Андрић и Бајрон или Преображај лепотом – „Бајрон у Синтри“ као предлог за школску лектиру –

Слађана В. Јаћимовић, Учитељски факултет, Универзитет у Београду, имајл: sladjana.jacimovic@uf.bg.ac.rs
Иновације у настави, XXX, 2017/3, стр. 75–81

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije1703075J

 

Резиме: У раду се, у контексту континуитета присутности дела Иве Андрића у школским програмима, даје предлог за ново, додатно читање и тумачење овог великог писца српске књижевности. Сматрамо да у школску лектиру треба уврстити и приповетку „Бајрон у Синтри“, а разлози због којих из пишчевог богатог приповедног опуса издвајамо управо ову приповетку су бројни. Склон да у свом делу укршта фактографско са фикционалним, Андрић је о Бајрону испричао своју причу, кроз коју је, њему својственим умећем, описао до којих све понора и којих узлета може доћи људско биће у трагању за смислом и смирењем. У мајсторски грађеној приповеци, која је сва од флуидних наговештаја и унутарње психолошке драматичности, у ономе што припада спољном свету, као и у „муњевитим визијама“, а не у развијеној епској наративности, приповедач читаоца суочава са дејством лепоте која у „чулнику“, какав је Бајрон доиста и био, отвара поноре и буди дотад неслућене димензије у којима се остварује оно што ни у жудњи не може прецизно да се одреди. Читање и тумачење отворили би и ученицима нове просторе у сагледавању Андрићеве приповедачке вештине, показали како се литерарни мотиви додирују и преосмишљавају у делима врхунских писаца и суочили их са питањима о сложености људске природе и запитаношћу над светом и могућностима које се у њему непрестано нуде и ускраћују.

Кључне речи: школски програми, биографија, фикција, лепота, епифанија, самоизградња.

 

Summary: The paper proposes, within the context of the continuity of the presence of Ivo Andrić in the curricula, a new, additional reading and interpretation of this great Serbian writer. The short story that should be included in the school reading list is the story “Byron in Sintra” and the reasons for selecting this story from the writer’s wide literary opus are numerous. Inclined to combine the factual and the fictional in his work, Andrić told his story about Byron in which, in his unique style, he described the highs and the lows that human beings can reach in their pursuit of meaning and serenity. In this masterfully written short story, full of fluid hints and inner psychological drama, through what belongs to the outer world, as well as through “flashing visions” and not by means of an epic narrative, the writer confronts the reader with the effect of the beauty that in a “man of senses”, such as Byron, opens an abyss and arouses previously undreamed of dimensions where things, which even desire cannot define precisely, can be realised. The reading and interpretation of the story would provide the students with new possibilities for understanding Andrić’s story-telling skills, show how literary motifs correlate and call for reconsideration in the works of the great writers, as well as confront them with the questions regarding the complexity of the human nature, the world in general and the opportunities and obstacles that it constantly provides.

Keywords: curriculum, biography, fiction, beauty, epiphany, self-development.

 

Литература

  • Andrić, I. (1935). Rukopis-koncept pripovetke CINTRA. Lični fond Ive Andrića. Arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti, signaturа IA, 185.
  • Andrić, I. (1964). Jelena, žena koje nema. Sabrana dela Ive Andrića, knj. 7. Beograd – Zagreb – Sarajevo – Ljubljana: Prosveta – Mladost – Svjetlost – Državna založba Slovenije.
  • Andrić, I. (1976). Staze, lica, predeli. Sabrana dela Ive Andrića, knj. 10. Beograd – Zagreb – Sarajevo – Ljubljana – Skopje: Prosveta – Mladost – Svjetlost – Državna založba Slovenije – Misla.
  • Brajović, T. (2015). Između ponora i uzleta: dva lica erotizma u Andrićevoj priči „Bajron u Sintri“. Sveske Zadužbine Ive Andrića. 34 (32), 158–190.
  • Stojanović, D. (2003). Lepa bića Ive Andrića. Podgorica – Novi Sad: CID – Platoneum.
  • Zbornik o Andriću (1999). Beograd: Srpska književna zadruga.

 

Copyright © 2017 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345