Терминалне вредности – животни циљеви: перспектива студената будућих учитеља и васпитача

Жана П. Бојовић, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, имејл: bojovic@ucfu.kg.ac.rs
Иновације у настави, XXX, 2017/4, стр. 35–48

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije1704035B

 

Резиме: У теоријском делу рада се разматра феномен вредности и вредносних оријентација, образлажу различите класификације вредности и вредносних оријентација младих, са акцентом на Рокичевој листи вредности. На случајном узорку од двеста педесет и два студента Учитељског факултета у Ужицу, који, углавном, похађају студенти Златиборског округа, на крају школске 2014/15. године, спроведена је делимично ревидирана Рокичева листа терминалних вредности са основним циљем да се утврди како студенти Учитељског факултета процењују сопствене актуелне терминалне вредности – циљеве, као и да ли су се испољиле разлике међу испитиваним генерацијама. Израчунавањем аритметичке средине и стандардне девијације утврђене су ранг-позиције вредности на манифестном нивоу. Добијени резултати показују да су студенти Учитељског факултета оријентисани ка следећим животним циљевима: породична сигурност, срећа, слобода, али и да су идентификоване извесне разлике у рангирању осталих терминалних вредности. Резултати истраживања су значајни јер сугеришу потребу за сталним преиспитивањем структуре вредносног склопа из перспективе студената који су изложени интензивним техничко-технолошким, демографским, глобализацијским и другим променама. Идентификација вредности и животних стилова студената има педагошки и општедруштвени значај и пружа значајна сазнања о личним профилима младих који се припремају за одређено занимање.

Кључне речи: вредности, вредносне оријентације, Рокичева листа, терминалне вредности, животни циљеви, студент, иницијално образовање учитеља и васпитача.

Summary: The theoretical part of the paper looks at the phenomenon of values and value orientations and explains, by focusing on the Rokeach Value List, different classifications of the values and value orientations of the younger population. At the end of the school year 2014/15, a partially revised Rokeach Survey of Terminal Values was conducted on a random sample of 252 students
of the Pedagogical Faculty in Uzice which is mainly attended by students from Zlatibor district. The basic goal of the survey was to determine how students of the Pedagogical Faculty assess their current terminal values – goals, as well as to establish whether there were any differences among the surveyed generations. The ranking list of values at the manifest level was determined by applying the arithmetic mean and standard deviation. The obtained results indicate that the students of the Pedagogical Faculty are oriented towards the following life goals: family safety, happiness, freedom. However, some differences in the ranking of other terminal values have been identified. The results of the research are significant because they suggest the need for a constant review of the value structure from the perspective of students who are exposed to intensive technical-technological, demographic, globalisation and other changes. The identification of values and lifestyles of students has pedagogical and social importance and provides significant insights into personal profiles of young people preparing for a particular occupation.

Keywords: values, value orientations, Rokeach Value List, terminal values, life goals, students, preschool and primary school teachers’ initial training.

