Ставови ученика млађег школског узраста о начину коришћења слободног времена и боравку у природи

Драган С. Бранковић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, имејл: dragan.brankovic@uf.bg.ac.rs
Драган Д. Мартиновић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Иновације у настави, XXXI, 2018/2, стр. 22–28

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije1802022B

 

Резиме: Истраживање је спроведено ради утврђивања начина провођења слободног времена деце, учесталости боравка деце у природи, као и ставова деце према активностима у природи и вишедневном боравку у природи у форми камповања. Методом експерименталног истраживања, помоћу техника теоријске анализе и посебно конструисаног анкетног упитника, дошли смо до резултата који су за анализу и разматрање. Алармантан податак представља чињеница да чак 20% деце истраживаног узраста проводи слободно време уз телевизоре и рачунаре, док чак 45% деце не борави често у природи. Три најчешће навођена разлога због којих испитаници не проводе време у природи су: школске обавезе, обавезе родитеља и чињеница да у околини нема природе. Наведени подаци упућују на потребу за организованим, системским боравком деце у природи за време викенда у виду полудневних или целодневних излета или екскурзија, као и вишедневних кампова организованих за време летњег распуста. Чак 84,9% ученика би волело да своје слободно време проведе на кампу, што испуњава један од најважнијих услова за системско спровођење овог програма. Деца су свесна вредности боравка у природи и имају потребу и жељу да своје слободно време проводе у природи, у чему се и огледа практични значај овог рада.

Кључне речи: слободно време, боравак у природи, камповање, ставови, ученици.

 

Summary: This survey was conducted to determine how children spend their free time, the frequency of spending time outdoors, as well as the attitudes of children toward outdoor activities and spending several days in the nature in the form of camping. By using the method of experimental research, the techniques of theoretical analysis and a specially designed questionnaire, we obtained the results for the analysis and consideration. What is alarming is the fact that even 20% of the children in the lower grades of primary school spend their free time in front of televisions and with computers, while as many as 45% of children rarely spend time in nature. The three most frequently cited reasons for not spending enough time in nature include school obligations, parents’ obligations and the fact that there is no nature in the respondents’ environment. The data indicate the need for an organised, systematic stay in the countryside at weekends in the form of half-day or full-day trips and excursions, as well as multi-day camping trips organised during summer holidays. The willingness of as many as 84.9% of the respondents to spend their free time camping meets one of the most important requirements for a systemic implementation of this programme. The children are aware of the value of spending time in nature and they feel the need and desire to spend their free time outdoors, which reflects the practical significance of this study.

Кeywords: free time, spending time outdoors, camping, attitudes, pupils.

 

Литература

 • Bondžić, J. (2012). Logorovanje kao oblik vannastavne aktivnosti učenika trećeg i četvrtog razreda osnovne škole(master rad). Beograd: Učiteljski fakultet,Univerzitet u Beogradu.
 • Dabović, M., Dobrijević, S.,Miletić, K., Višnjić, D., Miletić, V. (2009). Ocena značaja i organizacije praktične nastave logorovanja od strane studenata Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu. Fizička kultura. 63 (1), 102–108.
 • Jenkins, J. M.& Pingram, J. J. (2003). Encyclopedia of Leisure and Outdoor Recreation. London: Routledge.
 • Li, Q. (2010). Effect of forest bathing trips on human immune function. Environ Health Prev Med. 15 (1), 9–17.
 • Juhas, I., Orlić, A., Lazarević, D., Janković, N., Matić, M. (2011). Stav studenata Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja prema krosu.Fizička kultura. 65 (1), 46–51
 • Knežević, R. (2015). Izveštaj sa kampa „Džanići 2015“. Povratak prirodi. 2–3, 19.
 • Lazarević, D., Orlić, A., Lazarević, B., Radisavljević-Janić, S. (2015). Stavovi učenika ranog adolescentnog uzrasta prema fizičkom vaspitanju. Fizička kultura. 69 (2), 88–98.
 • Martinović, D., Branković, D., Pelemiš, V. (2013). Stavovi roditelja prema aktivnostima u prirodi. Crnogorska sportska akademija „Sport Mont“ . 37, 38, 39, 308–315.
 • Miletić, V. (2011). IZLAZ, Iza otvorenih vrata. Beograd: SIA.
 • Miletić, K. (2016). Organizovano pešačko kretanje u prirodi. Povratak prirodi. 5, 20–23.
 • Rot, N. (2003). Osnovi socijalne psihologije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Simov, S., Minić, J., Stojanović, D. (2012). Učestalost pojave lošeg držanja tela i ravnih stopala kod dece predškolskog uzrasta. Udruženje specijalista sportske medicine Srbije.
 • Višnjić, D., Jovanović, A., Miletić, K. (2004). Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Beograd: Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu.
 • Vučković, G., Dopsaj, M. (2011). Stavovi studenata kriminalističko-policijske akademije o nastavi specijalnog fizičkog obrazovanja. Fizička kultura, 65 (2), 33–41.

 

Copyright © 2018 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345