Облици васпитно-образовне подршке потенцијалима даровитих ученика у разредној настави

Лејла Н. Муратовић, Универзитет у Тузли, Филозофски факултет, Босна и Херцеговина, имејл: lejlamuratovic81@gmail.com
Мевлиса М. Мусић, Основна школа „Пурачић“ , Лукавац, Босна и Херцеговина

Иновације у настави, XXX, 2017/1 стр. 96–107

| PDF | | Extended summary PDF |

doi:10.5937/inovacije1701096M

 

Резиме: Oвај pад нуди резултате истраживања чији је циљ био утврдити доминантне облике васпитно-образовне подршке потенцијалима даровитих ученика у пракси разредне наставе. Истраживање је спроведено у осам основних школа на подручју Тузланског кантона, на узорку од стотину и једног наставника разредне наставе. Од инструмената кориштен је Aнкетни упитник за наставнике, конструисан за потребе овог истраживања. Дескриптивном статистиком и израчунавањем хи-квадрат теста утврђено је да су доминантни облици којима се подстиче потенцијал даровитости у пракси разредне наставе ваннаставне активности и додатна настава. Спроведено истраживање је, такође, потврдило и врло велики степен кориштења индивидуализoваног приступа сваком ученику, групног рада, те обогаћивања наставних програма. Добивени резултати указују на широк дијапазон кориштења облика васпитно-образовне подршке потенцијалима даровитих ученика у пракси разредне наставе, те нам могу послужити као додатни импулс за активности на плану системске бриге о даровитим ученицима.
Кључне ријечи: даровитост, даровити ученици, васпитно-образовна подршка, разредна настава.

Summary: This paper offers results of the research which aim was to determine dominant forms o pedagogical-educational support to potentials of gifted students in praxis of the first cycle of primary education. The research was conducted in eight primary schools in the area of Tuzla canton, and the sample included 101 primary school teachers. The questionnaire, specially designed for this purpose, was used as the instrument. Descriptive statistics and calculating chi-square test proved that dominant forms of stimulating giftedness in praxis of the primary school education are afterschool activities and additional classes. The completed research proved that there is a great degree of using individual approach to each student, group work and enriching the curricula. The given results point at the wide use of the forms of pedagogical-educational support to potentially gifted students in the praxis of the primary school teaching, so they can serve us as an additional impulse for activities ate the plan of systematical care about the gifted students.
Key words: giftedness, gifted students, pedagogical-educational support, primary school teaching.

Литература

 • Adžić, D. (2011). Darovitost i rad s darovitim učenicima. Кako teoriju prenijeti u praksu. Život i škola. 25 (1/2005), 171–184.
 • Arsić, Z., Vučinić, D. (2013). Individualizovana nastava u funkciji podsticanja razvoja darovitosti i kreativnosti kod učenika. Zbornik radova Filozofskog fakulteta. XLIII (2), 25–39.
 • Avramović, Z., Vujačić, M. (2009). Odnos nastavnika prema darovitim učenicima. Pedagoška stvarnost. 55 (9–10), 878–889.
 • Bognar, L., Matijević, M. (1993). Didaktika. Zagreb: Školska knjiga.
 • Cvetković Lay, J., Sekulić Majurec, A. (1998). Darovito je, što ću s njim?. Zagreb: Alinea.
 • Čudina-Obradović, M. (1991). Nadarenost: razumjevanje, prepoznavanje, razvijanje. Zagreb: Školska knjiga.
 • Frydenberg, E. & O’Mullane, A. (2000). Nurturing talent in the Australian context: A reflective approach. Roeper Review. 22 (2), 78–85.
 • Grandić, R., Letić, M. (2008). Pedagoška strategija podsticanja darovitosti. Pedagoška stvarnost. 54 (9–10), 865–881.
 • Jelavić, F. (1998). Didaktika. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Koren, I. (1989). Kako prepoznati i identificirati nadarenog učenika. Zagreb: Školske novine.
 • Lassig, C. J. (2009). Teachers’ attitudes towards the gifted: the importance of professional development and school culture. Australasian Journal of Gifted Education. 18 (2), 32–42.
 • Maksić, S. (2007). Darovito dete u školi. Beograd: Zavod za udžbenike.
 • Malušić, S., (2000). Daroviti učenici i rad sa njima. Beograd: EMKA.
 • Milić, S. (2011). Identifikovanje darovitih učenika u osnovnoj školi i rad sa njima. Nova škola: časopis za teoriju i praksu. VII, 109–123.

 

Copyright © 2017 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345