Наставни предмети у програмима педагошких (учитељских) факултета у Србији у функцији развијања комуникативних језичких компетенција будућих учитеља – преглед и анализа –

Буба Д. Стојановић, Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању, имејл: bubast@ucfak.ni.ac.rs
Данијела Б. Мишић, Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању
Иновације у настави, XXXI, 2018/3, стр. 108–123

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije1803108S

 

Резиме: У раду истражујемо колико су у програмима педагошких/учитељских факултета у Србији заступљени предмети који садржајима омогућују даље развијање језичких и комуникативних компетенција студената из области српског као матерњег и службеног језика, и енглеског као страног језика. Компаративна анализа почива на броју заступљених предмета, фонду часова, као и броју кредита, на основу чега се може сагледати удео одређене групе предмета, било обавезних или изборних.
Добијени подаци показују да се, упркос неуједначености у заступљености предмета који се тичу српског језика и књижевности, њихов број повећава са годинама студија (мада не на свим факултетима); када је реч о предметима који се односе на енглески језик, број обавезних предмета се смањује са годинама студија; посебно је алармантно стање када је реч о предметима којима се развијају вештине комуницирања, јер један или ниједан предмет није довољан да се студенти оспособе за успостављање успешне комуникације са васпитаницима.
У складу са тим, при наредној акредитацији студијских програма заслужено место треба дати предметима који се тичу српског језика као матерњег и службеног у Републици Србији, енглеског као првог страног језика, али и предметима који се тичу комуникативних језичких вештина.

Кључне речи: иницијално образовање, учитељ, наставни предмети, наставни програми педагошких (учитељских) факултета, језик, компетенције.

 

Summary: The aim of the paper is to investigate the representation in the curricula of the faculties of education/pedagogy in Serbia of the courses offering content which enables further development of linguistic and communicative competencies of students in the field of Serbian language as a mother tongue and official language and English as a foreign language. The comparative analysis presented in the paper is based on a number of academic courses, a total number of lessons, and a number of credits, which enables a better insight into the representation of certain groups of either compulsory or elective academic courses. The obtained data indicate that, despite an uneven representation of the courses of Serbian Language and Literature, their number increases relative to the years of study (though not at all faculties); when it comes to English Language courses, the number of compulsory courses decreases with years of study; the situation is particularly alarming with regard to courses aimed at developing communication skills, given that one course, or none, is not sufficient to train students to communicate successfully with their future pupils. When the time comes for the next accreditation of the curricula, a special place should be given to the academic courses dealing with Serbian language as a mother tongue or official language in the Republic of Serbia and English as a first foreign language, as well as to the courses aimed at developing communicative linguistic competencies.

Кeywords: initial education, primary school teachers, academic courses, curricula of faculties of teacher education (pedagogy), language, competencies.

 

