Огледно подстицање креативности у школи и промене уверења наставника о креативности

Славица Б. Максић, Институт за педагошка истраживања, Београд, имејл: smaksic@ipi.ac.rs
Јелена Б. Павловић, Институт за педагошка истраживања, Београд

Иновације у настави, XXIX, 2016/3, стр. 16–54

doi:10.5937/inovacije1603016M

| PDF | | Extended summary PDF |

 

Резиме: У раду се приказују резултати испитивања промена имплицитних уверења о креативности наставника који су учествовали у огледу у коме је рађено на подстицању  креативности у основној школи. Циљ ове студије био је да се испита да ли је у оквиру огледа, који је трајао једну школску годину, дошло до промене у томе како наставници схватају  креативност и могућности за њен развој у основној школи. Исти упитник са отвореним и затвореним питањима о концепту, манифестацијама и развоју креативности у школи упућен је наставницима (N=32) пре почетка и по окончању огледа. Одговорили су скоро сви наставници у првом испитивању (N=30) и већина наставника у другом испитивању (N=18).  Прикупљени подаци обрађени су квалитативно и квантитативно. Резултати указују на промене у уверењима наставника, иако је уопштавање налаза отежано због мањег броја  наставника који су учествовали у другом испитивању. Код већег броја наставника долази до усложњавања схватања креативности и улоге школе у развоју креативности. Коментари  осталих наставника и број наставника који нису попунили упитник после огледа указују да су они невољно учествовали у испитивању, а можда и у огледу. Наведена искуства могу се искористити у обликовању подршке за наставнике, чији је циљ подстицање креативности у школи.
Кључне речи: уверења, креативност, наставници, основна школа, подстицање креативности.

Summary: In this paper we are presenting results of the research into changing teachers’ implicit beliefs about creativity in the context of an experiment on stimulating creativity in the primary school. The aim of this study was to examine whether changes occurred in teachers’ understanding of creativity and possibilities of its development in the primary school as a result of an experiment that lasted for one school year. The same questionnaire with open and closed questions about the concept, manifestations and development of creativity at school was addressed to teachers (N=32) before and after the experiment. Almost all the teachers responded in the first study (N=30) and majority of the teachers in the second study (N=18). Collected data were analyzed qualitatively and quantitatively. Results point at the changes in the teachers’ beliefs, although the decrease in the number of teachers who participated in the second study made it difficult to generalize results. A number of teachers developed a more complex view of creativity and the role of the school in developing creativity. Comments of some teachers and the number of teachers who did not respond to the questionnaire after the experiment, indicate a possibility of the lack of motivation to participate in this research, and maybe in the whole experiment. The results of the research can be used for designing support for teachers in the field of encouraging creativity at school.
Key words: beliefs, creativity, teachers, primary school, stimulating creativity.

Литература

 • Andiliou, A. & Murchy, P. K. (2010). Examining variations among researchers‘ and teachers‘ conceptualizations
  of creativity: a review and synthesis of contemporary research. Educational Research Review. 5 (3), 201–219.
  DOI: 10.1016/j.edurev.2010.07.003
 • Bodroža, B., Maksić, S., Pavlović, J. (2013). Ispoljavanje i podsticanje kreativnosti u osnovnoj školi iz
  perspektive nastavnika. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja. 45 (1), 108–130. DOI: 10.2298/
  ZIPI1301108B
 • Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology. 3 (2), 77–101. DOI: org/10.1191/1478088706qp063oa
 • Chan, D. W. & Chan, L. K. (1999). Implicit theories of creativity: teachers’ perception of students characteristics in Hong Kong. Creativity Research Journal. 12 (3), 185–195. DOI: 10.1207/s15326934crj1203_3
 • Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity: Flow and psychology of discovery and invention. New York: Harper Collins.
 • Csikszentmihalyi, M. (1999). Implications of a system perspective for the study of creativity. In: Sternebrg, R. J. (Ed.). Hanbook of creativity (313–335). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Feldman, H. D. & Benjamin, A. (2006). Creativity and education: An American retrospective. Cambridge Journal of Education. 36 (3), 319–336.
 • Fleith, D. S. (2000). Teacher and student perceptions of creativity in the classroom environment. Roeper Review. 22 (3), 148–153. DOI:10.1080/02783190009554022
 • Fryer, M. & Collings, J. R. (1991). British teachers views of crerativity. Journal of Creative Behavior. 25 (1), 75–81.
 • Glăveanu, V. P. (2011). Children and creativity a most (un)like pair? Thinking Skills and Creativity. 6 (2), 122–131. DOI: 10.1016/j.tsc.2011.03.002
 • Kampylis, P., Berki, E. & Saariluama, P. (2009). In-service and prospective teachers’ conceptions of creativity. Thinking Skills and Creativity. 4 (1), 15–29. DOI:10.1016/j.tsc.2008.10.001
 • Maksić, S., Pavlović, J. (2009). Ekspertski model za podsticanje kreativnosti u školi. U: Komlenović, Đ., Malinić, D. i Gašić Pavišić, S. (ur.). Kvalitet i efikasnost nastave (281–293). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Volgogradski državni pedagoški univerzitet.
 • Maksić S. & Pavlović, J. (2011). Educational researchers‘ personal explicit theories on creativity and its development: a qualitative study. High Ability Studies. 22 (2), 219–231. DOI:org/10.1080/13598139.2011.628850.
 • Maksić, S., Pavlović, J. (2013). Nastava koja podržava kreativnost. U: Nikolić, R. (ur.). Nastava i učenje. Kvalitet vaspitno-obrazovnog procesa (53–64). Užice: Učiteljski fakultet.
 • Maksić, S., Pavlović, J. (2015). Srednja škola kao kontekst za ispoljavanje i razvoj kreativnosti. Nastava i vaspitanje, 64 (1), 71–85. DOI:10.5937/nasvas1501071M
 • Mullet, D. R., Willerson, A., Lamb, N. & Kettler, T. (2016). Examining teacher perceptions of creativity: A systematic review of the literature. Thinking Skills and Creativity. 21, 9–30. DOI:10.1016/j.tsc.2016.05.001
 • Pavlović, J. (2013). Implicitne teorije nastavnika: individualistički koncept i procesne manifestacije kreativnosti u školi. U: Stojiljković, S. i Đigić, G. (ur.). Knjiga rezimea (40). Naučni skup Darovitost, talenat i kreativnost, IX konferencija Dani primenjene psihologije, 27–28/09/2013. Niš: Filozofski fakultet.
 • Pavlović, J., Maksić, S. & Bodroža, B. (2013). Implicit Individualism in Teachers’ Theories of Creativity: Through the “Four P’s” Looking Glass. International Journal of Creativity and Problem Solving. 23 (1), 39–57.
 • Pavlović, J., Maksić, S. (2014). Implicitne teorije kreativnosti nastavnika osnovne škole: studija slučaja. Psihologija. 47 (4), 465–483. DOI: 10.2298/PSI1404465P
 • Rhodes, M. (1961). An analysis of creativity. The Phi Delta Kappan. 42 (7), 305–310.
 • Richards, (1999). Four P’s of creativity. In: Runco, M. and Pritzker, S. (Eds.). Encyclopedia of creativity (733–742). San Diego, CA: Academic Press.
Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345