Универзитетски наставници у транзицији ка одрживом развоју: један концепт и бројна питања

Виолета Р. Орловић Ловрен, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, имејл: violeta.orlovic@f.bg.ac.rs

Иновације у настави, XXIX, 2016/4, стр. 123–139

| PDF | | Extended summary PDF |

doi:10.5937/inovacije1604123O

 

Резиме: Идеје о одговорности универзитетског образовања и наставника у транзицији друштва ка одрживости као идеалу утканом у оквир за будућност „после 2015“ служе и као водиље у конципирању стратегија за интегрисање одрживости у универзитет, са директним импликацијама на приступ настави. Слика о освешћеним и активним грађанима будућности пројектује се и на овом платну – на захтеве за рефлексивним и иновативним наставницима. Истовремено, како говоре истраживања и пракса, ови захтеви инспиришу и збуњују. Између властитог поимања одрживости и појачаних захтева за реформулисањем односа међу свим актерима и елементима у настави, наставници су суочени са бројним питањима која се у већини случајева своде на како, али још увек неретко и на питања шта, па и зашто.
У раду су представљени актуелни трендови и стратегије примене концепта одрживости на универзитету. Анализирају се релевантна литература и резултати истраживања, укључујући и емпиријске налазе аутора, на узорку наставника Универзитета у Београду. Међу резултатима истраживања, предузетог са циљем да се сагледају личне дефиниције одрживог развоја које су дали универзитетски наставници, издваја се повезаност између заступљености садржаја и принципа одрживог развоја у иницијалном образовању наставника и интеграције ових питања у предмете које они данас креирају. Такође се уочава релација између оскудног искуства наставника по питању образовања за одрживи развој и ускости одређења овог концепта. Резултати овог и других навођених истраживања јасно упућују на потребу да се креира и спроведе програм професионалног усавршавања наставника Универзитета у Београду за примену концепта одрживог развоја.
Кључне речи: одрживост, наставници, универзитет, стратегије поучавања.

Summary: Ideas about responsibility of university education and teachers in the transition of society towards sustainability as an ideal incorporated into the future “after 2015”, represent a guideline in conceptualizing strategies for integrating sustainability into the university, with direct implication to teaching approach. The picture of aware and active citizens of future is projected at this stage – the requirements for reflexive and innovative teachers. At the same time, as research and praxis tell, these requirements inspire and puzzle. Teachers face numerous questions, which in many cases mean what and why and this is based on their own comprehension of sustainability and strong requirements for reformulating relations between these actors and elements in teaching. In the paper, we have presented actual trends and strategies of application of the concept of sustainability at University. Relevant literature is analysed as well as the results of the research, including empirical analyses of authors, with the sample of lecturers of the University of Belgrade. Among the results of the research, taken with the aim to identify university lecturers’ personal definitions of sustainable development, there is connectivity between the contents and principles of sustainable development in initial education of teachers and integration of these issues into the subjects they create nowadays. We can also spot the relation between scarce experience of teachers considering sustainable development and narrowness of determination of this concept. Results of this and other stated research clearly point at the need to create and maintain the programme of professional development of teachers at the University of Belgrade for application of the concept of sustainable development.
Key words: sustainability, teachers, university, strategies of teaching.