Литература

 • Akers, M. D. & Giacomino, D. E. (1999). Personal Values of Certified Internal Auditors. Internal Auditing. (january/february), 19–27.
 • Аlargić, D. (2012). Karakteristike pojedinca kao činioci sistema vrednosti pripadnika Vojske Srbije (doktorska disertacija). Beograd. Posećeno 10. 10. 2014. godine na: https://fedorabg.bg.ac. rs/fedora/get/o:6063/bdef:Content/get.
 • Alas, R. & Edwards, V. (2013). Work-related values: A comparison of Estonia and Finland. Journal of Business Economics and Management. 6 (4), 207–217.
 • Allport, G. W. et al. (1960). A study of Values. Boston: Houghton Mifllin.
 • Arnett, Ј. Ј. (2002). The Psychology of Globalization. American Psychologist. 57 (10), 774–783. DOI:10.1037//0003-066X.57.10.774.
 • Berry, J. W. (1993). Ethnic identity in plural societies. In: Bernal, M. E. & Knight, G. P. (Eds.). Ethnic identity: Formation and transmission among Hispanics and other minorities (271–296). Albany: State University of New York Press.
 • Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. International Journal of Applied Psychology. 46, 5–34.
 • Berry, J. W. (1998). Acculturative stress. In: Organista, P. B., Chun, K. M. & G. Mar´ın (Eds.). Readings in ethnic psychology (117–122). New York: Routledge.
 • Bruno, L. & Lay, E. (2008). Personal Values and Leadership Effectiveness. Journal of Business Research. 61(6), 678–683.
 • Budimir Ninković, G. (2004). Vrednosne orijentacije mladih i odraslih. Jagodina: Učiteljski fakultet.
 • Bukvić, D. (1984). Vrednosne orijentacije naših studenata: analiza istraživanja u obrazovanju. U: Zbornik br.6. (7–14). Užice: Pedagoška akademija.
 • Giacomino, D. E., Brown, J. & Akers, M. D. (2011). Generational Differences of Personal Values of Business Students. American Journal of Business Education. 4 (9), 19–30.
 • Fagenson, E. A. (1993). Personal Value Systems of Men and Women Entrepreneurs versus Managers. Journal of Bisiness Venturing. 8, 409–430.
 • Franc, R., Sučić, I., Šakić, V. (2008). Vrijednosti kao rizični i zaštitni čimbenici socijalizacije mladih. Diacovensia. 6 (1), 135–146.
 • Furlong, A. & Cartmel, F. (1997). Young People and Social Change. Buckingham: Open University Press.
 • Havelka, N. (1975). Istraživanje vrednosti kod nas. Psihologija. 8 (3–4), 139–149.
 • Havelka, N. (1990). Efekti osnovnog školovanja. Beograd: Institut za psihologiju.
 • Havelka, N. (1995). Vrednosne orijentacije učenika i njihova očekivanja od budućeg zanimanja. Psihološka istraživanja. 47 (7), 89–125.
 • Havelka, N. (2000). Učenik-nastavnik u obrazovnom procesu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Janjetović, D. (1997). Preferencije životnih stilova adolescenata i njihovo opažanje životnog stila roditelja. Sociološki pregled. 31 (1), 55–71.
 • Joksimović, S. (1992). Odnos učenika prema pojedinim načinima života kao pokazatelj njihovih vrednosnih orijentacija. Psihologija. 25 (1–2), 7–23.
 • Joksimović, S. (2001). Struktura i korelati vrednosnih orijentacija srednjoškolskih učenika. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja. 33 (201–214).
 • Joksimović, S., Maksić, S. (2006). Vrednosne orijentacije adolescenata: usmerenost prema sopstvenoj dobrobiti i dobrobiti drugih. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja. 38 (2), 415–429.
 • Kehily, M. J. (2007). Understanding Youth: Perspectives and Practices. London: Sage Publications.
 • Kluckhohn, C. (1962). Values and Value Orientations in the Theory of Action: An Exploration in Definition and Classification. In: Parsons, T. & Shils, E. A. (Eds.). Toward a General Theeory of Action (388–433). New York: Harper and Row.
 • Kuzmanović, B. (1995). Društvene promene i promene vrednosnih orijentacija učenika. Psihološka istraživanja. 47 (7), 17–49.
 • Kuzmanović, B. (1995). Preferencije društvenih ciljeva. Psihološka istraživanja.47 (7), 49–71.
