Ка кохерентној структури уџбеника математике – анализа уџбеника према структурним блоковима ТИМСС истраживања

Мила С. Јелић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Оливера Ј. Ђокић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, имејл: olivera.djokic@uf.bg.ac.rs
Иновације у настави, XXX, 2017/1, стр. 67–81

| PDF | | Extended summary PDF |

doi:10.5937/inovacije1701067J

 

Резиме: Истраживање се бави анализом уџбеника математике за четврти разред основног образовања са аспекта геометрије. Уџбеник математике је помоћ учитељима приликом осмишљавања часова, те су његове анализе значајне за разумевање постигнућа ученика на међународним истраживањима, као што је ТИМСС. Циљ истраживања је уочавање тенденција у структурисању педагошких ситуација у геометрији у уџбеницима математике за четврти разред основне школе у Србији које представљају динамичку карактеристику уџбеника са активностима, објашњењима (наративима), примерима и задацима који пружају образовне прилике за увођење геометријских појмова и откривање и разумевање геометријских идеја. У истраживању су коришћене дескриптивна метода и техника анализе садржаја. Предложену листу структурних блокова у оквиру методологије ТИМСС 2011 истраживања са одређеним категоријама и поткатегоријама допунили смо нашом листом предлога. Анализирани уџбенички комплети математике садрже највише задатака у односу на друге структурне елементе уџбеника. Резултати истраживања показују да је неопходно пажљивије планирање кохерентне структуре уџбеника математике, како би се испунио важан стандард квалитета уџбеника, водећи ученике постепеном формирању геометријских појмова и вишим нивоима знања. Поставили смо питање да ли смо могли да очекујемо боља постигнућа ученика на ТИМСС 2015 истраживању ако знамо да значајнијих промена у Наставном програму, па ни у самим уџбеницима, није било између два циклуса истраживања ТИМСС 2011 и ТИМСС 2015, у којима смо као земља учествовали.
Кључне речи: ТИМСС, педагошкe ситуацијe, уџбеник математике, геометрија, Србијa.

Summary: The research is on the analysis of the Mathematics textbook for the fourth grade of the primary school from the aspect of geometry. The Mathematics textbook is of a great value to teachers when planning lessons, so its analyses are significant for understanding students’ achievements in international research projects such as TIMSS. The aim of the research is spotting tendencies in structuring pedagogical situations in geometry and textbooks for the fourth grade of the primary school in Serbia, which represent a dynamic characteristic of a textbook with activities, explanations (narrations), examples exercises that offer educational opportunities for introducing geometrical concepts and revealing and understanding geometrical ideas. Descriptive method was used in the research, as well as the technique of contents analysis. Suggested list of structural blocks within TIMSS methodology 2011 research with certain categories and sub-categories was extended with our list of suggestions. Analysed Mathematics textbooks contain the most exercises in comparison to other structural elements of the textbook. Results of the research show that it is necessary to plan more carefully coherent structure of the Mathematics textbook, so that a significant standard of the textbook quality can be fulfilled, leading students to gradual forming geometrical concepts and higher levels of knowledge. We asked a question whether we could expect better achievements of students at TIMSS 2015 research if we know that there were no significant changes in the curriculum and in the textbooks between the two TIMSS periods of research in 2011 and 2015, in which we, as a country participated.
Key words: TIMSS, pedagogical situations, Mathematics textbook, geometry, Serbia.

