Комуникација директора школе са ученицима

Семир И. Шејтанић, Универзитет „Џемал Биједић“ у Мостару, Наставнички факултет, Босна и Херцеговина, имејл: semir.sejtanic@yahoo.com
Миле Ђ. Илић, Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет, Босна и Херцеговина, Република Српска

Иновације у настави, XXIX, 2016/3, стр. 61–72

doi:10.5937/inovacije1603061S

| PDF | | Extended summary PDF |

 

Резиме: Комуникација је велика вриједност за цјелокупно човјечанство. Људи који добро комуницирају су у могућности да пренесу своја знања и идеје на друге људе. Добра и квалитетна комуникација неопходна је за функционисање у свим сферама друштвеног живота, а, самим тим, и за функционисање васпитно-образовног процеса. Истраживање је спроведено ради утврђивања који типови, односно које врсте комуникације су доминантне на релацији директор школе – ученици. Узорак истраживање чинило је петсто деведесет ученика основних и средњих школа и четрнаест директора са подручја Херцеговачке регије (Босна и Херцеговина). За прикупљање податак кориштена је техника скалирања Ликертовог типа. Резултати истраживања су показали да у комуникацији директора са ученицима доминира демократска, непосредна и ненасилна комуникација. Комуникација директора и ученика је још увијек подручје коме се не даје превелики значај. Најчешће се акценат ставља на комуникацију ученика и наставника, заобилазећи анализу комуникације између директора школе и ученика. Иако је у васпитно-образовном процесу доминантна комуникација између ученика и наставника, сматрамо важним расвијетлити и ово комуникацијско подручје. Квалитет комуникације у школи требало би да буде стратешка одредница директора, а требало би је планирати и примјењивати свјесно и континуирано.
Кључе ријечи: комуникација, ученик, директор школе, образовање.

Summary: Communication is a great value of the whole humankind. People who communicate well are able to convey their knowledge and ideas to other people. Good and quality   communication is necessary for functioning in all spheres of the social life, and at the same time for the functioning of the pedagogical-educational process. The research has been conducted for determining which types, i.e. what sort of communication is dominant in the relation principal – students. The sample included 590 students of primary and secondary school and 14 principals from the region of Herzegovina (Bosnia and Herzegovina). Licker’s scale was used for gathering data. Results of the research showed that communication between principal and students, there was democratic, direct and non-violent communication between principals and students. Communication between a principal and students is still the area, which is not given great significance. Most often, the accent is on communication between students and teachers, avoiding the analysis of communication between students and principals. Although in the pedagogical-educational work, communication between students and teachers is dominant; our opinion is that it is necessary to develop this communicational area as well. Quality communication at school should be a strategic point of principals, and it should be planned and applied consciously and continuously.
Key words: communication, student, principal, education

 

Литература

  • Altun, S. A., Çakan, M. (2008). Factors Affecting Student Success on Exams. The case of Sucessful cities on LGS/ÖSS Exams. Elementary Education Online. 7 (1), 157–173.
  • Dessler, G. (2007). Osnovi menadžmenta lјudskih resursa. Beograd: Data Status.
  • Oldcorn, R. (1990). Menadžment. Sarajevo: Svijetlost.
  • Pascal, A. (2001). New School Management Approaches. Paris: OECD Publications Service.
  • Peko, A., Mlinarević, V., Gajger. V. (2009). Učinkovitost vođenja u osnovnim školama. Odgojne znanosti. 11 (2), 67–84.
  • Robbins, S. (2009). Seven Communication Mistakes Managers Make. Retrieved February, 2009. from https://hbr.org/2009/03/seven-communication-mistakes-m
  • Suzić, N. i saradnici (2000). Obrazovanje za nenasilnu komunikaciju. Priručnik za nastavnike. Banja Luka: Helsinški parlament građana.
  • Thomas, D. (2005). Communication and Management of organization behaviour. New Del: Vikas Publishing House PVT LTD.
  • Weihrich, H., Koontz, H. (1994). Menadžment. Zagreb: Mate.
  • Witziers, B., Bosker, R. J. & Kruger, M. L. (2003). Educational leadership and student achievement: The elusive search for an association. Educational Administration Quarterly. 39 (3), 398–425.
Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345