Актуелна пракса и приступи у инклузивном образовању деце с аутизмом у Црној Гори – фокус на инклузију

Тамара Б. Милић, Министарство просвјете Црне Горе, имејл: t.milic@mps.gov.me

Иновације у настави, XXIX, 2016/2, стр. 55–66

doi:10.5937/inovacije1602055M

| PDF |  | Extended summary PDF |

 

Резиме: У овом раду разматра се актуелни приступ деци с аутизмом и утицај на инклузију у процесу образовања и васпитања. Презентује се чињеница да је повећан број ове деце у васпитно-образовном процесу, описују њихове особености/способности, препознају потребе и одговор система. Представљамо резултате истраживања које је имало за циљ да утврди постојеће стање, односно на који начин је садашњи процес васпитања и образовања усмерен на децу с аутизмом. Да би се остварио постављени циљ било је потребно: 1) утврдити да ли се карактеристике деце с аутизмом идентификују на раном узрасту, те које форме ране интервенције и третмана добијају; 2) у којој су мери наставници едуковани за рад са децом с аутизмом и да ли примењују одговарајуће методе рада; 3) колико су родитељи упознати са савременим приступима и методама рада с децом с аутизмом, те каква су њихова очекивања; 4) у којој мери професионалци познају и користе одговарајуће методе рада с дететом с аутизмом. Истраживање је спроведено у петнаест основних школа и два ресурсна центра, два НВО, и обухваћено триста девет испитаника. С родитељима и наставницима и наставницама су рађени структурисани упитници, фокус групе с професионалцима, обављена је анализа мишљења психолога за децу с аутизмом. У неколико области рада с децом с аутизмом се препоручују побољшања актуелне праксе. Предлаже се рана детекција, третман и психосоцијална подршка деци и њиховим родитељима, реорганизовање сервиса, ангажман специјализованих ресурсних стручњака, примена савремених дидактичко-методичких приступа, унапређење базичног образовања и професионалног усавршавања кадра уз практично упознавање с новим приступима.

Кључне речи: комуникација, интеракција, визуелни приступи учења, структурисано подучавање, друштвене приче.

Summary: In this paper, we are discussing actual approach to children with autism and influence on inclusion in the process of education and pedagogical work. There are more and more children in the educational-pedagogical process, and there are their abilities/particularities described, needs and reply of the system are recognized. We are presenting results of the research, which had the aim of determining the actual state, i.e. in which way the present process of educational and pedagogical work is directed to children with autism. For the purpose of realizing the stated aim, the following was needed: 1) To determine whether characteristics of children with autism are identified at early age, and which forms of early intervention and treatment they get; 2) In which extent teachers are educated to work with autistic children and whether they apply suitable methods of work; 3) how much the parents are acquainted with contemporary approaches and methods of work with autistic children, and what their expectations are; 4) in which extent professionals know and use suitable methods of work with autistic children. The research was realized in 15 primary schools and 2 resource centres, 2 NGO, and 309 interviewees were included. Structured questionnaires were applied with parents, teachers, focus groups were for professionals, and the analysis of psychologists’ reports on autistic children was done. Improvement of actual praxis is recommended in several fields of work with autistic children. Early detection is recommended,  treatment and psychosocial support to children and their parents, reorganizing service, engagement of specialized resource experts, and application of contemporary didactical-methodological  approaches, improvement of basic education and professional improvement of the professionals with practical leaning new approaches.

Key words: communication, interaction, visual approaches to learning, structural teaching, social stories.

 

Литература

 • Arlington, G. (1996). Social Stories: All New Social Stories Teaching Social Skills. TX: Future Horizons.
 • Center for Disease Control and prevention (CDC), March, 2012. ASD affects 1 in 69 children. Retrieved July 17, 2014. from: http://www.autism.com/index.php/understanding_1in69.
 • Glumbić N., Đorđević M., Milačić-Vidojević. I. (2008). Mogućnost inkluzivnog obrazovanja dece s poremećajima autističkog spektra.U: Matejić-Đuričić, Z. (ur.). U susret inkluziji – dileme u teoriji i praksi (213–229). Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju – Izdavački centar (CIDD).
 • Grandin T. (2011). The Way I See It: A Personal Look at Autism and Asperger‘s. USA: Future Horizons, Prepared by The Donahue Group.
 • Hodgon L. (2007). Solving Behaviour problems in Autism. USA: Quirk Roberts Publishing.
 • Johnson, R. M. (1994). The Picture Communication Symbols Combination Book. Solana Beach: Mayer-Johnson Company.
 • Journal of Autism and Developmental Disorders (October 2002). Vol. 32, No. 5.
 • Poučavanje učenika s autizmom: školski priručnik (2008). Zagreb: Agencija za odgoj i obrazovanje.
 • Sebba, J., Sachdev, D. (1997). What Works in Inclusive Education? Basildon: Barnardo’s Publications.
 • Vismara, L., Rogers, S. (2010). Behavioral treatments in autism spectrum disorder: What do we know? Annual Review of Clinical Psychology. 6, 447‒68.
 • Wing, L. (1988). Aspects of Autism (biological research). London: Gaskell.
Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345