Литература

 • Andrews, P. (2016). Understanding the cultural construction of school mathematics. In: Larvor, B. (Ed.). Mathematical Cultures: The London meetings 2012–2014 (9–23). Basel: Birkhäuser. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-28582-5_2.
 • Аntić, S. (2009). Savremena shvatanja udžbenika: posledice na konstrukciju i merila kvaliteta. Inovacije u nastavi. 22 (4), 25–39. Posećeno 25. februara 2017. godine na: http://www.inovacijeunastavi.rs/wp-content/uploads/arhiva/2009/INOVACIJE-04_09.pdf.
 • Cai, J., Mok, I. A. C., Reddy, V. & Stacey, K. (2016). International Comparative Studies in Mathematics: Lessons for Improving Students’ Learning. In: Kaiser, G. (Series ed.). Part of the series ICME-13 Hamburg, Topical Surveys (1–36), 24–31 july 2016. Springer Open. DOI: 10.1007/978-3-319-42414-9_1.
 • Choi, K. M. & Park, H. J. (2013). A Comparative Analysis of Geometry Education on Curriculum Standards, Textbook Structure, and Textbook Items between the U. S. and Korea. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education. 9 (4), 379–391. DOI: 10.12973/euroasia.2013.947a.
 • Clarke, D., Stromskak, H., Johnson, H. L., Bikner-Ahsbahs, A. & Gardner, K. (2014). Mathematical tasks and the student. In: Lijedehal, P. et al. (Eds.) Proceedings of the 38th Conference of the International Group for the Psichology of Mathematics Education and 36th Conference of the North American Chapter of the Psychology of Mathematics Education 1 (117–145). Vancouver, Canada: PME.
 • Crowly, M. L. (1987). The Van Hiele Model of Development of Geometric Thought. In: Lindquist, M. M. (Ed.). Learning and Teaching Geometry K-12 – Yearbook of the National Council of Teachers of Mathematics (1–16). Reston, Va: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Dindyal, J. (2014). International Comparative Studies in Mathematics: An Overview. Encyclopedia of Mathematics Education (320–325). Dordrecht: Springer Reference. DOI: 10.1007/978-94-007-4978-8.
 • Đokić, O. (2008). Zadaci orijentisani na primenu znanja – od (novog) nastavnog programa do (novih) udžbenika početne nastave matematike. U: Radovanović, I. i Radović, Ž. V. (ur.). Inovacije u osnovnoškolskom obrazovanju – od postojećeg ka mogućem (192–207). Nacionalni naučni skup Inovacije u osnovnoškolskom obrazovanju – od postojećeg ka mogućem, 10. decembar 2008. Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Đokić, O. (2014a). Realno okruženje u početnoj nastavi geometrije. Inovacije u nastavi. 27 (2), 7–21. DOI:10.5937/inovacije1402007D.
 • Đokić, O. (2014b). Udžbenik matematike u istraživanju TIMSS 2011. U: Mihajlović, A. (ur.). Book of abstract 3rd International Conference MATM2014 Methodolоgical Aspect of Teaching Mathematics (28–29). Third International Conference MATM2014 Methodolоgical Aspect of Teaching Mathematics, 14–15. jun 2014. Jagodina: Faculty of Education.
 • Đokić, O., Dejić, M. (2016). Motivacija za učenje kao strukturna komponenta inovativnog modela udžbenika matematike. U: Pešikan, A. (ur.). Udžbenik u funkciji nastave i učenja (405–418). Međunarodni naučni skup Udžbenik u funkciji nastave i učenja, 4. novembar 2016. Užice: Učiteljski fakultet.
 • Fan, L. & Kaeley, G. (2000). The Influence of Textbook on Teaching Strategies: An Empirical Study. Mid-Western Educational Researcher. 13 (4), 2–8.
 • Fan, L., Zhu, Y. & Miao, Z. (2013). Textbook research in mathematics education: development status and directions. ZDM Mathematics Education. 45 (5), 633–646. DOI: 10.1007/s11858-013-0539-x.
 • Gašić-Pavišić, S., Stanković, D. (2012). Obrazovna postignuća učenika iz Srbije u istraživanju TIMSS 2011. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja. 44 (2), 243–265. DOI: 10.2298/ZIPI1202243G.
 • Haggarty, L. & Pepin, B. (2002). An Investigation of Mathematics Textbooks and their Use in English, French and German Classrooms: who gets an opportunity to learn what? British Educational Research Journal. 28 (4), 567–590. DOI: 10.1080/0141192022000005832.
 • Jelić, M. (2016). Udžbenik matematike i TIMSS 2011 istraživanje (master rad). Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Jukić Matić, Lj., Glasnović Gracin, D. (2016). The use of the textbook as an artefact in the classroom – A case study in the light of a socio-didactical tetrahedron. Journal für Mathematik-Didaktik. 37 (2), 349–374. DOI: 10.1007/s13138-016-0091-7.
 • Kadijevich, Dj. M., Žakelj, A. & Gutvajn, N. (2015). Explaining differences for Serbia and Slovenia in mathematics achievement in fourth grade. Nastava i vaspitanje. LXIV (1), 21–38. DOI: 10.5937/nasvas1501021k. Margolinas, C. (Ed.). (2013). Introduction. In: Proceedings of ICMI Study 22, Task Design in Mathematics Education, 1 (9–15). UK, Oxford.
 • Marjanović, M. (2004). Metrička, euklidska, projektivna i topološka svojstva. Nastava matematike. XLIX (3–4), 1–9.
 • Marjanović, M. (2007). Dydactical analysis of primary geometric concept, II. The Teaching of Mathematics. X (1), 11–36.
 • Milinković, J., Đokić, O. i Dejić, M. (2008). Model užbenika kao osnove aktivnog učenja u nastavi matematike. Inovacije u nastavi. XXI (1), 70–79. Retrieved April 1, 2016. from: http://www.inovacijeunastavi.rs/wpcontent/uploads/arhiva/2008/INOVACIJE_1_08.pdf
 • Mullis, V. S., Martin, M. O., Ruddocn, G. J., O’Sullivan, C. Z. & Preuschoff, C. (Eds.) (2009). TIMSS 2011 Assessment Frameworks. Amsterdam: International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Retrieved April 1, 2016. from: http://TIMSSandpirls.bc.edu/TIMSS2011/international-releaseditems.html.
 • Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P. & Arora, A. (Eds.). (2012). TIMSS 2011 International Results in Mathematics: International study. TIMSS & PIRLS, Boston College. Retrived April 1, 2016. from: http://TIMSSandpirls.bc.edu/TIMSS2011/downloads/T11_IR_Mathematics_FullBook.pdf
 • Mullis, V. S. & Martin, M. (Eds.) (2013). TIMSS 2015 Assessment Frameworks. Amsterdam: International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Retrieved January 11, 2017. from: http://TIMSS.bc.edu/TIMSS2015/frameworks.html.
 • Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P. & Hooper, M. (Eds.) (2016). TIMSS 2015 International Results in Mathematics: International study. TIMSS & PIRLS, Boston College. Retrived January 11, 2017. from: http://timssandpirls.bc.edu/TIMSS2015/international-results/#/?playlistId=0&videoId=0.
 • Santos, L. & Cai, J. (2016). Curruculum and Assesment. In: Guttierez, A., Leder, G. C. & Boero, P. (Eds.) The Second Handbook of Research on the Psychology of Mathematics Education – The journey continues (153–185). Sense Publishers. DOI: 10.1007/978-94-6300-561-6_5.
 • Tarr, J. E., Reys, R. E., Reys, B. J., Chavez, O., Shih, J. & Osterlind, S. J. (2008). The Impact of Middle-Grades Mathematics Curricula and Classroom Learning Environment of Student Achievement. Journal for Research in Mathematics Education. 39 (3), 247–280. Retrieved January 11, 2017 from: http://www.jstor.org/stable/30034970.
 • Törnroos, J. (2005). Mathematics textbook, opportunity to learn and student achievement. Studies in Educational Evaluation. 31 (4), 315–327. DOI:10.1016/j.stueduc.2005.11.005.
 • Trebješanin, B. (2007). Nastavni program (kurikulum) kao činilac efikasne nastave. U: Radovanović, I. i Trebješanin, B. (ur.). Didaktičko-metodički aspekti promena u osnovnoškolskom obrazovanju i vaspitanju (23–34). Nacionalni naučni skup Didaktičko-metodički aspekti promena u osnovnoškolskom obrazovanju i vaspitanju, 30. maj 2007. Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Trebješanin, B. (2009). Psihološka istraživanja i praksa stvaranja udžbenika u Srbiji – pogled unazad i unapred. Inovacije u nastavi. 22 (4), 16–24. Retrieved February 25, 2017 from: http://www.inovacijeunastavi.rs/wp-content/uploads/arhiva/2009/INOVACIJE-04_09.pdf.
 • Valverde, G. A., Bianchi, L. J., Wolfe, R. G., Schmid, W., H. & Houang, R. T. (2002). According to the Book. Using TIMSS to investigate the translation of policy into the practice through the world of textbooks. New York: Springer Science + Business Media New York. DOI: 10.1007/978-94-007-0844-0.
 • Wijaya, A., Heuvel-Panhuizen, M. & Doorman M. (2015). Opportunity-to-learn context-based tasks provided by mathematics textbook. Educational Studies in Mathematics. 89 (1), 41–65. Springer. DOI: 10.1007/sl10649-015-9595-1.

