О појму електрична струја у уџбеницима физике за основну школу

Нада П. Станчић, професор у пензији,  Сомбор, имејл: nadasso@sbb.rs

Иновације у настави, XXIX, 2016/2, стр. 107–116

doi:10.5937/inovacije1602107S

| PDF | | Extended summary PDF |

 

Резиме: У раду се критички сагледава законска, стручна и методичка оправданост дефиниције појма електрична струја, иницира се критичко преиспитивање терминологије помоћу које се он, у уџбеницима физике, дограђује и повезује с другим важним појмовима програмских целина Електрично поље, Електрична струја, Рад, енергија, снага и нуде се путокази за већу компатибилност појмова. Неодговарајуће дефинисање појма електрична струја и неадекватна терминологија помоћу које се овај појам гради, дограђује и продубљује у уџбеницима физике за осми разред (и у наставној пракси) јесу извори многих ученичких тешкоћа и заблуда. Рад има за циљ да подстакне и ауторе уџбеника и наставнике физике да побољшају дефиницију појма електрична струја и уклоне, или бар смање, терминолошке препреке на које сада наилази ученик при покушајима уградње тог појма у свој, већ постојећи, систем физичких појмова.

Кључне речи: уџбеници физике, дефиниција електричне струје, извор електричне струје, рад, снага и енергија електричне струје.

Summary: In the paper, we are critically observing procedural, expert and methodological justification of the term electricity, we are initiating critical reviewing of terminology, which helps building up physics course books and connects them to other significant terms and programmed units. Electrical field, electricity, work, energy, and power are some of the terms and they offer better solutions for larger term compatibility. Inappropriate defining the term electricity and inadequate terminology, which builds this term in the eight-grade course book (and in teaching praxis), are the source of many students’ difficulties and deception. The paper has the aim to encourage both authors of course books and teachers of Physics to improve definition of the term electricity and to omit or at least lessen terminological obstacles which the students meets while attempting to adopt this term into the existing vocabulary of physical terms.

Key words: physics course books, definition of electricity, and source of electricity, work, power and energy of electricity.

 

Литература

  • Kapor, D. V., Šetrajčić, J. P. (2010). Fizika 8 – udžbenik za osmi razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike.
  • Obadović, D. Ž, Pavkov-Hrvojević, M., Stojanović, М. (2007). Jednostavni ogledi u fizici 7. razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike.
  • Popović, D., Bogdanović, М., Kandić, A. (2010). Fizika 8 udžbenik sa zbirkom zadataka i laboratorijskim vežbama za osmi razred osnovne škole. Beograd: Logos.
  • Raspopović, М. O., Pušara, B. D. (2010/2011). Fizika 8 sa zbirkom zadataka, laboratorijskim vežbama i testovima za osmi razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike.
  • Stančić, N. (2013). Fizika 8 udžbenik sa zbirkom zadataka i laboratorijskim vežbama za osmi razred osnovne škole. Beograd: Еduka.
  • Stevanović, K., Krneta, М. (2012). Fizika udžbenik za osmi razred osnovne škole. Beograd: BIGZ.
  • Tasić, D., Živković, V. (2000). Osnovi metrologije. Beograd: Savezni zavod za mere i dragocene metale.
  • Uredba o određenim zakonskim mernim jedinicama i načinima njihove upotrebe (2011). Službeni glasnik RS, br. 43.
  • Zakon o mernim jedinicama i merilima (1998). Službeni glasnik SRJ, br. 12.
  • Zakon o metrologiji (2010). Službeni glasnik RS, br. 30.
Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345