Литература

 • Brookfield, S. D. (2013). Powerful Techniques for Teaching Adults. San Francisco: Jossey–Bass.
 • Cortese, A. (2003). The Critical Role of Higher Education in Creating a Sustainable Future. Planning for Higher Education. 31 (3), 15–22.
 • Dyment, J. E. & Hill, A. (2015). You mean I have to teach sustainability too? Initial teacher education students’ perspectives on the sustainability cross-curriculum priority. Australian Journal of Teacher Education. 40 (3). http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2014v40n3.2.
 • Filho, L. W. (2009). Sustainability at Universities – Opportunities, Challenges and Trends. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Filho, L. W., Manolas, E. & Pace P. (2015). The future we want. International Journal of Sustainability in Higher Education. 16 (1), 112–129.
 • Filho, L. W. et al. (2015). Integrative Approaches to Sustainable Development at University Level. Switzerland: Springer International Publishing.
 • Howard, P. (2012). Who Will Teach The Teachers? Reorienting Teacher Education for the Values of Sustainability. In: Battels, K. A. and Parker, K. A. (Eds.). Teaching Sustainability / Teaching Sustainably (150–159). Sterling, Virginia: Stylus.
 • Jensen, J. (2014). Learning Outcomes for Sustainability in the Humanities. In: Boring, W. P. and Forbes, W. (Eds.). Teaching Sustainability (23–38). Nacogdoches: Stephen Austin State University Press.
 • Milutinović, S., Nikolić, V. (2014). Rethinking higher education for sustainable development in Serbia: an assessment of Copernicus charter principles in current higher education practice. Journal of Cleaner Production. 62 (2014) 107-113. DOI: 10.1016/j.jclepro.2013.05.028.
 • Moore, J. (2005). Barriers and pathways to creating sustainability education programs: policy, rhetoric and reality. Environmental education research. Vol. 11, No. 5, 537–555. DOI:10.1080/13504620500169692.
 • Orlović-Lovren, V., Maruna, M., Crnčević, T. (2016). Contributing Towards More Sustainable Cities – Learning Through Collaboration. In: Filho, L. W. and Brandli, L. (Eds.). Engaging Stakeholders in Education for Sustainable Development at University Level (33–44). Switzerland World Sustainability Series: Springer International Publishing. DOI 10.1007/978-3-319-26734-0_3.
 • Orlović-Lovren, V. (2017). Promoting sustainability in institutions of higher education – the perspective of university teachers. In: Filho, L. W., Azeiteiro, U. M., Alves, F., Molthan-Hill, P. (Eds.). Handbook of Theory and Practice of Sustainable Development in Higher Education 4. Switzerland: Springer International Publishing (u štampi).
 • Orr, D. (2004). Earth in Mind. Washington/Covelo/London: Island Press.
 • Pavlović, V. (2011). Univerzitet i održivi razvoj. Beograd: Fakultet političkih nauka.
 • Riccaboni, A. & Trovarelli, F. (2015). Transition towards Sustainable Development: The Role of Universities. In: Filho, L. W. et al. (Eds.). Integrative Approaches to Sustainable Development at University Level: Making the Links (293–306). Switzerland: Springer Interntional Publishing.
 • Santone S, Saunders, S., Seguin C. (2013). Education for Sustainability: A Transformative Paradigm for Teacher Education. Creative change – Educational solutions. Retrieved July 15, 2016 from www: http://www.creativechange.net.
 • Savelyeva, T. (2012). Escaping the Structural trap of Sustainability in Academia through Global Learning Environments. In: Battels, K. A. and Parker, K. A. (Eds.). Teaching Sustainability / Teaching Sustainably. (229-237). Sterling, Virginia: Stylus.
 • Thomas, I. (2009). Critical Thinking, Transformative Learning, Sustainable Education, and Problem-Based Learning in Universities. Journal of Transformative Education. 7, 245–264. Retrieved July 2, 2016 from www:http://jtd.sagepub.com/content/7/3/245.refs.html.
 • UN (2015). Agenda za održivi razvoj do 2030. Pristupljeno 10. jula 2016. godine na: https://sustainabledevelopment.un.org.
 • UNESCO (2005). Guidelines and Recommendations for Reorienting Teacher Education to Address Sustainability.
 • UNESCO (2009). Learning for a sustainable world: Review of contexts and structures for education for sustainable development. Retrieved June 20, 2016. from www: www.unesco.org.
 • UNESCO (2014). Aichi-Nagoya Declaration on Education for Sustainable Development.
 • Van Poeck, K. & Vandenabeele, J. (2014). Education as a response to sustainability issues. European Journal for Research on the Education and Learning of Adults (221–236). DOI10.3384/rela.2000-7426.rela0111.
 • Vincent, S. et al. (2015). Interdisciplinary Environmental and Sustainability Education and Research: Institutes and Centers at U.S. Research Universities. In: Filho, L. W. et al. (Eds.). Integrative Approaches to Sustainable Development at University Level (275–292). Switzerland: Springer International Publishing.
 • White, R. M. (2015). Who Am I? The Role(s) of an Academic at a ‘Sustainable University’. In: Filho, L. W. et al. (Eds.). Integrative Approaches to Sustainable Development at University Level: Making the Links (675–686). Switzerland: Springer International Publishing.

 

Copyright © 2016 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345