 

Извори:

 • Dejić, M., Milinković, J. i Đokić, O. (2006a). Matematika 4 – prvi deo. Beograd: Kreativni centar.
 • Dejić, M., Milinković, J. i Đokić, O. (2006b). Matematika 4 – drugi deo. Beograd: Kreativni centar.
 • Joksimović, S. (2009a). Matematika 4a. Beograd: Eduka.
 • Joksimović, S. (2009b). Matematika 4b. Beograd: Eduka.
 • Maksimović, M. (2007a). Matematika 4 – prvi deo. Beograd: BIGZ PUBLISHING.
 • Maksimović, M. (2007b). Matematika 4 – drugi deo. Beograd: BIGZ PUBLISHING.
 • Maksimović, M. (2007c). Matematika 4 – radni list. Beograd: BIGZ PUBLISHING.
 • Marjanović, M., Popović, B., Zeljić, M. i Mandić, A. (2006a). Matematika. Beograd: Zavod za udžbenike.
 • Marjanović, M., Popović, B., Zeljić, M. i Mandić, A. (2006b). Radni listovi iz matematike. Beograd: Zavod za udžbenike.
 • Marković, B., Jevtić, Z., Milošević, B. i Isailović, M. (2009). Razigrana matematika za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Nova škola.
 • Pravilnik o programu ogleda za izdavanje udžbenika, drugih nastavnih sredstava ili udžbeničkih kompleta za I, II, III, IV i V razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (2008). Prosvetni glasnik, br. 3.
 • Pravilnik o standardima kvaliteta udžbenika i uputstvo o njihovoj upotrebi (2016). Prosvetni glasnik, br. 42.

 

Copyright © 2017 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345