Настава српског језика у функцији подстицања читалачких интересовања ученика млађег школског узраста

Далиборка С. Пурић, Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет у Ужицу, имејл: daliborka.puric@gmail.com
Иновације у настави, XXXI, 2018/4, стр. 31–45

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije1804031P

 

Резиме: Препознавање и развијање читалачких интересовања у периоду млађег школског узраста важни су ради утемељења афинитета према књижевности као уметности. Пажња аутора у раду усмерена је на вредновање наставе српског језика као једног од чинилаца који доприносе мотивисању, вођењу и подстицању ученика да унапреде читалачке компетенције. Настава књижевности као значајан фактор, како мотивисања за читање, тако и развијања вештине читања, увек изнова отвара питање начина којима ће се ученици поступно приближити књизи, учити и васпитавати за књигу.
Значај наставе српског језика у функцији подстицања читалачких интересовања ученика млађег школског узраста испитиван је анкетирањем учитеља (N = 312) из тридесет три школе из Београда и десет управних округа у Републици Србији. Истраживачки задаци односили су се на: испитивање ставова учитеља (а) о утицају наставе књижевности на читалачка интересовања ученика; (б) о доприносу локализације одређених типова текста подстицању интересовања за читање; (в) о доприносу разматрања жанровских особености текста подстицању читалачких интересовања ученика. Резултати истраживања показују: (а) да настава књижевности, према мишљењу учитеља, у мањој мери утиче на читалачка интересовања ученика; (б) да локализација текста доприноси у већој мери подстицању читалачких интересовања ученика; (в) да разматрање жанровских особености текста у мањој мери доприноси подстицању интересовања за читање. Имајући у виду да се ефикасност васпитнообразовног рада процењује и по нивоу развоја читалачких интересовања, потребно је да сви учесници у наставном процесу нарочиту пажњу посвете дизајнирању креативног и изазовног окружења, које ће упознавањем, подстицањем и развијањем читалачких интересовања ученика задовољити њихове потребе за развојем при читању и кроз читање.
Кључне речи: читалачка интересовања, настава књижевности, локализација текста, жанровске особености, ученик, учитељ.

Summary: Identification and development of interest for reading at younger school age is important for developing affinity towards literature as a form of art. In the paper, the author focuses on the evaluation of Serbian language teaching as one of the factors that contribute to motivating, guiding and encouraging pupils to improve their reading skills. Teaching literature as an important factor in developing not only motivation for reading, but also reading skills, continually gives rise to the issue of finding the ways in which pupils will gradually grow to like books and learn from them. The influence of teaching literature in the lower grades of primary school on pupils’ reading interests was tested by interviewing primary school teachers (N=312) from 33 schools in the city of Belgrade and 10 administrative districts of the Republic of Serbia. The research tasks were designed to examine teachers’ attitudes towards: (a) the influence of literature teaching on pupils’ reading interests; (b) the contribution of text localization to fostering pupils’ reading interests; (c) the contribution of the analyzing the genre particularities of texts to the development of pupils’ reading preferences. The research results show the following: (a) teaching literature, in the opinion of teachers, affects pupils’ reading interests to a lesser extent; (b) text localization contributes to a greater extent to encouraging pupils’ interest in reading; (c) the interpretation of the genre particularities of the text contributes to a lesser extent to the stimulation of pupils’ reading interests. Bearing in mind that the efficiency of educational work is assessed by the level of development of reading interests, it is necessary that all participants in the teaching process pay special attention to designing a creative and challenging environment which will, by knowing, encouraging and developing pupils’ reading interest, satisfy their needs for development by reading and through reading.
Keywords: reading interests, teaching literature, text localization, genre particularities, pupils, primary school teachers.

