Преводилачка радионица као начин решавања проблема и дилема у универзитетској настави превођења

Сандра М. Јосиповић, Филолошки факултет, Универзитет у Београду, имејл: sandrajosipovic@gmail.com
Иновације у настави, XXX, 2017/4, стр. 135–143

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije1704135J

 

Резиме: Рад се фокусира на преводилачку радионицу која је настала као резултат сарадње између професорке Дипаните Дате са Универзитета у Ниошји, у Индији, и Катедре за англистику Филолошког факултета у Београду. Професорка Дата је рекла да је један од циљева радионице превођење са српског језика на енглески језик свих написа о посети Рабиндраната Тагора Србији 1926. године и о његовој рецепцији у Србији. Значај ове радионице је истакла професорка Дата рекавши да превођење овог писца у Србији скоро уопште није било предмет проучавања у оквиру студија о њему. Рад описује проблеме у преводу ових текстова и приступе који се користе у решавању тих проблема из перспективе теоретичара превођења. Један од циљева је да се покаже да оваква радионица може да буде корисно средство у универзитетској настави превођења помоћу којег ће се студенти упознати са другом културом. Пошто се говори о српској и индијској култури, овај рад анализира радионицу у оквиру Деридиног концепта гостопримства. Изводи се закључак да овакав преводилачки пројекат може допринети да студенти усаврше преводилачке вештине, као и да зближи две различите културе.

Кључне речи: преводилачка радионица, настава превођења, култура, гостопримство.

 

Summary: The paper focuses on the translation workshop as the result of the collaboration between professor Dipannita Datta of the Neotia University in India and the English department at the Faculty of Philology in Belgrade. Professor Datta said that one of the aims of the workshop was to translate from Serbian into English the reports on the visit of Rabindranath Tagore to Serbia in 1926 and his reception there. The significance of this translation task is stressed by professor Datta who says that the translation of Tagore in Serbia is practically non-existent in Tagore  scholarship. The paper describes the problems encountered in translation and the approach taken to solve them from the perspective of translation studies. One of the goals is to show that the translation workshop can be used as means of teaching translation to university students and introducing them to some other culture. Since Serbian and Indian cultures are in contact here, the translation workshop is explained in the light of Derrida’s concept of hospitality. The conclusion is that such a translation project can improve students’ skills in translation and bring together different cultures.

Keywords: translation workshop, teaching translation, culture, hospitality.

 

Литература

 • Baker, M. (2011). In other Words. Abingdon: Routledge.
 • Bigović, R. (ur.) (2008). Srpsko-engleski i englesko-srpski teološki rečnik. Beograd: Hrišćanski kulturni centar.
 • Bujas, Ž. (ur.) (2005). Veliki hrvatsko-engleski rječnik. Zagreb: Nakladni zavod Globus.
 • Datta, D. (2015/2016). Translating Tagore in Serbia: Certain Inter-Cultural Perspectives (An Introduction). Philologia. 13/14, 105–119.
 • Derrida, J. (2000). Hostipitality. Angelaki. 5 (3), 3–18.
 • Derrida, J. (2007). What is a „relevant“ translation? In: Venuti, L. (ed.). The Translation Studies Reader (423–447). New York and London: Routledge.
 • Drvodelić, M. (ur.) (1973). Englesko-hrvatski ili srpski rječnik. Zagreb: Školska knjiga.
 • Đurić, V. (2007). Lirika R. Tagora. U: Tagore, R. Gradinar / Pevačeve žrtve (225–240). Beograd: Feniks Libris.
 • Filipović, R. (ur.) (1990). Englesko-hrvatski ili srpski rječnik. Zagreb: Školska knjiga i Grafički zavod Hrvatske.
 • Kovačević, Ž. (ur.) (1991). Srpsko-engleski rečnik idioma, izraza i izreka. Beograd: Filip Višnjić.
 • Nešović, S. (1968). Moša Pijade i njegovo vreme. Beograd: Prosveta i Mladinska knjiga.
 • O’Gorman, K. (2006). Jacques Derrida’s philosophy of hospitality. Edinburgh: Heriot-Watt University.
 • Pajin, D. (2010). Rabindranat Tagore u svetu reči. Zlatna greda. 110, 60–64.Pejčić, J. (1998). Kultura i pamćenje. Beograd: Stubovi kulture.
 • Perić, A. (1986). Nauka o prevođenju i didaktika prevođenja. U: Čavić, E. i Đukanović, J. (ur.). Prevođenje i nastava stranih jezika (5–13). Simpozijum Prevođenje i nastava stranih jezika, 20. i 21. 11. 1981. Beograd: Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije, Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije.
 • Petrović, S. (2011). O indijskoj književnosti. Novi Sad: Akademska knjiga.
 • Said, E. (1994). Culture and Imperialism. New York: Vintage Books.
 • Stevanović, M. i sar. (ur.) (1967). Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika. Tom I. Novi Sad – Zagreb: Matica srpska – Matica hrvatska.
 • Stevanović, M. i sar. (ur.) (1971). Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika. Tоm IV. Novi Sad: Matica srpska.
 • Stevanović, M. i sar. (ur.) (1973). Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika. Tom V. Novi Sad: Matica srpska.
 • Stevanović, M. i sar. (ur.) (1976). Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika. Tom VI. Novi Sad: Matica srpska.
 • Stojnić, M. (1980). O prevođenju književnog teksta. Sarajevo: Svjetlost.
 • Wehmeier, S. (ur.) (2003). Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford: Oxford University Press.

 

Copyright © 2017 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345