Поучавање и усвајање читалачке писмености у млађим разредима основне школе у Црној Гори

Дијана Љ. Вучковић, Универзитет Црне Горе, Филозофски факултет, имејл: dijanav@ac.me
Иновације у настави, XXX, 2017/2 стр. 68–81

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije1702068V

 

Резиме: Циљ истраживања био је испитати мишљења учитеља о томе како је читалачка писменост контекстуализована у основној школи у Црној Гори и шта би требало урадити за њено унапређење. Под контекстом подразумијевамо: Предметни програм (2011), методе поучавања и стратегије учења читања, уџбенике, породични и школски амбијент и њихову подршку развоју читалачке писмености. Истраживање је реализовано квалитативном методологијом, путем технике групног интервјуа. Поставили смо низ проблемских питања у вези са елементима који се, према истраживањима, сматрају одлучујућим за развој читалачке писмености. То су: фонолошка свјесност, графофонемско знање, течност читања, методе усвајања и развоја рјечника, надгледање разумијевања прочитаног, сарадничко учење, употреба графичких и семантичких организатора знања, одговарање на питања и постављање питања, уочавање структуре текста и сажимање текста. Ови су елементи анализирани у поменутим контекстуалним оквирима. Пошли смо од претпоставке да ће испитаници (N = 36) указати на недостатке у посматраном контексту. Издвојене су кључне констатације и обављена категоризација према постављеним питањима. Наши испитаници у свакој контекстуалној категорији указују на елементе које би требало побољшати ради унапређења читалачке писмености. Нарочито су издвојили да је потребно радити на: усвајању и развоју рјечника, сарадничком учењу, употреби графичких и семантичких организатора знања и уочавању структуре текста. Сви поменути елементи саставни су дио језичке наставе, али их очито треба експлицитније програмски поставити и обезбиједити додатну методичку подршку њиховом унапређењу.

Кључне ријечи: предметни програм, настава матерњег језика, поучавање читања, учење читања, учење читањем.

 

Summary: The aim of this research was to examine the teachers’ opinions on the contextualization of reading literacy in elementary schools in Montenegro and what should be done for its improvement. The context in question entails: Subject program (2011), teaching methods and learning strategies of reading, textbooks, family and school environment and their support for the development of the reading literacy. The research included qualitative methodology approach and group interviews. We set up a series of problem-solving questions related to the elements which are considered, according to previous research, critical for the development of reading literacy. These are: phonological awareness, grapho-phonemic skills, reading fluency, vocabulary adoption and development methods, reading comprehension monitoring, co-operative learning, the use of graphic and semantic knowledge organizers, asking and answering, identifying textual structures, and summarizing. These elements were analyzed in the above contextual framework. We started from the assumption that the respondents (N=36) would point out the flaws in the given context. The key findings were singled out and followed by the categorization of the questions. Our respondents, in each category, indicated the contextual elements that should be improved in order to improve reading literacy.They particularly singled out the need to work on: the adoption and development of vocabulary, collaborative learning, the use of graphic and semantic organizers of knowledge, and the identification of the structure of the text. All these elements are an integral part of language teaching, but they obviously need to be more explicitly set out in the program and their improvement demands additional methodological support.

Key words: subject program, teaching mother tongue, reading instruction, learning to read, learning by reading.

 

