Компетенције васпитача за рад са даровитом децом

Мирјана М. Николић, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица, имејл: vs.mirjana.nikolic@gmail.com
Радован Б. Грандић, Филозофски факултет, Oдсек за педагогију, Нови Сад
Милош Р. Павловић, ОШ „Бранко Радичевић“, Сремска Митровица
Иновације у настави, XXX, 2017/1, стр. 43–54

| PDF | | Extended summary PDF |

Резиме: Компетенције васпитача за рад са даровитом децом представљају један од основних предуслова за реализацију додатне подршке даровитима у предшколским установама. Циљ овог истраживања, које је спроведено на узорку од двеста дванаест васпитача Сремског округа, био је да се утврди: 1) како васпитачи процењују своје компетенције за препознавање даровитости и рад са даровитом децом; 2) који начини унапређивања ових компетенција се преферирају, по мишљењу васпитача. У првој етапи истраживања васпитачи су попуњавали наменски конструисан упитник, а у другој етапи је спроведен фокусгрупни интервју са члановима тима за подстицање когнитивног и креативног развоја код деце, у ПУ „Пчелица“, у Сремској Митровици. Васпитачи су мишљења да су им најбоље развијене компетенције за препознавање просторно-сликовне и музичке даровитости, док су недовољно развијене компетенције за израду педагошког профила, индивидуализацију рада са даровитима и израду индивидуално образовног плана. Пожељни начини унапређивања компетенција су додатне едукације и сарадња са стручњацима из области даровитости, педагозима и психолозима, размена искустава у оквиру састанака тимова, а специфична препорука је и заједнички пројекат предшколске установе и школе за образовање васпитача. Резултати указују на значај сарадње и тимског приступа у развоју компетен-
ција васпитача за рад са даровитом децом и подршци раној даровитости.
Кључне речи: компетенције, васпитач, пројекат, стручни сарадници, тимски рад.
Summary:Competencies of preschool teachers for work with gifted children present one of the basic pre-conditions for realisation of additional support to gifted children in preschool institutions. The aim of this Reserch, realised with the sample of 212 preschool teacher in the county of Srem, was to determine how the preschool teachers estimate their competencies for recognising giftedness and work with gifted children and which are the preferable ways of work, according to preschool teachers. In the first phase of the research, specially designed questionnaire was created, and in the second phase, the focused interview was realised with the members of the team for stimulating cognitive and creative development of children in the preschool institutions Pcelica in Sremska Mitrovica. Pre-school teachers believe that the best-developed competencies refer to spatial-image and musical giftedness, and competencies for crating pedagogical profile are insufficiently developed, as well as those ones for individualisation of the work with gifted children and creating individual educational plan. Desirable ways of improving competencies are additional education and cooperation with experts from the filed of giftedness, pedagogues, psychologists, exchange of experience within team meetings and there is specific proposal and mutual project of the preschool institution and school for educating preschool teachers. Results point at the significance of cooperation and team approach in development of competencies of preschool teachers for work with gifted children and support to early giftedness.
Key words: competencies, preschool teacher, project, experts, teamwork.
Литература
 • Altaras, A. (2006). Darovitost i podbacivanje. Beograd, RS: Centar za primenjenu psihologiju.
 • Armstrong, T. (2009). Multiple intelligences in the classroom (3rd ed.). Alexandria, VA: ASCD.
 • Božin, A. i sar. (2003). Daroviti i šta sa njima. Praktikum. Vršac, RS: Viša škola za obrazovanje vaspitača.
 • Čudina-Obradović, M. (1990). Nadarenost. Zagreb, HR: Školska knjiga.
 • Dunđerski, S. (2003). Odlučujuća uloga nastavnika u identifikaciji darovite dece. Zbornik radova. 9 (265– 267). Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača.
 • Gardner, H. (1994). Five forms of creative activity: A developmental perspective. In: Colangelo N., Assouline, S. G. & Ambroson, D. L. (Eds.). Talent development (3–17). Dayton-Hove, itd: Psychology Press.
 • Gojkov, A., Stojanović, A. (2000). Manifestovanje i identifikacija darovitosti na ranom uzrastu. Nastava i vaspitanje. 5, 800–808.
 • Grandić, R., Letić, M. (2008). Pedagoška strategija podsticanja darovitosti. Pedagoška stvarnost. 9–10, 865 – 881.
 • Jevtić, B. (2009). Struktura kompetencija darovite predškolske dece. U. Gojkov G. (ur.), Daroviti i društvena elita, Zbornik 15, (250–259). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Pavlov“.
 • Panić, T., Nikolić, M., Opsenica-Kostić, J. (2014). Darovitost na predškolskom uzrastu iz ugla vaspitača. Rad prezentovan na V međunarodnoj naučnoj konferenciji Inkluzija u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi. Sremska Mitrovica, Republika Srbija: Institut za pedagoška istraživanja i Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmijum.
 • Nikolić, M., Panić, T., Garić, M. (2015). Doprinos inicijalnog obrazovanja vaspitača razvoju kompetencija za rad sa darovitom decom. Rad prezentovan na VI međunarodnoj naučnoj onferenciji Inkluzija u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi. Sremska Mitrovica, Republika Srbija: Institut za pedagoška istraživanja i Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmijum.
 • Milenković, S., Nikolić, M. (2015). Kompetencije vaspitača za rad u inkluzivnim uslovima. Pedagogija. 436–448.
 • Milenković, S., Nikolić, M., Mijailović, G. (2016). Education Of Preschool Teachers For Early Inclusion. In: Gómez Chova, L., López Martínez, A. & Candel Torres, I. (Eds.). Serbia – Evaluation Of Specialist Study (3768–3776). 10th International Technology, Education and Development Conference INTED2016. Valencia, Spain: IATED Academy.
 • Pravilnik o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje (2010). Službeni glasnik RS, br. 76.
 • Renzulli, J. S. (2005). The three-ring conception of giftedness: A developmental model for creative productivity. In: Sternberg, R. J. & Davidson, J. E. (Eds.). Conception of giftedness, 2nd ed. (246–279). New York, NY: Cambridge University Press.
 • Renzulli, J. S. (2012). Reexamining the role of gifted education and talent development for the 21st century: A four-part theoretical approach. Gifted Child Quarterly. 56 (3), 150–159.
 • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (2015). Službeni glasnik RS, 72/09, 52/11, 55/13, 35/15.

Copyright © 2017 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345