Литература

 • Bajić, Lj. (2008). Uloga žanra u nastavi književnosti. U: Krakar Vogel, B. (ur.). Književnost v izobraževanju − cilji, vsebine, metode (Obdobja 25) (167−176). Ljubljana: Filozofski fakultet.
 • Blagdanić, S., Mićić, V. (2011). Istorijska činjenica i književni tekst u mlađim razredima osnovne škole. Inovacije u nastavi. 24 (1), 27–37.
 • Boushey, G. & Moser, J. (2006). The daily 5. Portland, Me.: Stenhouse Publishers.
 • Carter, M. A. (1988). How children choose books: Implications for helping develop readers. Ohio Reading Teacher. 22, 15–21.
 • Chinappi, G. M. (2015). How to Increase Reading Motivation among Elementary Children Based on Teachers’ Perspectives and Teaching Methods. New York: State University.
 • Edmunds, K. M. & Bauserman, K. L. (2006). What teachers can learn about reading motivation through conversations with children. The Reading Teacher. 59 (5), 414–424.
 • Fleener, C. F., Morrison, S., Linek, W. M. & Rasinski, T. V. (1997). Recreational reading choices: How do children select books? Yearbook of the College Reading Association. 75–84.
 • Francišković, D. (2012). Applying Innovative Methodological Models in the Literary Text Localisation. Croatian Journal of Education. 14 (1), 73–102.
 • Gambrell, L. (2011). Seven rules of engagement: What’s most important to know about motivation to read. Read Teach. 65 (3), 172–178.
 • Gambrell, L. B., Palmer, B. M., Codling, R. M. & Mazzoni, S. A. (1996). Assesing motivation to read. The Reading Teacher. 49, 518–533.
 • Guthrie, J. T., Wigfield, A., Humenick, N. M., Perencevich, K. C., Taboada, A. & Barbosa, P. (2006). Influences of Stimulating Tasks on Reading Motivation and Comprehension. The Journal of Educational Research. 99 (4), 232–245.
 • Halsted, J. W. (1988). Guiding gifted readers: From preschool to high school. Columbus, OH: Ohio Psychology.
 • Hidi, S. & Harackiewicz, J. M. (2000). Motivating the academically unmotivated: A critical issue for the 21st century. Review of Educational Research. 70, 151–179.
 • Ilić, P. (1997). Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Novi Sad: Prometej.
 • Ivey, G. & Boraddus, K. (2000). Tailoring the fit: Reading instruction and middle school readers. The Reading Teacher. 54, 68–78.
 • Janićijević, V. (2007). Rodovi i vrste u nastavi književnosti. Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Kauffman, S. (2005). Story Elements: Which Impact Children’s Reading Interests. Ohio: Bowling Green State University.
 • Kragler, S. & Nolley, C. (1996). Student choices: Book selection strategies of fourth graders. Reading Horizons. 36, 354–365.
 • Moley, P., Bandré, P. & George, J. (2011). Moving beyond readability: Considering choice, motivation and learner engagement. Theory Into Practice. 50 (3), 247–253.
 • Milatović, V. (2013). Metodika nastave srpskog jezika i književnosti u mlađim razredima osnovne škole. Beograd: Učitelјski fakultet.
 • Nikolić, M. (1992). Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Opačić, Z. (2015). Pretpostavljeni čitalac (kulturni i ideološki kontekst književnosti za decu). Inovacije u nastavi. 28 (4), 18–28. DOI:10.5937/inovacije1504018O.
 • Pavličić, P. (1983). Književna genologija. Zagreb: SNL.
 • Patall, E. (2013). Constructing motivation through choice, interest, and interestingness. Journal of Educational Psychology. 105 (2), 522–534.
 • Pečjak, S. & Gradišar, A. (2002). Bralne učne strategije [Reading learning strategies]. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
 • Pečjak, S. & Košir, K. (2004). Pupil’s reading motivation and teacher’s activities for enhancing it. Review of Psychology. 11 (1–2), 11–24.
 • Pedagoška enciklopedija 1 (1989). Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Purić, D. (2012). Učitelj i čitalačka interesovanja učenika mlađeg školskog uzrasta. U: Jovanović, V., Rosić, T. (ur.). Književnost za decu i omladinu − nauka i nastava (213−227). Jagodina: Pedagoški fakultet.
 • Purić, D. (2014). Čitalačka interesovanja učenika mlađeg školskog uzrasta. Požega: Epoha.
 • Sanacore, J. (2000). Promoting the lifetime reading habit in middle school students. The Clearing House. 73, 157–161.
 • Sanacore, J. (2002). Struggling literacy learners benefit from lifetime literacy efforts. Reading Psychology. 23, 67–86.
 • Shafer, G. (2003). Reflections on a democratically constructed canon. Teaching English in the Two-Year College. 31, 144–153.
 • Smith, N. L. (2009). А Study of Middle Grades Students’ Reading Interests, Habits, and Achievement. Chapel Hill: UMI.
 • Stakić, M. (2013). Lokalizovanje teksta umetničke pripovetke. U: Grujić, T. (ur.). Zbornik VŠSSOV VIII/1 (9–18). Kikinda: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača.
 • Teaching Reading in Europe: Contexts, Policies and Practices (2011). Bruxelles: EACEA, Eurydice.
 • Visinko, K. (2014). Čitanjem do ključnih kompetencija. Zagreb: Školska knjiga.
 • Vučković, D. (2012). Čitalačka interesovanja učenika petog razreda osnovne škole. U: Jovanović, V., Rosić, T. (ur.). Književnost za decu i omladinu − nauka i nastava (195−211). Jagodina: Pedagoški fakultet.
 • Wolfson, B. J., Manning, G. & Manning, M. (1984). Revisiting what children say their reading interests are. Reading World. 24 (2), 4–10.
 • Worthy, J., Moorman, M. & Turner, M. (1999). What Johnny likes to read is hard to find in school. Reading Research Quarterly. 34, 12–27.

 

Copyright © 2018 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345