, 163 (11), 1429–1433.
 • Vranešević, J. (2012). Participacija roditelja u obrazovno-vaspitnom procesu: mogućnosti i ograničenja. Inovacije u nastavi, 25 (3), 15–26.
 • Weber, L. S., Wattignen ,W. & Srinivasan, S. (1995). Obesity Studies in Bogalusa, The Bogalusa Heart Study, 20th anniversary symposium. The American Journal of Medical Sciences, 310 (Suppl 1), 53–61.
 • Willms, J. D., Tremblay, M. S. & Katzmarzyk, P. T. (2003). Geographic and demographic variation in the prevalence of overweight Canadian children. Obesity Research, 11 (5), 668–673.
 • WHO (1995). Physical status. The use and interpretation of anthropometry. Report of a WHO expert committee. Technical Report Series No 854. Geneva: WHO.
 • WHO (2000). Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO consultation. Technical Report Series No 894. Geneva: WHO.
 • WHO (2000). CINDI Dietary Guide. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.
 • WHO (2003). Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases.Technical Report Series No 916. Geneva: WHO.
 • Wolf, A. M. (2002). Economic outcomes of the obese patient. Obesity Research, 10 (Suppl 1), 58–62.
Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345