Литература

 • Bangemann Report (1994). Retrieved Septembre 25, 2017. from: http://www2.echo.lu/eudocs/en/report.html
 • Bjekić, D., Zlatić, L. (2006). Komunikacione kompetencije nastavnika tehnike. U: Tehničko (tehnološko) obrazovanje u Srbiji (471–478). Čačak: Tehnički fakultet. Posećeno 26. 9. 2017. na: http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/tos/PDF/1_2_Brkovic.pdf.
 • Bojović, D. M. (2013). Značaj i razvoj komunikativne jezičke sposobnosti studenata u učenju engleskog jezika kao jezika struke (doktorska disertacija). Beograd: Filološki fakultet. Posećeno 7. 5. 2018. na: http://doiserbia.nb.rs/phd/fulltext/BG20131102BOJOVIC.pdf.
 • Bratanić, M. (1990). Mikropedagogija – interakcijsko-komunikacijski aspekt odgoja. Zagreb: Školska knjiga.
 • Buchberger, F., Campos, B. P, Kallos, S. & Stephenson, J. (Eds.) (2000). Green Paper on Teacher Education in Europe – High Quality Teacher Education for High Quality Education and Training. Retrived Septembre 25, 2017. from: http://www.cep.edu.rs/sites/default/files/greenpaper.pdf.
 • Education and Training, 2010. Retrived Septembre 23, 2017.
 • European Commission (2010). Common European Principles for Teacher Competences and Qualifications. Retrieved Septembre 12, 2017. from: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/teacher-competences_en.pdf
 • Eurydice (2006). Quality assurance in teacher education in Europe.
 • Havelka, N. (2000). Učenik i nastavnik u obrazovnom procesu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Jaspers, K. (1987). Filozofska autobiografija. Novi Sad: Bratstvo i jedinstvo.
 • Jovanović, B. (2007). Metodološko-teorijske determinante razvijanja komunikacionih kompetencija nastavnika i učenika. U: Jovanović, B. (ur.). Razvijanje komunikacionih kompetencija nastavnika i učenika (61–70). Jagodina – Kragujevac: Pedagoški fakultet – Filološko-umetnički fakultet.
 • Jovanović, M. (2009). O postojećoj komunikaciji u nastavi i o neophodnim promenama. Posećeno 23. 9. 2017. na: http://www.pedagog.rs/wp-content/uploads/2009/06/o-postojecoj-komunikaciji-u-nastavi.pdf.
 • Kelly, M., Grenfell, M., Allan, R. & Kriza, C. (2004). European Profile for Language Teacher Education – A Frame of Reference. A Report to the European Commission Directorate General for Education and Culture. Retrived May 7, 2018. from: www.lang.soton.ac.uk/profile/report/MainReport.rtf.
 • Kevereski, LJ., Starc, J. (2011). Psihologija na komunikacija. Bitola: Kiro Dandaro.
 • Key compentencies for Lifelong Learning: A European Reference Framework (2006). Retrived September 29, 2017. from: https://www.erasmusplus.org.uk/file/272/download.
 • Kovačević, B. (2016). Učenici o kvalitetu komunikacije u nastavi. Učenje i nastava. 2, 223–238.
 • Kundačina, M., Marinković, S. (2012). Samoprocene i procene kompetencija razredne nastave. Nastava i vaspitanje. (3), 447–462.
 • Marentič-Požarnik, B. (1978). Kvalitet interakcije nastavnik – učenici kao značajan faktor efikasnosti nastave. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja. 11, 117–127.
 • Maričić, S., Starijaš, J. (2011). Inicijalno obrazovanje učitelja u evropskim zemljama. Nastava i vaspitanje. 3, 461–471.
 • Measel, W., Mood, W. (1972). Teacher verbal behavior and teacher and pupil thinking in elementary school. Journal of Educational Research. 66 (3), 99–102.
 • Milatović, V. (1998). Metodika nastave početnog čitanja i pisanja. Beograd: IP Nauka.
 • Nikolić, R. (2004). Mogućnosti savremene škole u razvijanju komunikacionih sposobnosti učenika. U: Komunikacija i mediji u savremenoj nastavi (191−199). Jagodina: Učiteljski fakultet, Institut za pedagoška istraživanja u Beogradu.
 • Radović, V., Maričić, S. (2013). Obrazovanje učitelja u Srbiji – istorijska i komparativna perspektiva. Inovacije u nastavi. (4), 58–78.
 • Stojanović, B. (2011). Književna umetnost i kompetencije budućeg učitelja. Godišnjak srpske akademije obrazovanja za 2010 (611–624). Beograd: Srpska akademija obrazovanja.
 • Stojanović, B. (2012). Razvoj emocionalnih i estetskih kompetencija učenika kroz umetnost reči. Pedagogija. (1), 113–126.
 • Stojanović, B. (2014). Komunikacione kompetencije učenika i socijalno okruženje. U: Starc, J. (ur.). Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU (428–436). Novo Mesto: Visoka šola za upravljanje in poslovanje.
 • Ševkušić-Mandić, S. G. (1991). Oblici verbalne komunikacije između učitelja i učenika. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja. 23, 232–262.
 • Ševkušić-Mandić, S. G. (1992). Stil ponašanja učitelja i socijalno-emocionalna klima u odeljenju. Nastava i vaspitanje. 41 (3) 290–302.
 • Zlatković, B., Petrović, D. (2011). Inicijalno obrazovanje učitelja u Srbiji: analiza kompatibilnosti planova i programa učiteljskih fakulteta. Nastava i vaspitanje. 4, 651–663.

 

Izvori

 • Posećeno 30. 9. 2017. na: http://www.pfvr.ni.ac.rs/dokumenti/tekstovi/7_6_OAS_ZA_OBRAZOVANJE_UCITELJA_2015.pdf.
 • Posećeno 1. 10. 2017. na: http://www.pefja.kg.ac.rs/preuzimanje/Studijski%20programi/OAS_U/Tabelarni_prikaz_OAS_U_2016-2017.pdf.
 • Posećeno 30. 9. 2017. na: http://www.uf.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2011/04/Stuijski-program-zaobrazovanje-ucitelja.pdf.
 • Posećeno 1. 10. 2017. na: http://www.pef.uns.ac.rs/index.php/2015-03-31-06-44-10/studijski-programi/18-osnovne-studije/26-diplomirani-ucitelj.
 • Posećeno 1. 10. 2017. na: http://www.ucfu.kg.ac.rs/files/Studije/Osnovne/Ucitelj/Studijski%20program%20(Ucitelj)/Informator_Ucitelj_2015_.pdf.
 • Posećeno 1. 10. 2017. na: http://uf-pz.net/studije/osnovne-akademske-studije/razredna-nastava/.

 

Copyright © 2018 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345