Идиоматски изрази са бојама у настави страних језика, са посебним освртом на шпански као Л2: предлог додатних вежбања за наставу од нивоа Б1 до нивоа Ц1

Јелена М. Ковач,  Универзитет у Београду, Филолошки факултет, имејл: kovac.jelena@gmail.com

Иновације у настави, XXIX, 2016/2, стр. 117–116

doi:10.5937/inovacije1602117K

| PDF | | Extended summary PDF |

 

Резиме: С обзиром на то да лексичка компетенција, према Заједничком европском оквиру за живе језике, представља једну од кључних језичких компетенција, учење устаљених језичких јединица неизоставно је у настави било ког страног језика. Предмет истраживања овога рада представљају идиоматски изрази са бојама у настави страних језика, са посебним освртом на шпански језик као Л2. Реч је о синхронијском истраживању. Коришћени корпус за потребе рада ексцерпиран је из једнојезичних речникâ шпанског језика, као и из речника шпанске фразеологије. Приликом истраживања, у обзир смо узели идиоме који садрже називе за боје – белу, црну, црвену, љубичасту, зелену, плаву, жуту и браон. Циљ рада је да се укаже на значај, како идиоматских израза у настави страних језика уопште, тако и на значај хроматске лексике, односно на значај постојања идиоматских израза са бојама у настави шпанског као Л2, будући да сматрамо да би то довело до побољшања свих језичких вештина код ученика и студената, било да је реч о разумевању говора, разумевању прочитаног текста, писменом или усменом изражавању. Наша намера је да, на основу коришћеног корпуса, дамо предлог додатних вежбања која могу бити укључена у наставу шпанског као Л2 на средњем, вишем и напредном нивоу, пошто у дидактичким материјалима који се користе током учења поменута вежбања недостају или су заступљена у незнатној мери.

Кључне речи: лексичка компетенција, идиоматски изрази са бојама, настава страних језика, шпански као Л2, додатна вежбања.

Summary: Considering the fact that lexical competence, according to the Common European Framework for Languages, represents one of the key language competencies, learning common language unites is inseparable part of teaching any foreign language. Idiomatic expressions with colours in teaching foreign languages, with special review on Spanish as L2, represent the subject of this research. This is synchronic research. The used corpus for the needs of the paper was excerpted from single language dictionary of Spanish, as well as from the dictionary of Spanish phraseology. During the research, we took into account idioms, which had names for white, black, red, purple, green, blue, yellow and brown colour. The aim of the paper is to point at the significance of both idiomatic expressions in teaching foreign languages in general, and the significance of chromatic lexis, i.e. the significance of existing idiomatic expressions with colours in teaching Spanish as L2, because we believe that this would lead to improving all language competencies of students, no matter which skill we focus at, reading, writing, speaking or listening. Our intention is, based on the used corpus, to give suggestion for some additional exercises which can be included into teaching Spanish as L2 at intermediate, higher and advanced level, because the mentioned exercise are missing or insufficiently present in didactical materials used during the process of learning.

Key words: lexical competence, idiomatic exercises with colours, teaching foreign languages, Spanish as L2, additional exercises.

 

Литература

 •  Burgoa Jiménez, G. (2015). Translating idioms from English into Spanish. Research exercise. Trabajo teóricopráctico para obtener el grado de licenciatura. Veracruz: Facultad de idiomas, Universidad Veracruzana. Recuperado octubre 21, 2015. de www: http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/39347/1/BurgoaJimenez.pdf.
 • Cantera Ortiz de Urbina, J., Gomis Blanco, P. (2007). Diccionario de fraseolоgíа española: locuciones, idiotismos, modismos y frases hechas usuales en español [su interpretación]. Madrid: Abada Editores.
 • CLAVE (2000). Diccionario de uso del español actual. Madrid: Ediciones SM.
 • Corpas Pastor, G. (1996). Manual de fraseología española. Madrid: Gredos.
 • Jirón Erwenne, C. (2008). Español como sl/le. La enseñanza de unidades fraseológicas en diálogos situacionales. Recuperado octubre 21, 2015. de www: http://www. auladiez.com/didactica/FONTE-TrabajoFinalCarmenJironErwenne.pdf
 • Lazarević, R. D. (2013). Leksičko-semantičko polje boja u italijanskom i srpskom jeziku (doktorska disertacija). Beograd: Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu.
 • López Vázquez, L. (2014). ¡A buenas horas, mangas verdes!: Presentación y evaluación de contenidos fraseológicos en la clase de ELE. En: Jesús Molina Muñoz, P. (ed.). Actas de las VI Jornadas de Formación para Profesores de Español en Chipre. Nicosia: Centro de lenguas – Universidad de Chipre. Recuperado octubre 21, 2015. de www: http://elechipre.weebly.com/uploads/8/6/9/0/8690330/jornadas2014_luca_lpez.pdf
 • Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Subdirección General de Cooperación Internacional (2002). Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Subdirección General de Cooperación Internacional y Secretaría General Técnica del MECD-Subdirección General de Información y Publicaciones, y Grupo ANAYA, S.A.
 • Molero, C. M., Salazar, D. (2014). Análisis contrastivo, criterios de selección y didáctica de las colocaciones léxicas en el aula de español. En: Kuzmanović Jovanović, A. et al. (eds.). Estudios hispánicos en el siglo XXI (359–375). Belgrado: Facultad de Filología, Universidad de Belgrado.
 • Navarro, C. (2007). Fraseología contrastiva del español y el italiano (análisis de un corpus bilingüe). Revista Electrónica de Estudios Filológicos, 13. Recuperado marzo 20, 2016. de www: http://www.um.es/tonosdigital/znum13/secciones/estudios_U_fraseologia.htm
 • Opašić, M., Spicijarić, N. (2010). Prilog kontrastivnoj analizi frazema sa sastavnicom boje u hrvatskoj, talijanskoj i njemačkoj frazeologiji. Fluminensia. 22 (1), 121–136.
 • Prisma nivel A1 (2007). Prisma comienza. Prisma del alumno. Madrid: Edinumen.
 • Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española (23.a ed.). Recuperado octubre 27, 2015. de www: http://dle.rae.es/?w=diccionario
 • Rubio Jiménez, C. (2015). El lenguaje visual de los colores: historia, cultura y problemas en la traducción de las expresiones idiomáticas de colores. Trabajo fin de grado. Soria: Facultad de traducción e interpretación, Universidad de Valladolid. Recuperado octubre 21, 2015. de www: http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/13753/1/TFG-O%20586.pdf
 • Stanojčić, Ž., Popović, Lj. (1997). Gramatika srpskoga jezika. Udžbenik za I, II, III i IV razred srednje škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Szalek, J. (2005). Los colores y su semántica en las expresiones fraseológicas españolas. Studia Romanica Posnaniensia. 32, 87–96.
Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345