Књижевни текстови у настави шпанског језика као страног: уџбеник Prisma од језичког нивоа А1 до Б1

Милица М. Ђуричић, Универзитет у Београду, Филолошки факултет, имејл: milica.djuricic@gmail.com

Иновације у настави, XXIX, 2016/3, стр. 108–117

doi:10.5937/inovacije1603108D

| PDF | | Extended summary PDF |

 

Резиме: Полазећи од хипотезе да књижевни текстови могу бити корисни, како за усвајање страног језика, тако и за усвајање културних образаца народа који дати језик користе као матерњи, у овом раду испитује се заступљеност књижевности у уџбеницима који се користе за извођење наставе шпанског језика као изборног на Филолошком факултету у Београду. Реч је о дидактичком материјалу Prisma од језичког нивоа А1 до Б1, приликом чије анализе ће бити коришћен дескриптивно-интерпретативни метод. Важно је напоменути да студенти који се определе за похађање наставе шпанског језика као изборног немају часове књижевности и културе, те у додир са хиспанском књижевношћу долазе самостално или уз помоћ наставника. Такође, о хиспанској књижевности и култури могу да сазнају из уџбеника страног језика где се јављају кратки одломци који могу послужити за усвајање одређених граматичких јединица и лексике, те је циљ овог рада испитивање да ли су и на који начин они коришћени у поменутом дидактичком материјалу и да ли задовољавају потребе ученика када је реч о упознавању са културним вредностима народа чији се језик учи као циљни. Након анализе је утврђено да литерарни текстови нису у истој мери присутни у уџбеницима за различите нивое и да се они спорадично јављају често тематски неповезани са остатком лекције, те је на наставнику додатна одговорност, а то је превазилажење недостатака анализираног материјала који се користи за извођење наставе.
Кључне речи: дидактички материјал, књижевност, култура, шпански језик као страни.

Summary: Understanding the hypothesis that literary texts can be useful, both for adoption of a foreign language and cultural patterns of people who use this language as a mother tongue, we are studying the presence of literary texts in the course books used for teaching Spanish as an optional subject at the Faculty of Philology in Belgrade. It is about the didactical material Prisma, levels А1 to B1, whose analysis will require descriptive-interpretative method. It is important to mention that students who choose attending Spanish as an optional subject do not have classes of literature and culture, so they are acquainted with Hispanic literature and culture individually or with the aid of a teacher. They can learn about Hispanic literature and culture from the foreign language course book, where they can find short passages which can help them adopt certain grammar units and lexis, so the aim of this paper is studying whether they have been or in which ways they have been used in the mentioned didactic material and if they fulfil the needs of students when we mention getting to know cultural values of people whose language is used as a target language. After the analysis, it was determined that literary texts are not in the same extent present in the course books for all levels and that they appear occasionally in thematically unconnected parts of the rest of the lesson, so the teacher has additional responsibility, and this is overcoming insufficiencies of the analysed material used for the performing of the classes.
Key words: didactic material, literature, culture, Spanish as a foreign language.

 

Литература

  • Alonso Cortés, T. (2010). El tratamiento del texto literario en el aula de ELE. Actas II Jornadas de formación del profesorado de español 09 (3–11). Sofía: Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación.
  • Bodrič, R. (2006). Culture in Foreign Language Learning. U: Subotić, Lj. (ur.). Susret kultura (895–904). Novi Sad: Filozofski fakultet.
  • Carter, R. (2007). Literature and language teaching 1986–2006. International Journal of Applied Linguistics.17 (1), 3–13.
  • Đuričić, M., Georgijev, I. (2013). Interkulturna kompetencija u nastavi španskog kao izbornog jezika: elementi hispanske kulture u udžbenicima Prisma od nivoa A1 do B1. Komunikacija i kultura online. IV (4), 65–78. Posećeno na: http://www.komunikacijaikultura.org/KK4/KK4DjuricicGeorgijev.pdf
  • Escobar Mesa, A. (2007). La literatura como recurso multifuncional en la clase de ELE. En: Pato, E. y Fernández Dobao, A. (eds.). Actas del CEDELEQ II: La enseñanza del español como lengua extranjera. Québec: Université de Montréal/ Tinkuy 7. Posećeno na: http://www.cre.umontreal.ca/CEDELEQ/documents/1AEM.pdf
  • Filipović, J. (2008). Interkulturna komunikativna kompetencija u nastavi stranih jezika. U: Vučo, J. (ur). Multidisciplinarnost u nastavi jezika i književnosti (87–98). Nikšić: Filozofski fakultet.
  • Forgas Berdet, E. (2007). El lugar de la Literatura, la Historia y el Arte en la enseñanza de E/LE. En: Actas delI Congreso Internacional de Lengua, Literatura y Cultura Española: Didáctica de la enseñanza para extranjeros (213–228). Valencia.
  • Jovanović, S. (2008). Književnost i reč u jeziku. Beograd: Univerzitet Braća Karić.
  • Juárez Morena, P. (1998). La enseñanza de la literatura en los cursos de lengua y civilización para extranjeros. En: Actas del VII Congreso Internacional de ASELE: Lengua y Cultura en la Enseñanza del Español a Extranjeros (277–283). Cuenca: Universidad de Castilla La Mancha.
  • Lazar G. (1996). Literature and Language Teaching; Exploring Literary Texts with the Language Learner. TESOL Quarterly. 30 (4), 773–776.
Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345