Литератур

 • Alvermann, D. E., Unrau, N. J. & Ruddell, R. B. (Eds.) (2013). Theoretical models and processes of reading (6th ed.). Newark, DE: International Reading Association.
 • Blagdanić, S. (2008). Metodička efikasnost mreže pojmova u nastavi poznavanja prirode. Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Cvetanović, Z. (2015). Reproduktivna pitanja za tumačenje književnog teksta u prvom razredu osnovne škole. Inovacije u nastavi. XXVIII (4), 44–53.
 • Čudina-Obradović, M. (2014). Psihologija čitanja – od motivacije do razumijevanja. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • Dollins, C. A. (2016). Crafting Creative Nonfiction: From Close Reading to Close Writing. The Reading Teacher. 70 (1), 49–58.
 • EACEA P9 Eurydice (2011). Poučavanje čitanja u Europi. Konteksti, politike i prakse. Retrieved January 23, 2017. from: www: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice.pdf.
 • Fern, E. F. (2001). Advanced Focus Group Research. Thousand Oaks: Sage.
 • Fisher, D. & Frey, N. (2014). Close reading and writing from sources. Newark, DE: International Reading Association.
 • Fisher, D., Frey, N. & Lapp, D. (2008). Shared readings: Modeling comprehension, vocabulary, text structures and text features for older readers. The Reading Teacher. 61 (7), 548–556.
 • Halmi, А. (2005). Strategije kvalitativnih istraživanja u primijenjenim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Ilić, P., Maljković, M., Košničar, S. (2013). Čitanjem ka stvaranju – stvaranjem ka čitanju. Novi Sad: Gradska biblioteka, Prometej.
 • Kostić, A. (2006). Kognitivna psihologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Milatović, V. (2005). Metodika nastave početnog čitanja i pisanja. Beograd: TOPY.
 • Mrkalj, Z. (2016). Sticanje veštine čitanja i razumevanja pročitanog. U: Mrkalj, Z. (ur.). Od bukvara do čitanki: metodička istraživanja (135–163). Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Nastavni predmet Crnogorski jezik i književnost, predmetni program za I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX razred osnovne škole (2011). Podgorica: Ministarstvo prosvjete i nauke i Zavod za školstvo Crne Gore.
 • Nikolić, M. (2006). Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • OECD (2013). PISA 2015 – Draft Reading Literacy Framework. OECD Publishing.
 • Opačić, Z. (2015). Pretpostavljeni čitalac (kulturni i ideološki kontekst književnosti za decu). Inovacije u nastavi. 28 (4), 18–28. DOI: 10.5937/inovacije 1504018O.
 • Paul, R., Elder, L. (2004). The Miniature Guide to Critical Thinking: Concepts & Tools. Retrieved January 17, 2017. from: www: http:// www.criticalthinking.org.pdf.
 • Pavlović Babić, D., Baucal, A. (2009). Razumevanje pročitanog PISA 2003 i PISA 2006. Beograd: Ministarstvo prosvete Republike Srbije i dr. izdavači.
 • Pijaže, Ž., Inhelder, B. (1978). Intelektualni razvoj deteta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.атура
 • Popović, D. (2009). Neumjetnički tekstovi u nastavi jezika. U: Popović, D. (ur.). Nastava maternjeg jezika i književnosti (7–19). Podgorica: Zavod za školstvo.
 • Popović, D. (2014). Čitati – razumjeti – znati. Savremeni pristup nastavi jezika. Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Pufpaff, L. A. (2011). Adapted Assessment of Phonological Sensitivity Skills: A Preliminary Investigation. Communication Disorders Quarterly. 33 (1), 13–22.
 • Vučković, D. (2010). Koncept čitalačke pismenosti u crnogorskim udžbenicima jezika za drugi ciklus osnovne škole. U: Bežen, A. & Majhut, B. (ur.). Redefiniranje tradicije: dječja književnost, suvremena komunikacija, jezici i dijete (253–270). Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu & ECNSI.
 • Vučković, D. (2016). Montenegrin Teachers’ Perception of the Acquisition of Literary Terms in Primary School. Croatian Journal of Education. 18 (2), 419–446. DOI:10.15516/cje.v18i2.1601.
 • Vučković, M. (1993). Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavnasredstva.

Извори

 • Vučković, D., Pajović, M., Vuјić, N. i Mujičić, A. (2011а). Kako to može 2 (književnost za drugi razred osnovne škole – udžbenik). Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Vučković, D., Pajović, M., Vuјić, N. i Mujičić, A. (2011b). Kako to može 2 (književnost za drugi razred osnovne škole – priručnik za nastavnike). Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

 

Copyright © 2017 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345