Ризици виртуелног света за младе и превенција зависности од интернета

Јована Д. Јоковић, Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, имејл: jjokovic94@gmail.com
Иновације у настави, XXXI, 2018/4, стр. 145–159

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije1804145J

 

Резиме: У данашње време уобичајено је да су информационо-комуникационе технологије доступне деци на најмлађем узрасту. Резултати истраживања у свету и код нас указују на то да долази до повећања броја корисника интернета. Широка употреба интернета почиње деведесетих година и веома брзо постаје незамислива база информација, нових начина комуникације, друштвених мрежа и слично. Као и сваки други медиј до сада и интернет утиче на промену стила живота и начина комуникације. Предности интернета за учење и развој огледају се кроз развој важне интелектуалне компетенције, једноставније долажење до информација, формирање ставова и вредности о интересима и активностима које их повезују, брзу и лаку комуникацију, занимљивији начин учења, као и подстицање креативности. Младима се пружа могућност да похађају академије е-учења (енг. е-learning academy), као и онлајн образовање. Међутим, исто тако са порастом његове неконтролисане употребе расте и ризик од потенцијалне изложености младих различитим непримерeним садржајима, злоупотребама и искоришћавању. Како се повећава време које деца проводе на интернету, расту ризици и изложеност различитим садржајима, којима су она нарочито подложна, јер често они нису примерени њиховом узрасту и степену развоја. Колико ће бити штете од употребе интернета и да ли ће је уопште бити, не зависи толико од самог времена проведеног на интернету, већ и од тога у које сврхе се користи. Циљ овог рада је да се на основу прегледа и анализе доступне релевантне литературе сагледају потенцијални ризици употребе интернета и могућности превенције зависности од интернета. Деведесетих година долази и до увођења појма зависност од интернета, али још увек не постоји сагласност у вези са признавањем овог појма, термина и етиологије, као ни око најбољег методолошког приступа. Самим тим што информационо-комуникационе технологије чине део наше свакодневице, улога родитеља, педагога, наставника, као и целе друштвене зајед-
нице постаје сложенија.
Кључне речи: предности и ризици употребе интернета, зависност од интернета, превенција, млади, медијска писменост.

Summary: Nowadays, it is common for information and communication technologies to be available to children at the youngest age. The results of the research conducted globally and in our country indicate that there is an increase in the number of Internet users. The widespread use of the Internet began in the 90s of the previous century and very quickly turned into an enormous pool of information, the new ways of communication, social networks, and the like. As with any other medium, the Internet has so far influenced the changing of life-styles and the ways of communication. The advantages of the Internet for learning and development are reflected in the development of important intellectual competences, an easier access to information, the formation of attitudes and values about the interests and activities that connect them, a quick and easy communication, a more interesting way of learning, and in encouraging creativity. Young people are given an opportunity to attend e-learning academies, and they also have access to online education. However, with the increased and uncontrolled use of the Internet, the risk of the potential exposure of young people to various inappropriate contents, abuse and exploitation is also increasing. The more time children spend on the Internet, the higher the risk of their exposure to various contents that they are especially susceptible to, and that are often inappropriate for children’s age and their level of development. The extent of the harm caused by using the Internet, or whether there will be no harm at all, depends not only on the time spent on the Internet, but also on what it is used for. The aim of this paper is to look at the potential risks of using the Internet and the possibilities of preventing Internet addiction based on the review and analysis of the relevant literature. The concept of Internet addiction came into being in the 90s of the previous century, but there is still no agreement regarding the recognition of this concept, term and etiology, nor about the best methodological approach to it. As information and communication technologies are a part of our everyday life, the role of parents, pedagogues, teachers, and the entire community becomes more complex.
Keywords: advantages and risks of using the Internet, Internet addiction, prevention, young population, media literacy.

Литература

  • Andevski, M., Vidaković, M., Arsenijević, O. (2014). Internet u nastavi i učenju. Posećeno 10.02.2018. na www: http:// portal.sinteza.singidunum.ac.rs.
  • Gone, Ž. (1998). Obrazovanje i mediji. Beograd: CLIO.
  • Hinić, D. (2008). Korisnički profili internet zavisnika u Srbiji. Psihologija. 41 (4), 435–453. Posećeno 27.02.2018. na www: http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0048-5705/2008/0048-57050804435H.pdf .

 

Copyright © 2018 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345