 • Lazarević, D., Sinđelić, M. (1985). Vrednosne orijentacije studenata budućih vaspitača u predškolskim ustanovama. Predškolsko dete. 3, 111–118.
 • Lazarević, D., Janjetović, D. (2003). Vrednosne orijentacije studenata budućih vaspitača. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja. 35, 289–307.
 • Lindh, K. & Korhonen, V. (2010). Youth values and value changes from cultural and transnational perspectives. In: Korhonen, V. (ed.). Cross-cultural Lifelong Learning. (135–166). Tampere: Tampere University Press.
 • Matejević, M. (2008). Vrednosne orijentacije nastavnika. Inovacije u nastavi. 21 (2), 29–38.
 • Mayton, D. M. et al. (1994). Human Values and Social Issues: An Introduction. Journal of Social Issues. 50 (4), 1–8. DOI:10.1111/j.1540-4560.1994.tb01194.
 • Мiliša, Z., Bagarić, M. (2012). Stilovi ponašanja i vrijednosne orijentacije. Medianali. 6 (12), 68–104.
 • Miliša, Z. i sar. (2015). Kriza vrijednosti kao kriza odgoja. Mostariensia. 19 (2), 7–20.
 • Mladenović, U., Knebl, J. (2000). Vrednosne orijentacije i preferencije stilova života adolescenata. Psihologija. 33 (3–4), 435–454.
 • Nikolić, R., Radović, V. Ž. (2012). Preferencije vrednosti darovitih učenika. U: Darovitost i moralnost (609–626). Vršac, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihail Palov“, Arad (Romania), Universitatea de Vest „Aurel Vlaicu“, Bitolj (BJR Makedonija), Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski“, Ptuj (Slovenija), REVIVIS – Institut za razvijanje nadarenosti.
 • Pantić, D. (1990). Promene vrednosnih orijentacija mladih u Srbiji. Beograd: Institut društvenih nauka, Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje. Popadić, D. (1995). Uzrasne i generacijske razlike u preferenciji životnih stilova. Psihološka istraživanja. 47 (7), 71–89.•• Passakos, C. (1996). Stability or change in personal valus? The 8th European Conference on Personality. Ghent (Belgium).
 • Petrović-Bjekić, D. (1995). Životni stilovi nastavnika. Psihologija. 28 (1), 133–148.
 • Petrović, Ј., Zotović, М. (2012). Аdolescenti u Srbiji: U traganju za novim vrednostima. Teme. 1, 47–66.
 • Robbins, S. (2003). Organizational Behavior. Englewood Cliffs: Prentice Hall Inc.
 • Rejk, B., Edkok, K. (1978). Vrednosti, stavovi i promena ponašanja. Beograd: Nolit.
 • Roche, J., Tucker, S., Flynn, R. & Thomson, R. (1997). Youth in Society. Contemporary Theory, Policy and Practice. New York, London: Sage Publications Ltd.
 • Rokeach, M. (1973). Change and stability in American value systems, 1968/1971. Public Opinion Quarterly. 38 (2), 222–238.
 • Connor, P. E. & Becker, B. W. (2003). Personal Value Systems and Decision-Making Styles of Public Managers. Public Personnel Management. 32 (1), 155–181.
 • Segall, M. H. et al. (1998). Cross-cultural psychology as a scholarly discipline: On the flowering of culture in behavioral research. American Psychologist. 53 (10), 1101–1110.
 • Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: theoretical advances and empirical tests in 20 countries. In: Zanna, M. (ed.). Advances in Experimental Social Psychology, 25 (1–66). New York: Academic Press.
 • Schwartz, S. H. (2012). An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. Online Readings in Psychology and Culture, 2 (1). Retrieved January 31, 2014. from: http://dx.doi.org/10.9707/2307–0919.1116.
 • Tetlock, P. E. (1986). A value pluralism model of ideological reasoning. Journal of Personality and Social Psychology. 45 (50), 819–827.
 • Trebješanin, Ž. (2000). Rečnik psihologije. Beograd: Stubovi kulture.
 • Šram, Z. (2003). Vrijednosne orijentacije i struktura ličnosti: Relacije na srednješkolskom uzorku završnog razreda. Pedagogija. 41 (3–4), 91–114.
 • White, W. (1967). Čovek organizacije. Beograd: Prosveta.
 • Wyn, J., White, R. (1997). The concept of youth. Rethinking youth. 8–26. http://dx.doi.org/10.4135/9781446250297.n2.

 

Copyright © 2017 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345