Дете и одрасли у светлу феноменолошких схватања М. Мерло-Понтија

Миломир Д. Ерић, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, имејл: eric@pfu.kg.ac.rs
Снежана С. Маринковић, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу
Иновације у настави, XXXI, 2018/4, стр. 89–102

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije1804089E

 

Резиме: У овом раду аутори се баве анализом проблема односа детета и одраслог, постављених у контексту феноменолошке психологије и педагогије М. Мерло-Понтија (M. Merleau-Ponty). Најпре је изложена у најважнијим цртама Мерло-Понтијева филозофска позиција, која је темељ за његово разумевање психолошких и педагошких проблема. Проблем којем смо посветили највише пажње јесте проблем разумевања дечјег света и могућност комуникације одраслог и детета, као и питање да ли дете може имати представу о свету. У том кругу проблема разматрана је и Мерло-Понтијева критика Пијажеовог становишта.
Кључне речи: Мерло-Понти, педагогија, психологија, дете, одрасли.

Summary: 
The paper offers an analysis of the child-adult relationship problems in the context of the phenomenological psychology and pedagogy of M. Merleau-Ponty. The authors first outline Merleau-
Ponty’s key philosophical standpoint on which he builds his views on psychological and pedagogical problems. The paper focuses on the problem of understanding a child’s world and the possibility of communication between children and adults, as well as on the problem of children’s perception of the world around them. The authors also look at Merleau-Ponty’s criticism of Piaget’s views on the above-mentioned problems.
Кeywords: Merleau-Ponty, pedagogy, psychology, children, adults.

Литература

 • Bahler, B. (2015). Merleau-Ponty on children and childhood. Childhood & Philosophy.11 (22), 203–221. Re-trieved May 24, 2018. from www: https://www.redalyc.org/pdf/5120/512051495002.pdf.
 • Bronfenbrener, J. (1997). Ekologija ljudskog razvoja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Descombes, V. (1979). La même et l`autre. Paris: Les Editions de Minuit.
 • Elkind, D. (1978). Pijaže i obrazovanje. Predškolsko dete. 4, 285–297.
 • Ivić, I., Pešikan, A., Antić, S. (2001). Aktivno učenje 2. Beograd: Institut za psihologiju.
 • Malinowski, B. (1930). La Vie sexuelle des sauvages du Nord-Ouest de la Mélanésie. Paris: PAYOT.
 • Merleau-Ponty, M. (1976). Phénoménologie de la perception. Paris: Edition Gallimard.
 • Merleau-Ponty, M. (1961). Sens et non-sens. Geneve: Edition Nagel.
 • Merleau-Ponty, M. (2001). Psychologie et pédagogie de l’enfant, Verdier.
 • Merleau-Ponty, M. (1960). Signe. Paris: Edition Gallimard.
 • Merleau-Ponty, M. (1964). L’Visible et l’invisible. Paris: Edition Gallimard.
 • Merleau-Ponty, M. (2006). L`Oeil et l`Esprit. Paris: Edition Gallimard.
 • Merlo-Ponti, М. (1984). Struktura ponašanja. Beograd: Nolit.
 • Piaget, J. (1971). Le jugement et le raisonnement chez l’enfant. Delachaux et Niestlé.
 • Piaget, J. (2013). La représentation du monde chez l’enfant. PUF.
 • Pijaže, Ž. (1971). Mudrost i zablude filozofije. Beograd: Nolit.
 • Read, H. (1943). Education through art. Londres: Faber and Faber.
 • Truc, G. (1950). Histoire de la philosophie. Paris: Fishbacher.
 • Wallon, H. (2015). Les origines de la pensée chez l’enfant. PUF.

 

Copyright © 2018 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345